ဒုးတၢ်လၢနကလုၢ်တီဒီးစီဆှံ ~ Fight With The Voice, True And Holy

လါမာ်ၡး ၃၁, ၂၀၂၁

ဒုးတၢ်လၢနကလုၢ်တီဒီးစီဆှံ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၉:၁၂-၄၀, ၄မိၤၡ့ ၃၀, ၄မိၤၡ့ ၃၁:၁-၂၄, 
လူၤကၣ် ၈:၁၉-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၉:၁-၁၃

‘‘ဒီးနွံလါတလါထီၣ် ဆံဆဲၣ်နံၤတနံၤန့ၣ် သုဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်စီဆှံ, ဒီးသုဘၣ်ဆီၣ်လီၤသုသးလီၤ. သုတဘၣ်မၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်.’’ 
၄မိၤၡ့ ၂၉:၇ 

ပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိအါမံၤသ့လၢ (၄မိၤၡ့ ၂၉, ၃၀, ၃၁:၁-၂၄) လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအံၤပကမၤလိသကိးတၢ်ဂ့ၢ်ထဲသၢဘီဖိ လီၤ. 
(တၢ) တၢ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်အဂ့ၢ် – စီၤမိၤၡ့ဒုးနဲၣ်ကျဲဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါဆူပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢကဘၣ်လုၢ်ထီၣ် တၢ် အကျိၤအကျဲဒ်လဲၣ်, ဒ်ယွၤမၤလိာ်အီၤအသိးလီၤ. ဖဲ (၄မိၤၡ့ ၂၉:၇) စံးဝဲ ‘‘အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်စီဆှံဒီး သုဘၣ်ဆီၣ် လီၤသုသးလီၤ.’’ ပဟ့ၣ်တၢ်အါဂ့ၤစှၤဂ့ၤ, ပကဘၣ်ဟ့ၣ်လၢတၢ်သးကဆှီအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖၤရံၤၡဲ ဟ့ၣ်တၢ်အါဒ်သိးကဒိးဘၣ်တၢ်စံးပတြၢၤအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်မုၣ်ကမဲတဂၤဟ့ၣ်ထဲတိၢ်ခံဘ့ၣ်ဖိလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်ပလီၢ်စ့ၢ်ကီး ပဝဲခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ ဖဲပဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်မ်ပသုတအူကွဲၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ (မးသဲ ၆:၂). 
(ခံ) တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆိၣ် – (၄မိၤၡ့ ၃ဝ:၁-၁၆) ဟ့ၣ်တၢ်အဒိအတဲာ်လၢပိာ်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘၣ်ဒိကနၣ်မၤထွဲ အပၢ်ဒီးအဝၤအကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စိကမီၤအိၣ်ထဲဝၤ ဒီးပၢ်အစုပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒ်ခ့ခါ လၢပျၢၤအသိးမၤဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ် ခရံာ်အစိၤတုၤလီၤစိၤခဲအံၤ ပဘၣ်မၤဒ်လံာ်စီဆှံအဆၢ (၄မိၤၡ့ ၃ဝ:၁-၂) လၢအနဲၣ် ပှၤ ပိာ်မုၣ်ပိာ်ခွါ ကိးဂၤဒဲးလီၤ. ပဘျၢထံအခါပအၢၣ်လီၤလၢပကပိာ်ခရံာ်အခံမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပဖျီသးအကတီၢ်, ပအၢၣ်လီၤလိာ်ပသး မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအဘီတဆံ လၢပအၢၣ်လီၤလၢပကမၤထွဲမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်လၢ ပဆိၣ်လီၤပသး ဖးဒိၣ်တမံၤလီၤ. ပမ့ၢ်တဆိကမိၣ်ထွဲအီၤဘၣ်န့ၣ်, ကဲထီၣ်ဝဲသ့ တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢပဆိၣ်တ့ၢ်တၢ်ဒီးယွၤလီၤ. 
(သၢ) ဒုးတၢ်လၢနီၢ်ခိဒီးသကဲာ်ပဝး – (၄မိၤၡ့ ၃၁:၁-၂၄) မ့ၢ်စီၤမိၤၡ့ဒုးထီဒါပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်လၢနီၢ်ခိဒီးလၢ သကဲာ်ပဝးန့ၣ်လီၤ. သကဲာ်ပဝးအဂ့ၤစးထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤလီၤ. ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ် ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် ဒီး အသကဲာ်ပဝးအအၢတဖၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ပှၤအံံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လီၤ. တၢ်လၢကတြီဆၢတၢ်အိၣ်မူစီဆှံသးန့ၣ်  စီၤမိၤၡ့ဒုးဝဲဆူၣ်ဆူၣ်လီၤ. ပဝဲခရံာ်ဖိတဂၤဘၣ်တဂၤ, ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢတဒူၣ်ဘၣ်တဒူၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုဘၣ်တဖု, ဘၣ်ဒုးတၢ်ဒီးတၢ်နာ်လၢအတမ့ၢ်တတီတဖၣ်, တၢ်သကဲာ်ပဝးအလီၤရၢၢ်တဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤကညီအမၢသၢဘ့ၣ်, အကျါတဘ့ၣ်လၢအ စံးဝဲတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါန့ၣ်လီၤ. 

မ်ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤသးတက့ၢ်. မ်ပသုတဆိၣ်တၢ်နါစိၤတဂ့ၤ. မ်ကဒုးတၢ်လၢသကဲာ်ပဝးအဂ့ၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

တၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲတၤနၤ, ဒုးနၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလဲၣ်. စီဆှံလၢနီၢ်ခိနီၢ်သး, ဒ်နဆိၣ်တ့ၢ်တၢ်အသိး မၤတီ နကလုၢ်, ဒုးသကိးတၢ်ဒီးယွၤလၢနီၢ်ခိသကဲာ်ပဝးအဂ့ၤလၢယွၤအဂံၢ်ဘါ, ဒီးပမၤနၢၤတၢ်ကသ့ဝဲလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

မ်သုဘၣ်အမုာ်လၢယွၤအမံၤအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဝ့လ့ၣ်ထူ
လဲၤဆူညါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
စတိမီထ့ၣ်, ကၠီၣ်ကၠဲၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 31, 2021

FIGHT WITH THE VOICE,
TRUE AND HOLY

Bible in A Year: Numbers 29:12-40, Numbers 30, Numbers 31:1-24,
Luke 8:19-39, Psalm 39:1-13

“On the tenth day of this seventh month you shall have a holy convocation. You shall afflict your souls. You shall do no kind of work.”
Numbers 29:7  WEB

We can learn  many things from Number 29, 30, and 31:1-24, but let us study three things: 
(1) Sacrifice – Moses taught Israelites how to offer sacrifices as God commanded. In Numbers 29:7 we read, “On the tenth day of this seventh month you shall have a holy convocation. You shall afflict your souls. You shall do no kind of work.” Denying ourselves involves humbling ourselves. No matter what we offer to God, we must offer with sincerity and a humble heart. The Pharisees gave much in order to receive praise. However, the poor widow gave two mites with a humble heart. For Christians, Jesus has also warned us not to blow the trumpet when we give (Matthew 6:2). 
(2) Direction regarding vows – Numbers 30:3-16 directed that a woman or a wife must be obedient to her father and husband.  The power was in the hands of a husband or a father in that tradition in those days. For us today, we draw lessons from Numbers 30:1-2, indicating both man and woman must be equally respectful of each other.  When we make a vow we would follow Jesus, or when we make wedding vows, or when we sign off on the 10 statements of commitments to Karen Baptist churches, we ought to take these very seriously. If we are not thoughtful, we could be breaking vows with the Lord.
(3) Fight with good character – Numbers 31:1-24 tells us about Moses fighting the Midianites to preserve good character. Good character comes from knowing God. The Midanites worshipped idols and they enticed the Isralites to adopt their sinful characters. That is why Moses fought hard against them.  Believers, families, and churches also have to fight against faith that is false and sinful characters. Included are three wrongs defined by our forefathers, one of which is fornication. Let us give with sincerity and humility! Let us not make vows frivolously! Let us fight with good character. 

Reflection

What kind of temptations are you facing today? Be holy physically and spiritually, keep your promises, fight the temptations with the strength God provides, and we shall be victorious.

Prayer

May you find peace in the name of the Lord. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Thara Willy Htoo
Go Forward Karen Baptist Church
Stone Mountain, Georgia