ဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤလး ~ Circle Around And Pray, See A Miracle God Sends Your Way

လါမာ်ၡး ၅, ၂၀၂၁

ဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်
တၢ်လီၤလး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၃:၁-၅၉, မၢ်ကူး ၁၂:၂၈-၄၄, ကတိၤဒိ ၆:၂၀-၂၉

“…အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’
မၢ်ကူး ၁၂:၃၁

အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢအမၤဘၣ်ယၤလၢတၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အါမးအဃိလီၤ. ပကဲထီၣ် ယွၤအဖိန့ၣ်, ပဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပတၢ်န့ၢ်သါလၢပပၢ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်သါပှၤန့ၣ်လီၤ. ပကဲဘၣ်ယွၤအဖိ ခီဖျိပစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤဒီးပတူၢ်လိာ်က့ၤပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်မ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိအဃိ ပပၢ်ကစၢ် ယွၤဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤလၢကပၢဘၣ်မူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, ယွၤဟ့ၣ်အီၤအစိအကမီၤလၢကဟ့ၣ် ပှၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီးမၤဘျါကယဲၢ်ပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်အဃိ ပဝဲလၢအမ့ၢ်အဖိတဖၣ်န့ၣ် ပပၢ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ် စ့ၢ်ကီးပှၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢပကသူဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤ လၢပကမၤဘျါက့ၤတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် ဒီး ပကနီၣ် ဟးထီၣ်တၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စိကမီၤအံၤ အိးထီၣ်ကျဲတဘိ လၢပကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ် တၢ်အဲၣ်ဆူပှၤလၢ ပဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤလံ, ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်, ယၤဒီးပထံမူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, သရၣ်အၤဘြၤဟၣ်စ့, ပတဲလိာ်ပသး လၢပအဲၣ်ဒိးလဲၤ ဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်တၢ် လၢဟံၣ်ခံဖျၢၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအကျါ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ သၢဂၤဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပလဲၤထီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤတသ့အဃိ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်မဲာ်သကိး မဲာ်တသ့ဘၣ်. လၢမုၢ်ဟါလီၤတၢ်ခံးသူတဘျီဘျီ, လၢမုၢ်ဆ့ၣ်၀ါတဘျီဘျီ, ပလဲၤဆှၣ်တရံးဟံၣ်ခံဖျၢၣ်အံၤ, တဖျၢၣ် သၢဝီ, ဒီးဖဲပလဲၤဆှၣ်တရံးအခါပဖးထီၣ် (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၁-၅၀) လီၤ. ဝံၤဒီး ပဘါ ထုကဖၣ်တၢ်လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ဘျါက့ၤဝဲဒၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၆) စံးဝဲ, ‘‘တုၤယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး, ယကိးထီၣ်ယွၤ, ဒီးယဃ့ကညးတၢ် လၢယကစၢ်လီၤ. ဒီးကနၣ်ဝဲယကလုၢ်လၢ အနူၢ်ပူၤ, ဒီးယဃ့ကညးတၢ်လဲၤဆူအမဲာ်ညါ, ဆူအနၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ်လီၤ.’’ 

ဘၣ်တဟါဖဲယလဲၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ဃၤ (ခၠ့လိ) အခါန့ၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါတဂၤကိးယၤလၢလီတဲစိဒီး ပာ်တ့ၢ်န့ၢ်ယၤ တၢ်ကစီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဘျါက့ၤလံ ခီဖျိလၢ ပလဲၤဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်နာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်နံၤလၢအဝဲသ့ၣ်ကိးယၤန့ၣ်မ့ၢ် လါယူၤလံ ၁၁, ၂၀၂၀ န့ၣ်လီၤ. ‘‘တၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်, ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢကစၢ်အပူၤ ဒီးလၢအဝဲဒၣ်အစိကမီၤအဂံၢ်အဘါပူၤတက့ၢ်.’’ (အ့ဖ့းစူး ၆:၁၀) သ့ၣ်ညါနဲ ထီဘိ လၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်နၤထီဘိတက့ၢ်. ဒ်ပပၢ်ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်လံပှၤလၢတၢ်စိကမီၤဒီး မူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် အသိးန့ၣ်, မ်ပကအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤလၢတၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူအပူၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံလၢပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ဆှၣ်တရံးဒီးထုကဖၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်လၢတၢ်မၤနၢၤတၢ်ဆါ, တၢ်အၢတၢ်သီအဂီၢ် ဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီးတၢ်စိကမီၤလၢပကသူနမံၤစီဆှံ, ဒ်သိးပကမၤနၢၤကွံာ် တၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်လ့ပစီ, တၢ်မၤကွၢ်, ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ်အဃိလီၤ. ယဟ့ၣ်နၤလၢတၢ်လၤကပီၤ, တၢ်ယူးယီၣ်, တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢအကြၢးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်လီၤလးမူ
ထံမူကညီဘျၢထံတၢ်အိိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ဖၢၣ်ဟ့, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 5, 2021

CIRCLE AROUND AND PRAY, SEE A MIRACLE GOD SENDS YOUR WAY

Bible in A Year: Leviticus 13:1-59; Mark 12:28-44; Proverbs 6:20-29 

“…You shall love your neighbor as yourself.”
Mark 12:31  WEB

First, I would like to thank and praise God for His abundant grace upon me. When we get to be God’s children, we know we get an inheritance from God. We get to be God’s children by believing in Him and accepting Jesus Christ in our heart. Jesus is also our Elder Brother and God gave Him the power to rule heaven and earth. Moreover, just as God gave Jesus the power to heal believers like us, God also gives us, His children, the power to drive out demons and illnesses in the Name of Jesus. This power opens up one way to love our neighbors. In July, 2020, our Pastor, Tharah Abraham Say, and I discussed we wanted to circle around two homes in which three of the family members contracted COVID-19. We could not express our love face-to-face because we could not visit them in their homes. Sometimes after sunset or sometimes at early dawn, we circled around these two homes three times and recited Psalm 91:1-16; 18:1-50. We concluded by crying out to the Lord for their healing. God heard our voice and our cry went into His ears. Psalm 18:6 tells us, “In my distress I called on Yahweh, and cried to my God. He heard my voice out of his temple. My cry before him came into his ears.”  

One evening when I was playing cane ball (Chinlone), a family member called and let me know they were healed because God heard our cries when we circled around their homes and prayed. The day I got the call was July 11, 2020. In conclusion, I want to encourage you with Ephesians 6:10, “ Finally, be strong in the Lord, and in the strength of his might.” Always know God always loves you. As our Father God gives us the power and duties, let us love our neighbors with gladness, willingness, and courage.

Reflection

Is there a need for you to circle around a neighbor’s home and pray for victory over sickness?

Prayer

Father God, thank you for giving us the privilege of using Your Holy Name to have victory over evil, temptations, and illnesses.  I give you praise, glory and honor that only You deserve. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Lawla Moo
Htee Moo Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina