ယဃုပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ ~ I Seek The One Who Loves Me

လါမာ်ၡး ၂၉, ၂၀၂၁

ယဃုပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၆, ၄မိၤၡ့ ၂၇:၁-၁၁, လူၤကၣ် ရ:၃၆-၅၀,
ကတိၤဒိ ၈:၁၂-၂၁

‘‘ယအဲၣ်ပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ, ဒီးပှၤလၢအဃုယၤဂီၤဂီၤန့ၣ်ကထံၣ်န့ၢ်ယၤလီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၈:၁၇

အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်ယၤဒီးဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ယၤလၢပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤအကျါ, ဒီးတုၤယဒိၣ် ထီၣ်န့ၣ်ယအဲၣ်ယွၤတုၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်တုၤမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤန့ၣ်ယတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်ယအိၣ်တသ့တန့ၢ်ဘၣ်, ဒီးယနာ်စ့ၢ်ကီးလၢအမ့ၢ်ကစၢ်လၢမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤ, အသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤ, ဒီး မၤစၢၤပှၤသ့လၢ တၢ်ကီ တၢ်ခဲကိးမံၤဒဲး န့ၣ်လီၤ. ပကဲထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဂၤန့ၣ်ပဘူၣ်ပတီၢ်, ပတၢ်န့ၢ်သါ, ပနီၣ်ထိၣ်ပျံၤ, တလီၤပလိာ် အသးဘၣ်. ဂၤမံၤဂၤမၠိလီၤ. ဃၢမ့ၢ်ဂ့ၤဖှံမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပမ့ၢ်လဲၤခီဖျိအီၤလၢယွၤအဂံၢ်အဘါန့ၣ် ပခီဖျိန့ၢ်ခဲလၢာ် လီၤ.

မုၢ်တနံၤပဆီဟံၣ်ဆီဃီဝံၤန့ၣ်, ယပာ်ကဖၢလၢယသးလၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝၤလၢအအဲၣ်ယၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်မူခိၣ် အပူၤလီၤ. ပအိၣ်ဒံးလၢဒူသဝီအခါ, ယဝၤန့ၣ်အဲၣ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤ, မၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ, သိၣ်လိအိၣ်ဘှံးနံၤ တၢ်မၤလိ ဒီး တီၤထီကၠိစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်ဆူပှၤတစူၢ်တနာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးအကၠိဖိ တဖၣ်စူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤခရံာ်လီၤ. ဖါတံၢ်တဂၤလၢအကဲတ့ၢ်သီခါခိၣ်ကျၢၢ်ဒၣ်လဲာ်ဒိးဘျၢက့ၤထံလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သး၀း တၢ်သးခုလၢ ယဂီၢ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ် ပဘၣ်ဃ့ၢ်လီၤမုၢ်ပြံပြါလီၤ. ယက့ၤဟးလၢယမိအအိၣ်ဒီးအဝဲအိၣ်တ့ၢ် လၢ လီၢ်ခံလီၤ. ပဘၣ်အိၣ်ယံၤလိာ်ပသးအဃိ စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ကယီကယီပတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးစှၤလီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်လၢ အနးကဲာ်ဆိး ဘၣ်. တုၤဖဲ ၂၀၀၀ နံၣ်န့ၣ်, ပအိၣ်ဒီးယဖိလွံၢ်ဂၤဝံၤတဘီ, ပဘၣ်ဟဲလီၤဆူဒဲကဝီၤလီၤ. ယဝၤသိၣ်လိတီၤ ထီကၠိဖဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ်ဟဲအိၣ်အါထီၣ် ဒီး ပတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သးအါထီၣ်လီၤ. ပဟဲတုၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤဖဲ ၂၀၀၉ နံၣ်လီၤ. ယမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဒီးပှၤဃုထၢယၤလၢပိာ်မုၣ်ကရၢခိၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိဟံၣ်ဃီ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးအဃိယလီၤမၢ်လၢတၢ်လဲၤထီၣ်သရိာ်စိၤမိၤပူၤလီၤ. လၢယဂုာ်ကျဲးစၢးဒုးမုၣ်ကီၤလံၢ်ထဲ လၢယနီၢ် ကစၢ်ယဂံၢ်ယဘါအဃိတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့ၤလိာ်အါထီၣ်, တဘျီဘျီတုၤဒၣ်လဲာ်ယအဲၣ်ဒိးမၤသံလီၤယသးလီၤ. ယဝၤ ဆၢတဲာ်ဝဲလၢအတသးလီယၤလၢၤဘၣ်. တဟဲက့ၤဆူယအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဆူအမိၢ်အပၢ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်အအိၣ်စ့ၢ်ကီး တလဲၤဝဲဘၣ်. အဝဲတကနၢ်ယၤလၢၤဘၣ်. ယသးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ ယသးသမူတစိၤအံၤ ယကဘၣ်လီၤ ဖးဒီးယဝၤလီၤ. တမ့ၢ်လၢတၢ်သံထုးဖးလၢၤဘၣ်.  သနာ်က့ ယနာ်လ့ၤတုၢ်လ့ၤတီၤအဖၢမုၢ် လၢ ယမ့ၢ်ဃုကစၢ်ယွၤဒီး နာ်အီၤလၢတၢ်ခဲလၢာ် န့ၣ်ယွၤဆီတလဲတၢ်သ့လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယတီၤလီၤဘါထုကဖၣ်လၢမဲာ်ထံ လီၤပြူၢ်ပြူၢ်, တၢ်ကိၢ် အူကိၢ်သဝါဘၣ်မးယသး လီၤ. ယကျဲးစၢးဃုယွၤ ဂီၤဂီၤ နံၤနံၤ နၤနၤ ဒီး လၢအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤလီၤ. ဒီးယနာ်လၢ ယမ့ၢ်ဆီၣ်လီၤ ယသးန့ၣ်ယကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအသီသပှၢ်တၢၢ်ဒီး ယအၢၣ်လီၤကစၢ်ယွၤ လၢယက အုၣ်ယသးလီၤ. လံာ်စီဆှံလၢ ယဒိးန့ၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် (မးသဲ ၁၁:၂၈), ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ် ယိးတၢ်ဃၢ ခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်ဒီးယကဒုး အိၣ်ဘှံးသု လီၤ. ယသးစူၤဒီးယသးဆီၣ်လီၤယသးလီၤ. ယနီၣ်ယိးဘိ မ့ၢ်အညီ, ဒီးယတၢ်ဝံတၢ်ယိးမ့ၢ်အဖှံလီၤ.’’ ယပာ်လီၤ ယတၢ်ဝံတၢ်ယိးတဖၣ်လၢယွၤအလိၤ ဒီးယဆီၣ်လီၤ ယသးပှဲၤဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိအဃိ, ခဲအံၤယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် တကးဒံးဘၣ် ယပလၢၢ်ဘၣ်ယဝၤသးဘိအတၢ်အဲၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ်တချုးလဲၤတၢ်မၤန့ၣ် ယဝၤတတဲယၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်. အခဲအံၤ, အဝဲတဲဝဲ, ‘‘Bye Bye, I love you!” လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒုးနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်. ဒုးဆၢက့ၤအီၤလၢတၢ်ဃုယွၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                         

မ်ယွၤလၢအမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤကလူလီၤဂၢ်လီၤတၢ်နာ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢသုလိၤလၢခရံာ်အမံၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်လ့ထူစ့မၢ်လၢ်
ဆၣ်မုၢ်ထီၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နူဘါန်, နီးသ်ခဲရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 29, 2021

I SEEK THE ONE
WHO LOVES ME

Bible in A Year: Numbers 26, Numbers 27:1-11, Luke 7:36-50,
Proverbs 8:12-21

“I love those who love me. Those who seek me diligently will find me.”
Proverbs 8:17 WEB

First and foremost, I would like to thank God for being born into a community of believers. Growing up, I was taught to love Him to the extent that I could not bear a Sunday without worship. I always believe that He is an everlasting God, who is caring and willing to solve every and any of our problems. Human beings have different fates, inheritances and standards. No matter what, we can overcome everything through the strength of God.

Right after we got married, I was so proud that I had a husband who loved me the most in this universe. When we lived in the village, my husband loved God, served in church, and taught Sunday School and also high school. He would share the Gospel with non-believers. As a result, his students gave their hearts to Jesus. Even an uncle who used to be a Buddhist head monk got baptized. I was very excited and happy. Starting 1997, we had to flee and part. I went to be with my mother and he stayed behind. Due to the long distance, our trust for each other began to erode. But, it was not too bad yet. In 2000, we had to go into a refugee camp with our four children. My husband taught high school in the camp. There were more challenges and consequently more conflicts. In 2009, we came to America. I served in the church and I was chosen as the chairperson of the women’s ministry. However, it was very hard serving, when things were not going well at home. I even fell short in church attendance. I tried to fight Satan’s attacks with my own strength to no avail. There were even more conflicts, leaving me wanting to just die. My husband decided he no longer wanted me. He did not come back to me. He did not go to his family members’ homes either. He neglected me. I was deeply hurt. I thought I was going to have to separate from my husband for the rest of my life. It was not going to be till-death-do-us-part. Yet, I still believed that if I would truly seek God and trust Him with all my heart, God could still make changes. I started drawing closer than ever to God and prayed to Him with pouring tears.  I felt fire burning within me. I tried to seek God in the morning, during the day, and at night. By His Grace, I found Him. I believed if I humbled myself, new blessings would definitely be there for me. I promised God I would testify of His faithfulness if He helped us. The encouraging scripture to me was, Matthew 11:28, “Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart; and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.”  I put all my burden on God and humbled myself with tears. Now, I am not only loved by God, but also loved by my husband again. In the past, he did not say anything before he went to work. Now, he says, “Bye Bye, I love you!”

Reflection

How does Satan attack your family to cause division? Fight him by seeking God.

Prayer

May the everlasting God pour out faith and love upon you! In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharamu Lay Htoo Say Marla
Karen Baptist Church of New Bern
New Bern, North Carolina