တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ~ This Life On Earth

လါမာ်ၡး ၂၃, ၂၀၂၁

တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၅, ၄မိၤၡ့ ၁၆:၁-၃၅,
လူၤကၣ် ၄:၃၈-၄၄, လူၤကၣ် ၅:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁-၉

‘‘ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဘူၣ်ဘျီၣ်ပူၤ, ဒီးလဲၤနုာ်၀ဲဆူ စီၤၡံမိၣ်အဟံၣ်, ဒီးစီၤၡံမိၣ်အမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဘၢ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်နးမး, ဒီးပှၤဃ့ကညးတၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ဒီးဆၢထၢၣ်ဝဲလၢ အဂီၤထံး ဒီးဒူတၢ်ညၣ်ဂိၢ် ဒီးတၢ်ညၣ်ဂိၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ် လၢအလိၤလီၤ. ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်ဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးမၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ.’’ 
လူၤကၣ် ၄:၃၈-၃၉

ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ, ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၂ နံၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်မးတၢ်ညၣ်ဂိၢ်ဘူးတ့ၢ်မးလၢယကသံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤပာ်မူဒံးယၤလီၤ. မၤကဒီးဖဲ ၂၀၀၈ နံၣ် ဖဲယဟဲတုၤဆူကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, ယဟၢဖၢဆါတုၤဒၣ်လဲာ်ယအိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်. တဘျီဃီ ယဘၣ်တၢ်ဆှၢယၤ ဆူ UNC တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ် မ့ၢ်လၢယပှံာ်ဖးဒ့အဃိဒီး ယဘၣ်တၢ်ကွဲးယၤတဘျီဃီလီၤ. တၢ်အိၣ်မူအံၤ ကီခဲဒီးခၣ်မး လၢယဂီၢ်လီၤ. မၤကဒီး ၂၀၁၂ နံၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ယဟၢဖၢဆါဧါ, တၢ်မနုၤဆါလဲၣ်န့ၣ်ယတဲက့ၤလၢၤတဘၣ်ဘၣ်. သနာ်က့ တၢ်ဆါယၤနးမးဒီး ယတူၢ်တကဲ, ယဆ့ၣ်နီၤတသ့, ယမံနီၤယဲတဘၣ်, ယကအုကစွါ, တုၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်လဲၤကဒီးဆူ UNC တၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်အသီကဒီးတဘျီလီၤ. ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်ဒီးထံၣ်ဝဲ လၢယသဒံအပူၤ အိၣ်ဝဲဒီးလၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိကသံၣ်သရၣ်ဒီးကထၢၣ်တဖၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ်ဝဲယသဒံဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ခဲလၢာ်ယစံးယဲ လၢမ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, မိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါတံၤသကိးဖိပှၤအါဂၤ အတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ, ယအိၣ်မူဘၣ်ဒီးမၤလၤကပီၤဘၣ်ဒံးယွၤလီၤ. ယစံးယဲတၢ်ဘျုးဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိး တဲဘၣ်ပှၤဖးတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်လၢနဂီၢ်မ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ မနုၤဂ့ၤ, မနုၤဂ့ၤ, မ်ယွၤကဟ့ၣ်နၤ နီၢ်ခိနီၢ်သးအဂံၢ်ဘါ ဒ်အဟ့ၣ်တ့ၢ်ယၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးအတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဧါ. မ့ၢ်နသးသမူခၣ်ဒိၣ်မးဧါ. အအံၤမ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. သနာ်က့ မ့ၢ်ယွၤပာ်မူဒံးနၤအဃိ, နကမၤအတၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤဒ်သိး ယကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့  လၢနီၢ်ခိဒီးလၢနီၢ်သး, တကးဘၣ် ၀ံသးစူၤ ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးယၤ သးမုာ်စီဆှံအလၢအပှဲၤ ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့သးဆးခူသူၣ် လၢနလၤကပီၤဒၣ်နဲတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မၤသၣ်
စံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲသရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်

♡ သရၣ်မုၣ်မၤသၣ်က့ၤအိၣ်ဘှံးက့ၤလၢဟံၣ်မူခိၣ်လၢပပၢ်ကစၢ်ယွၤအဂီၤထံး ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၂၈, ၂၀၂၀, ဖဲလၢအဒုးတၢ်ဒီး ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူဝံၤအလီၢ်ခံ န့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ဒီး အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢအမ့ၢ် တၢ်နာ်, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သးဒူ အတၢ်ဟ့ၣ်သါန့ၣ် ကမူတ့ၢ်လၢပသးအပူၤ ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 23, 2021

THIS LIFE ON EARTH

Bible in A Year: Numbers 15, Numbers 16:1-35; Luke 4:38-44, Luke 5:1-16; Psalm 37:1-9

“He rose up from the synagogue, and entered into Simon’s house. Simon’s mother-in-law was afflicted with a great fever, and they begged him for her. He stood over her, and rebuked the fever; and it left her. Immediately she rose up and served them.”  
Luke 4:38-39 WEB

I want to give a testimony about my experience on this earth when I suffered from illnesses. In 2002, I had malaria and almost died because of it.  God allowed me to live. Again in 2008, when I first arrived in the United States, I had such severe pain in my stomach that I just could not take it anymore. I was taken to the University of North Carolina (UNC) Hospital. I had appendicitis and they operated on me right away. Life was just too hard. Once again in 2012, I felt agonizing pain in my stomach. It was so excruciating that I could not sit, I could not lie down, I was groaning with pain. I was again taken to the UNC Hospital and they found gallstones. The doctor operated and removed my gallbladder. 

All in all, it is because of God’s grace and love and the prayer of my pastors, teachers, and friends, that I am still alive and get to glorify God. I want to say thank you very much. My prayer for readers is this. No matter what you face, may God give you strength for your body and spirit, just as He did for me.   

Reflection

Are you suffering from an illness? Is your life bitter? This is life on earth. However, God is keeping you alive, and how will you serve Him?

Prayer

Dear Father God, please help me so I will be healthy in body and spirit. Please give me Your Spirit and wisdom in secret for Your own glory.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Martha
Zion Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina

♡ Tharah Mu Martha went home to be with the Lord on September 28, 2020 after a courageous battle with cancer. But her story is a long-lasting legacy of faith, love and courage that will remain in our hearts forever.