ဒ်ယတဲအသိး, က့ၤဘၣ်က့ၤယၤ ~ What I Said Comes Back And Bites Me

လါမာ်ၡး ၁၁, ၂၀၂၁

 ဒ်ယတဲအသိး, က့ၤဘၣ်က့ၤယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၂၃, ၃မိၤၡ့ ၂၄, မၢ်ကူး ၁၅:၃၃-၄၇,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၂

‘‘ယဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤလၢယတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးယတၢ်အၢန့ၣ်ယတပာ်ခူသူၣ်ဘၣ်. ယစံးယကတဲလီၤကျဲၤလီၤ ယတၢ်ကမၣ်လၢယွၤန့ၣ်, ဒီးနပျၢ်ကွံာ်ယတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. စ့လၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၂:၅

တဘျီအခါ, ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢထံၣ်ဝဲယွၤအခ့အပှၤကိးဂၤဒဲးအတၢ်ကမၣ်, ဒီးယစံးဒ်အံၤ, ‘‘သရၣ်သမါတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢသူၣ်လၢသးတကပၤ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထဲတၢ်သူၣ်တၢ်ဘှီ တကပၤ, ဃ့ထဲတၢ်မၤဘူၣ်အဃိတလိၤဘၣ်.’’ ယမၤဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါက့ၤလီၤတံၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်ကတိၤလၢယကတိၤန့ၣ်, က့ၤဘၣ်က့ၤယၤလီၤ.  ဖဲပသူၣ်ထီၣ်သရိာ်, စ့တလၢအဃိ ယဘၣ်ဟးတၢ်လီၢ် တတီၤဘၣ်တတီၤဒီး ယဘၣ်ဟးဃ့တၢ်မၤဘူၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်သရိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယလဲၤတၢ်လီၢ်တတီၤ ဘၣ်တတီၤဒီးယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ကတိၤလၢယတဲတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်လီၤ. ယတၢ်ကတိၤတဖၣ် က့ၤဘၣ်က့ၤ ယၤလီၤ. ညီကဒၣ်လၢ ပကကတိၤ  ဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်လီၤ. ယကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်သရိာ်န့ၣ် မ့တမ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်အခွဲးန့ၣ် နမၤတန့ၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. အကဲထီၣ်တၢ်ကမၣ်သ့ဖဲ ပတသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ် ဒီး ပဆၢတဲာ်တဘျီဃီ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တမ့ၢ် တၢ်အလိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  စီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး မၤတ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိ အသိးန့ၣ်, အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတၢ်ဘၣ်က့ၤအီၤ ဖဲအမၤ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီး တုၤဒၣ်လဲာ် ယသါကခးသံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး, ဖဲယမၤဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးယနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်မၤကီခဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ် ယတဲတၢ်ဝံၤယတတိၢ်နီၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤတိၢ်နီၣ်ဝဲ ယတၢ်ကတိၤ လၢယကတိၤတ့ၢ်ဒီး, ဒုးဘၣ်က့ၤယၤ, ဒီး ဒုးကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်အသးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဖးဖဲ (မးသဲ ရ:၃) န့ၣ်, ပကထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ‘‘ဒီးကျိၤတဘိအိၣ်လၢန မဲာ်သၣ်ပူၤန့ၣ် နတဆိကမိၣ်ဘၣ်ဒီ;, ဘၣ်မနုၤနကွၢ်ထံ တၢ်အလ့ၣ်အဒ့လၢ နဒီပုၢ်ဝဲၢ်အမဲာ်သၣ်ပူၤန့ၣ်လဲၣ်.’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပစံးတ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. ပမၤတ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. အိၣ်ဒီးအဖီအသၣ်လီၤ. ပျုၤလၢပျုၤအဂီၢ်ပဘၣ်အီၣ်က့ၤအီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဃိကျိၤတဘိလၢပမဲာ်ပူၤန့ၣ်ပကဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအါန့ၢ်ဒံးတၢ်အဂၤစ့ၢ်ကီးလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤသိၣ်လိပှၤလၢ, ပကပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီးအိၣ်မူအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ, ပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ, တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, ဒီးပတၢ်ဆိကမိၣ်ဒၣ်လဲာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူဝါ
ကပီၤစိကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘဲးစတၣ်, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 11, 2021

WHAT I SAID COMES BACK AND BITES ME

Bible in A Year: Leviticus 23, Leviticus 24; Mark 15:33-47; Psalm 32

“I acknowledged my sin to you. I didn’t hide my iniquity. I said, I will confess my transgressions to Yahweh, and you forgave the iniquity of my sin. Selah.”
Psalm 32:5  WEB

In the past, I used to have an unfavorable view of those serving in ministry, and said, “These pastors and teachers are supposed to help people grow spiritually, but all they do is try to grow buildings and ask for donations all the time.”  But, when I later entered ministry, I understood. The words that I said came back and bit me. When we built our church, we did not have enough. I had to go from one place to another and raise funds for the church building. Everywhere I went, I heard words in my ears ridiculing me. It is easy for us to quickly jump into harsh judgment. But, if God did not allow the construction of the buildings, it could not have happened. It would be wrong to reach a hasty conclusion to think buildings are unnecessary. Look at Paul! He persecuted Christians, and later he was persecuted. I was filled with a lot of animosity and even wanted to shoot a pastor. Now, I realize how difficult things can be serving in ministry. I said things flippantly and I quickly forgot. God did not forget and reminded me of what I said, so I can give a testimony to you. If you read Matthew 7:3, you will find, “Why do you see the speck that is in your brother’s eye, but don’t consider the beam that is in your own eye?”

Reflection

What have we said? What have we done? Whatever it is, they have consequences. We may have to eat our words. Therefore, let us be mindful of the plank in our own eyes more than the specks in others’ eyes.

Prayer

God, please teach us to be careful and live out our Christian life well in our words, mind, and thoughts. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Htoo Wah
Vesta Karen Baptist Church
Vesta, Georgia