တၢ်သးစူၤ ~ Patience

လါမာ်ၡး ၂၄, ၂၀၂၁

တၢ်သးစူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄ မိၤၡ့ ၁၆:၃၆-၅၀, ၄ မိၤၡ့ ၁၇, ၄ မိၤၡ့ ၁၈,
လူၤကၣ် ၅:၁၇-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁၀-၂၀

‘‘မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအသးစူၤကန့ၢ်ဘၣ်သါထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ, ဒီးကမုာ်လၤတၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအါအါကလဲာ်အပူၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁၁

တၢ်သးစူၤမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤဒီးအကါဒိၣ်ဝဲလၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပလံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ လၢပမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးစူၤန့ၣ်ပကန့ၢ်ဘၣ်သါထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါသိၣ်လိပှၤလၢ စီၤမိၤၡ့ မ့ၢ်ပှၤလၢအသးစူၤ ဒီးဆှၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဆူကီၢ်တၢ်စံးပာ်အပူၤန့ၣ် လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်အၢၣ်လီၤဝဲ  ဖဲ မးသဲ ၅:၅, ‘‘ပှၤလၢအသးစူၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ကန့ၢ်ဘၣ်သါ ထံဧိၤ ကီၢ်ဧိၤလီၤ.’’ တၢ်သးစူၤန့ၣ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ် လၢပတၢ်မုၢ်လၢ်အဂီၢ်လီၤ. ပပှၤကလုာ်ပှၤကညီအိၣ်ခိးအါန့ၢ် အနံၣ်​နွံဆံလၢပကန့ၢ်သါဘၣ် ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလီၤ. ပဘၣ်သးစူၤဝံၤသးစူၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ဘၣ်အသးဒီး အဝဲဟ့ၣ် ပှၤသ့တမ့ၢ်ထဲ ထံကီၢ် တကီၢ်ထဲဧိၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤသ့ထံကီၢ်အါန့ၢ် အဘ့ၣ် နွံဆံ, တကးဒံးဘၣ် အဝဲ ဟ့ၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဒၣ်လဲာ်သ့န့ၣ်လီၤ.  အဃိပတၢ်မုၢ်လၢ် လၢပကန့ၢ်သါဘၣ် ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤန့ၣ် မူဝဲသ့လီၤ.

တၢ်သးစူၤပာ်ဖျါထီၣ် (၁) တၢ်ပၢၤသး, (၂) တသးဒိၣ်သးထီၣ်ဘၣ်, (၃) တၢ်ဆီၣ်လီၤသူၣ်ဆီၣ်လီၤသး, (၄) တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး, (၅) တၢ်ပာ်သးမုာ်မုာ်, (၆) ခိးကွၢ်လၢ်တၢ်, (၇) တၢ်ပာ်သးစွံကတုၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ်ပသုတစူးကွံာ်ညိကွံာ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢပကန့ၢ်သါဘၣ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ ပကသးစူၤ ဒီး မုၢ်လၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအါအါကလဲာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနဂီၢ်တၢ်သးစူၤမ့ၢ်တၢ်တခါလၢအတၤနၤဒ်လဲၣ်. တၢ်သးတစူၤမၤဘၣ်ဒိနတၢ်မုၢ်လၢ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးစူၤ ဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်သါထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ ဒ်ခရံာ်စံးတ့ၢ်ဝဲအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအဃိ ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အ့စတၤဒိၣ်
မိၤရံယၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နးထ်ဒ့လ်, နီးသ်ခဲၣ်ရိၣ်လါနၢ်ကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 24, 2021

PATIENCE

Bible in A Year: Numbers 16:36-50, Numbers 17, Numbers 18; Luke 5:17-32; Psalm 37:10-20

“But the humble shall inherit the land, and shall delight themselves in the abundance of peace.”  
Psalm 37:11 WEB

Patience is extremely important in our lives. The Bible teaches us that if we have patience (a character of humility and gentleness), we will inherit the land. God’s word told us Moses was extremely patient in delivering his people to the Promised Land. Jesus also promised in Matthew 5:5, “Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.” Patience requires time and hope. Our Karen people have been waiting for our own nation for more than 70 years. We have to be patient years after years. If it is God’s will, He can give us not just one country. He can give us more than 70 countries, and even the entire world. That is why our hope to have our own nation can stay alive. 

Characteristics of patience are (1) self-control, (2) no anger, (3) humility, (4) self-restraint, (5) calm mind, (6) expectation, and (7) perseverance. 

Let us not forsake our hope to inherit our own nation. Instead, let us be patient and hope to enjoy peace and prosperity.  

Reflection

How is patience challenging to you? How does impatience hurt your hope?

Prayer

Dear God, please help us to have patience and inherit the land as Jesus promised.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Esther Doh
Moriah Karen Baptist Church
Knightdale, North Carolina