အၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးကစၢ်အဂၤတဂ့ၤ ~ Make No Agreement With Other Gods

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၈, ၂၀၂၁

အၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးကစၢ်အဂၤတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၂၃, ၂ မိၤၡ့ ၂၄, မၢ်ကူး ၃:၃၁-၃၅, မၢ်ကူး ၄:၁-၂၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၂:၂၂-၃၁

‘‘ဒီးအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီးအကစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ဒီးအီၤတဂ့ၤ.’’
၂ မိၤၡ့ ၂၃:၃၂

ဖဲယသးစၢ်ဒီးမၤလိတၢ်လၢတီၤခၢၣ်သး ၇ တီၤ ဝံၤ, တၢ်ကိၢ်ခါကၠိပျၢ်ကသုၣ်အခါ, ယမိၢ်မၢယလဲၤကွၢ်စၢၤတရူးမုၣ် တဂၤ အဖိဆံးဖိခံဂၤလီၤ. မ့ၢ်လၢတရူးမုၣ်အံၤဘၣ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအဃိ လိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢယကလဲၤကွၢ်န့ၢ်အဖိဆံးဖိ ခံဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတရူးမုၣ်အံၤအိၣ်ဒီးအဝဲၢ်မုၣ်, မုၣ်ကနီၤပှၢ်တဂၤလီၤ. မုၣ်ကနီၤပှၢ်အံၤ ကိးဂီၤကိးဟါဒွဲၣ်ထီၣ် ပနဲတၢၣ်နၢမူ တဖၣ်ဒီးမၤကပီၤထီၣ်မ့ၣ်အူကပြုၢ်ကပြီၤဃံလၤမးလၢအတၢ်ဂီၤတဖၣ်အမဲာ်ညါဝံၤ,  ချံးလီၤအခီၣ်ဒီး ဘါထီၣ်ဝဲ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အလုၢ်အလၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ယဆ့ၣ်နီၤကွၢ်အီၤကိးဂီၤကိးဟါဒဲးလီၤ. မုၢ်တနံၤ, ဖဲမုၣ်ကနီၣ်ပှၢ်ဘါအယွၤဝံၤ, အဝဲတဲယၤဒ်အံၤ, ‘‘သါကစၢ်သံ,  နဲစ့ၢ်ကီးနကစၢ်လၢနဘါအီၤတဂၤ, သံစ့ၢ်ကီးလီၤ. နၤဒီးယၤပကစၢ်သံဒ်သိးသိးလီၤ. တလိၣ်ပဒုၣ်ဒွဲၣ်လိာ်ပသးဘၣ်လီၤ.’’ ဒီးယ တဲဆၢအီၤမ့ၢ်လီၤ. ဒီးတရူးမုၣ်အံၤ အဘူးအတံၢ်သံတဂၤ, ဒီးပှၤလဲၤခူၣ်လီၤအီၤလၢပှၤဘါသီခါတဖၣ်အကျါ, ယဲစ့ၢ်ကီးလၢပှၤကျါယဘါလီၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. 

ဘၣ်တနံၤယတခွါမုၣ်ဖျိလံာ်စီဆှံကၠိတဂၤ ဟဲအိၣ်သကိးယၤ ဒီးယတဲဘၣ်အီၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤလီၤ. ယတခွါမုၣ် စံးယၤ, ‘‘နပျုၢ်လံဧါသၢၣ်, နဘျၢထံဝံၤလံနကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ, နတသ့ၣ်ညါနယွၤအဂ့ၢ်, ဘၣ်ဖးကီညါ, နၡူဖးဒိၣ်လံ, ခရံာ်လၢ ပဘါအီၤအံၤသံသၢသီဒီးမူထီၣ်လီၤ. တသံလီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.’’ ယလီၤဂာ်ဒ် ‘‘ထိၣ်ဒ့ၣ်ပီၢ်ထံ ပီၢ်ယိာ်ကိာ်, တသ့ၣ်ညါထံဒီၣ်ထံယိာ်ဘၣ်’’ အသိးလီၤ. ယပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသး, ဒီးယမၤလိက့ၤယကစၢ်အဂ့ၢ် အါထီၣ်ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယွၤလၢယဘါတဂၤအံၤအမူလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤအံၤမ့ၢ်နသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤကစီဒီဧါ. တၢ်နာ်ကမၣ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးကစၢ်အဂၤသ့ဝဲလီၤ. 
၂ မိၤၡ့ ၂၃:၂၄ – ‘‘ဘါကစၢ်အဂၤတဖၣ်တဂ့ၤ, မၤအတၢ်တဂ့ၤ, မၤအတၢ်ဒ်အဝဲသ့ၣ်မၤအသိးန့ၣ်တဂ့ၤ…’’

တၢ်ထုကဖၣ်

တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးကစၢ်ဧၢ, နမ့ၢ်ယွၤလၢအဲၣ်ပှၤ, သးကညီၤပှၤ, ဒီးနတဟ့ၣ်ကၣ်ပှၤဒ်ပတၢ်ကမၣ်အသိးဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီနဟ့ၣ်ပှၤသးလၢကအိၣ်မူဃုာ်ဒီးခရံာ်အဃိ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. ခီဖျိခရံာ်အမံၤပဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်နီရံ
ဝၢၤစတၢၤ, မဲာ်စခၠူစဲးထ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 18, 2021

MAKE NO AGREEMENT WITH OTHER GODS

Bible in A Year: Exodus 23, Exodus 24; Mark 3:31-35; Mark 4:1-29;
Psalm 22:22-31

“You shall make no covenant with them, nor with their gods.”  
Exodus 23:32 WEB

After finishing seventh grade in my youth, summer came and my mother asked me to babysit a Chinese lady’s two small children. She needed help because she had to travel for her trading job. This Chinese lady had an older sister, who was a spinster. Every morning and every evening, she lit the candles and turned on bright beautiful lights in front of the statues. Then, she bowed down and worshipped the idols according to her customs. I sat and watched her every morning and every evening.  One day, after she went through her ritual, she told me, “My god died, and the god you worship died too. Both our gods died. There is no reason to criticize each other.” I said, “I agreed with you.”  Later, one of her relatives died. We went to the funeral and I joined them in bowing down and worshipping the monks. 

One day, my cousin, who graduated from a Bible school, visited me. I told her about my experience at the Chinese lady’s house. She replied, “You must be crazy. You got baptized. You are a Christian. You don’t know your God. That’s just not good. You lose big time. Jesus Christ, whom we worship, died three days and resurrected from death.  He did not die forever.”  I realized I lived like this Karen saying, “A duck swims in neck-deep water, it doesn’t know if it is in deep or shallow water.” I repented and studied the word of God. I now know the God I worship lives forever. 

Reflection

Do you know the truths about the God you worship? 
Believing false things about God will lead you into agreeing with other gods. Exodus 23:24 – “Don’t worship their gods or follow their customs. Instead, destroy their idols and shatter their stone images.”

Prayer

Thank you God, for being the God, who loves us, has mercy on us, and does not punish as we deserve. Instead, You give us life to live with Christ. We thank you and praise you. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Naw Ree
Worcester, Massachusetts