ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ် ~ Keep Watch And Pray

လါမာ်ၡး ၇, ၂၀၂၁

ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၃မိၤၡ့ ၁၅, ၃မိၤၡ့ ၁၆, မၢ်ကူး ၁၃:၃၂-၃၇,
မၢ်ကူး ၁၄:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၁-၈

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ဒီးနၣ်ရံၣ်အဝဲန့ၣ်, ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. ကလူးတဖၣ်အိၣ်လၢမူခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖိခွါတဂၤအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တသ့ၣ်ညါဘၣ်. သ့ၣ်ညါထဲပၢ်တဂၤဧိၤလီၤ. ပလီၢ်သုသးတက့ၢ်. ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အမုၢ်အလါ ကဘၣ်ဝဲခဲလဲၣ်ခဲလဲၣ်န့ၣ်, သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.’’
မၢ်ကူး ၁၃:၃၂-၃၃

တၢ်ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ် မ့ၢ်ကျဲလၢ ပဝဲခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်ပသး တချုးကစၢ်ခရံာ် ကဟဲလီၤခံဘျီတဘျီအခါန့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါလၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအအၢအသီ  ဒီးမ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အမၤပျံၤမၤဖုးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကစီၣ်အိၣ်ထဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ်ပဝဲ နၤယၤသ့ၣ်တဖၣ်အသးသ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲ (မၢ်ကူး ၁၃:၂၈), ပဖးဘၣ်လၢ, ‘‘အအံၤဒီး, မၤလိတၢ်အဒိအတဲာ်လၢ ချၢၣ်ဒၢန့ၣ်တက့ၢ်. တုၤအဒ့အဖီစၢ်ထီၣ်, ဒီးအလၣ်ဒိးထီၣ်န့ၣ်ဒီး, သုသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ကိၢ်အခါဘူးထီၣ်လီၤ.’’ တၢ်လၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်ကဟဲခံဘျီတဘျီဘူးထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. အခါအံၤ ပဝဲပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဒီး ဟံးန့ၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်ဘါကသ့ ခီဖျိထဲလၢ ပဖးယွၤအကလုၢ်ကထါ, ဘါထုကဖၣ်, ဒီးရ့လိာ်သးဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. (မၢ်ကူး ၁၃:၂၀) စံးဘၣ်ပှၤလၢ, ‘‘ဒီးယွၤမ့ၢ်တမၤစှၤလီၤမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်တတုၤဘၣ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤနီတဂၤဘၣ်.  မ့မ့ၢ်လၢပှၤဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤ လၢအဃုထၢဝဲအဃိဒီးကမၤစှၤလီၤမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’ ပသ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ခရံာ် အဲၣ်ပှၤဒိၣ်မးဒီး အဝဲတအဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကတုၤဆူတၢ်ဟးဂီၤဘၣ်အဃိအဝဲကမၤစှၤလီၤကွံာ်မုၢ်နံၤအနးအဖှီၣ်တဖၣ် လၢပှၤလၢအစူၢ်အီၤနာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျီဃီ ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီး လၢအခဲအံၤ ယွၤထုးထီထီၣ် ပမုၢ်နံၤ, မ့ၢ်ဒ်သိးပကသ့ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသး, က့ၤက့ၤဆူအအိၣ်,  ဒီးပကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်သါလၢ ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ပာ်န့ၢ်ပဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ကစီဒီဧါ. မ့ၢ်ပဟံးန့ၢ်ထိၣ်သတြီၤအီၤလၢလံာ်စီဆှံအဒိအတဲာ်အပူၤစ့ၢ်ကီးဧါ. ကစၢ်ခရံာ်သိၣ်လိတ့ၢ်ပှၤဒီး ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤသိၣ်လိပှၤလၢပကမ့ၢ်နဖိလၢထီဘိအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသး, ခီဖျိတၢ်ဆိးသီဒီး ဘါထုကဖၣ် ဒီး ပကသ့ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးဒ်သိး ပကကြၢးအါထီၣ်ဒီး နတၢ်တူၢ်လိာ်ပှၤလၢ နဘျုးနဖှိၣ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မရံနၢ်လၢ်
မိၤရံယၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နးထ်ဒ့လ်, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 7, 2021

KEEP WATCH AND PRAY

Bible in A Year: Leviticus 15, Leviticus 16; Mark 13:32-37, Mark 14:1-16; Psalm 31:1-8 

“But of that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Watch, keep alert, and pray; for you don’t know when the time is.”  
Mark 13:32-33 WEB

Keeping watch and praying is indispensable in preparing ourselves for the second coming of Christ. We know that we live in an age where there is evil and many things threaten us on earth. The news is filled with worry-inciting information and can really dishearten us. In Mark 13:28, we read, “Now from the fig tree, learn this parable. When the branch has now become tender, and produces its leaves, you know that the summer is near.” There are signs in what we see today, informing us that Jesus Christ is coming back soon. We believers can face challenges and handle worries that stir up only by reading the scripture, praying, and connecting with God. Mark 13:20 tells us, “Unless the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but for the sake of the chosen ones, whom he picked out, he shortened the days.” We know Jesus loves us so much. He will shorten the days of the misery for us, but at the same time, we need to keep in mind that He is allowing us to live more days so we will repent, come back to Him, and inherit what He prepared ahead for us. 

Reflection

Are we alert to what is going on in this age and time? Do we lean on the scripture to gain understanding?  Jesus gives us guidance and talks to us each day.

Prayer

Father God, please teach us to be your children, always preparing ourselves by keeping watch, praying, and repenting, to be more deserving of your acceptance by grace each day.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Marina Lah
Moriah Karen Baptist Church
Knightdale, North Carolina