တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ, တၢ်သးစူၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ~ Unity, Patience, And Humility

လါမာ်ၡး ၂၁, ၂၀၂၁

တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ, တၢ်သးစူၤ,
ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၁:၄-၃၅, ၄မိၤၡ့ ၁၂, ၄မိၤၡ့ ၁၃:၁-၂၅, 
လူၤကၣ် ၃:၂၃-၃၈, လူၤကၣ် ၄:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ရ:၂၁-၂၇

‘‘(ဒီးစီၤမိၤၡ့တဂၤန့ၣ်အသးစူၤန့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်တက့ၢ်လီၤ.)’’
၄မိၤၡ့ ၁၂:၃

လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤအပူၤ ကစၢ်ယွၤတဲစီၤမိၤၡ့ လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအသးစူၤဒီးဆီၣ်လီၤအသးတဂၤလီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ် စီၤမိၤၡ့ အတၢ်ဆှၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိန့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အကလုာ်ကလုာ်, တကးဒံးဘၣ်, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဃုာ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အတၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပတတဲလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိဘၣ်. ပကတဲလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်အပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတအိၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ပုၢ်မ့ၢ်မၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲၢ်ကွၢ်တမုာ်, ဝဲၢ်မ့ၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ပုၢ်ကွၢ်တမုာ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ်လၢသဝီတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢမိၢ်ပၢ်အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်အဃိ, တၢ်တမုာ်တခုၣ်, တၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့, တၢ်မၤသံမၤဝီတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်လၢတၢ်ပာ် ထီၣ်ထီသးတဖၣ်အဃိလီၤ. တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးတဖၣ်အဃိတၢ်လီၤမုၢ်လီးဖး, တၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤ. အဃိတဂၤဒီးတဂၤတၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်ဝံသးစူၤလိာ်သး, တၢ်ပျၢ်လိာ်သးတၢ်ကမၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး, တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်တသ့ဘၣ်. တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၁) စံးဝဲ ‘‘ဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢသးတဖျၢၣ်ဃီန့ၣ်ဂ့ၤဆံးဒိၣ်လဲၣ် ဒီးမုာ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ကွၢ်တက့ၢ်.’’ တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီန့ၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲကသ့ ဖဲဒၣ်လၢပသးစူၤဒီးဆီၣ်လီၤပသးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

ဟံၣ်ဃီအပူၤ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲန့ၣ်မ့ၢ်လၢမနုၤအဃိလဲၣ်. လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤတၢ်လီၢ်လၢအမုာ်ကတၢၢ်န့ၣ်ကြၢးမ့ၢ်ဒၣ်ဟံၣ်, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်အိၣ်ဝဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤက့ၤ, မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤ, တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး, တၢ်တကြၢးတဘၣ်တဖၣ်လၢ   ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အပူၤ, လၢဟံၣ်ကိးဖျၢၣ်အပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဘၠူလၣ်
ၡါလဲးစ်ဘ့လ်ကညီဘျထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ၡါလဲးစ်ဘ့လ်, ဘကၠံနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 21, 2021

UNITY, PATIENCE, AND HUMILITY

Bible in A Year: Numbers 11:4-35, Numbers 12, Numbers 13:1-25;
Luke 3:23-38, Luke 4:1-13; Proverbs 7:21-27

“Now the man Moses was very humble, more than all the men who were on the surface of the earth.”  
Numbers 12:3 WEB

The scripture, Numbers 12:3, tells us that God saw Moses as a very patient and humble person. If you think about Moses taking the Israelites to the Promised Land, he faced many challenges. He had to face his people, brothers and sisters blaming him. Today unity is hard to find, in a family or in an entire community. Many clashes abound. If the older brother does well, the younger brother is unhappy; if the young brother does well, the older brother is unhappy. I witnessed this happening in a village. Family members fought for their parents’ inheritance and ended up fighting, hating and even killing each other. All of this happened because of pride. Pride can lead to damaging divisions and even death. Therefore, it is essential that we practice humility, patience and forgiveness. Otherwise, there will never be growth. And there will never be any peace. Psalm 133:1 says, “How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!” Unity will be possible only if we are willing to humble ourselves.  

Reflection

What are the causes that create divisions in the family and among brothers and sisters? On earth, the most peaceful place should be home, family, and brothers and sisters.  

Prayer

Dear Father God, please help us and make the wrong right for us among brothers and sisters and in homes.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Bue Lah
Charlottesville Karen Baptist Church
Charlottesville, Virgina