တၢ်ထုကဖၣ်လၢနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ ~ A Twenty-Year-Long Prayer

လါမာ်ၡး ၃၀, ၂၀၂၁

တၢ်ထုကဖၣ်လၢနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂ရ:၁၂-၂၃, ၄မိၤၡ့၂၈, ၄မိၤၡ့ ၂၉:၁-၁၁, 
လူၤကၣ် ၈:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ၃:၁၂-၂၂

‘‘လဲၤသဒၣ်ယၤတဂ့ၤ, ယွၤ, ယကစၢ်ဧၢ. အိၣ်ယံၤဒီးယၤတဂ့ၤ, မၤချ့ချ့ဒ်သိးနကမၤစၢၤယၤတက့ၢ်, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ, ကစၢ်ဧၢ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၈:၂၁-၂၂

ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယကအုၣ်ဘၣ်ယသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၄ န့ၣ် ယစးထီၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီလီၤ. ယတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတဘျီအံၤ, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအိၣ်ဒၣ်တစိၢ်ဖိလီၤ.  လၢခံန့ၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ထဲတၢ်သးဘၣ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤထီဘိလီၤ. ယဆိကမိၣ်ယမ့ၢ်အိၣ်တဂၤဒီးဝံၤလီၤ. ယဃုတၢ်ဖှီၣ်မး လဲၣ်,  ဘၣ်ဆၣ်မၤတဘၣ်အဃိ, ယဃ့ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်လၢသူၣ်လၢသးလီၤ.

ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ယတဲကစၢ်ယွၤလၢကဃၣ်လိၤယဝၤဒီးကသူအီၤလၢအတၢ်မၤလီၤ. ယအိၣ်ဒီးတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်,  ယဃ့အီၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံယသးလီၤ. ယဃ့တုၤလၢအနံၣ်ခံဆံပှဲၤထီၣ်ဒီး, ကစၢ်ယွၤစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယ သးခုဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ယတဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်. ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးခုအလၢအပှဲၤလၢယတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ, ဒီးယပ လၢၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်မူဝဲဒီးအိၣ်ဘူးဒီးယၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယဃ့တ့ၢ်အသိးကစၢ်ယွၤသူက့ၤယဝၤထူဝါလၢတၢ်သးခုက စီၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ‘‘လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ် သးခုတက့ၢ်. လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤန့ၣ် ဝံသးစူၤတက့ၢ်. လၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မၤသပှၢ်ပှၢ်တက့ၢ်’’ (ရိမ့ၤ၁၂:၁၂) န့ၣ်မ့ၢ်ယမီထိၣ်န့ၣ်လီၤ.  ယပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါကစၢ်ယွၤ ဒီးယသးတလီၤဘှံးဘၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                            

ဖဲပခိးပတၢ်ထုကဖၣ်အစၢတဖၣ်အခါ, တုၤပတၢ်ထုကဖၣ်လၢပှဲၤဝဲ, မ့တမ့ၢ်, တလၢပှဲၤဒံးဘၣ်အခါ, ပပလၢၢ်ဘၣ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ‘‘လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်သးခုတက့ၢ်. လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤန့ၣ်ဝံသးစူၤတက့ၢ်, လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်မၤသပှၢ်ပှၢ်တက့ၢ်.’’

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                                                            
ပၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒ်သိးပသုတတ့ၢ်စၢ်လီၤပဂံၢ်ပဘါညီညီတဂ့ၤ. ပကအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢနပူၤထီဘိအဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကယိၣ်ဖီ
ကပီၤစိကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘဲးစတၣ်, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 30, 2021

A TWENTY-YEAR-LONG PRAYER

Bible in A Year: Numbers 27:12-23, Numbers 28, Numbers 29:1-11,
Luke 8:1-18, Psalm 38:12-22

“Don’t forsake me, Yahweh. My God, don’t be far from me. Hurry to help me, Lord, my salvation.”
Psalm 38:21-22 WEB

I would like to thank God for giving me this opportunity to share my testimony. I was married in 1994. The period of happiness that came with the marriage was brief and I was battered with sorrow and stress afterwards. I regretfully thought to myself that it would have been better if I had stayed single instead of looking for trouble. However, I prayed on and on unceasingly with all my heart, as crying over spilt milk is useless.

I fasted and fervently prayed for God to help my husband turn over a new leaf and use him for His ministry. My prayer was finally answered after praying unceasingly for twenty years, and I felt that our God is a living God and He is closely watching us. As a result of my prayer, God is now using my husband, Htoo Wah, in His ministries. “Rejoicing in hope; enduring in troubles; continuing steadfastly in prayer” (Romans 12:12) is my motto. God is my strength and I shall never feel weariness.

Reflection

What do you notice when you are waiting for the answer to your prayers, when they are yet to be fulfilled or when they are finally answered? “Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.”

Prayer

Dear God, give us strength so that we may not give up easily and help us to always find hope in You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharamu  Ka Yo Paw
Vesta Karen Baptist Church
Vesta, Georgia