အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤလၢတၢ်နာ်ယွၤ ~ Be Steadfast In Your Faith

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၃, ၂၀၂၁

အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤလၢတၢ်နာ်ယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢအနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၃, ၂မိၤၡ့ ၁၄, မးသဲ ၂ရ:၄၅-၆၆,
ကတိၤဒိ ၄:၂၀-၂၇

‘‘ကွၢ်ဆိကမိၣ်နခီၣ်အကျဲဒ်သိးနကျဲဧိၤကပူၤဧိၤခဲလၢာ်ကအိၣ်ကျၢၤတက့ၢ်. ဆူစုထွဲဂ့ၤဆူစုစ့ၣ်ဂ့ၤ, ဃၣ်နသးတဂ့ၤ.’’  သုးကွံာ်နခီၣ်လၢတၢ်အၢအအိၣ်တက့ၢ်.”
ကတိၤဒိ ၄:၂၆-၂၇

ယဒူၣ်ဖိထၢဖိမ့ၢ်ပှၤကစၢၢ်ခိၣ်ဖိ, မၤလၢဂီၤအီၣ်လၢဂီၤ, မၤလၢဟါအီၣ်လၢဟါလီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်ပှၤဘါသီခါလီၤ. ဖဲပအိၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအံၤအခါ, ပှၤမ့ၢ်ဟဲတဲပှၤလၢလံာ်စီဆှံယွၤကလုၢ်ကထါ, ကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, ပကျဲးစၢး ထီဒါ, ဒီးလ့ၤတက့ၤပတတူၢ်လိာ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, မုၢ်တနံၤလၢပတဆိကမိၣ်ဘၣ်န့ၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပသးလၢ ပအဲၣ်ဒိးတူၢ်လိာ်ခရံာ်ဒီးဒိးဘျၢထံန့ၣ်လီၤ. ကယံာ်တနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်, ဖဲလါမ့ၤထီၣ် ၂၄ သီ, ၁၉၈၉ နံၣ်န့ၣ်, ပဟံၣ်ဖိ ဃီဖိ ဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢပသးလၢထံဒီးကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိလီၤ. ပဒိးဘျၢထံဝံၤတယံာ်ဘၣ်အလီၢ်ခံ, တၢ်လ့ပစီဒီးတၢ်မၤကွၢ် ဖးဒိၣ်တုၤအိၣ်ပှၤလၢတနံၣ်ဃီအတီၢ်ပူၤန့ၢ်လီၤ. ယမိၢ် ၆၇ နံၣ်, ယဝဲၢ် ၃၅ နံၣ် ဒီးအဖိသၢလါဘျဲၣ်တဂၤ, ဒီး ယပုၢ် ၁၈ နံၣ်, သးသမူလွံၢ်ဖျၢၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအကလုာ်ကလုာ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢ, ‘‘တၢ်လၢအမၤအသး, တၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢအကဲထီၣ်အသးအံၤ, ကမ့ၢ်ဒၣ်လၢသုဘျၢထံအဃိ, တၢ်ကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ တဂ့ၤဘၣ်အဃိလီၤ. က့ၤကဒါက့ၤဆူသု တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် လၢအပူၤကွံာ်.’’ ဘၣ်ဆၣ်, ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ပအိၣ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤအပူၤလီၤ. ပတဲသကိးလၢ, မ့ၢ်ဘၣ်က့ၤဆူလီၢ်ခံ ဒုတက့ၤဘၣ်. မ့ၢ်ဘၣ်သံခဲလၢာ် လၢပကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိအဃိန့ၣ် ပကသံဒၣ်ဝဲလီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤလၢပဂီၢ်တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. (ကတိၤဒိ ၄:၂၆-၂၇) စံးဝဲအသိး – ‘‘ကွၢ်ဆိကမိၣ်နခီၣ်အကျဲဒ်သိးနကျဲဧိၤကပူၤဧိၤခဲလၢာ်ကအိၣ်ကျၢၤတက့ၢ်. ဆူစုထွဲဂ့ၤဆူစုစ့ၣ်ဂ့ၤ ဃၣ်နသးတဂ့ၤ.  သုးကွံာ်နခီၣ်လၢတၢ်အၢအအိၣ်တက့ၢ်.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ် မၤဟူးဝးဆှဲးဆှိးနတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလဲၣ်. 
တၢ်နာ်လၢတကဒံကဒါ, တဟးဂီၤဘၣ်န့ၣ်တတူၢ်ၡူ, တတူၢ်ဃၣ်ဘၣ်. အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ, ပာ်သးစၢၢ်ဆၢပံၢ်ကလာ်လၢတၢ်မၤအသးကိးမံၤဒဲးအပူၤ, ဒီးတၢ်မၤနၢၤဒီးတၢ်လၤကပီၤကမ့ၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဧၢ, မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤယတၢ်နာ်လၢနပူၤတုၤယတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒ့ဆံး                                                                                                              
ရိၣ်ခၠဲၣ်စထၢၣ်ကညါဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရိၣ်ခၠဲၣ်စထၢၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 13, 2021

BE STEADFAST IN YOUR FAITH

Bible in A Year: Exodus 13, Exodus 14; Matthew 27:45-66; Proverbs 4:20-27

“Make the path of your feet level. Let all of your ways be established. Don’t turn to the right hand nor to the left. Remove your foot from evil.”  
Proverbs 4:26-27  WEB

My family and I were mountain-dwellers. What we earned for working in the morning, we  spent for sustenance that morning. What we earned for working in the evening, we spent for sustenance that evening. Our family practiced Buddhism. In doing so, if others came and talked about the Bible and Jesus we tried to argue and reject strongly. However, the day came unexpectedly when the Spirit touched our hearts and we desired to receive Christ and get baptized. Almost a year went by and exactly on May 24, 1989, my family members got baptized as believers. Not long afterwards, trials and temptations set in. Within a year, my 67-year-old mother, my 35-old-brother and his three-month-old child, and my 18-year-old sister died.  Words and thoughts went around with this overt or insinuating message, “You faced all these multiple tragic losses because you got baptized. Becoming a Christian is bad. Go back to your old faith.” Our family decided we would be steadfast in our faith. We had a conversation and agreed on this, “Retracting is not an option. If we all had to die as believers in Christ, we will.” By the grace of God, things worked out for us until today. We read in Proverbs 4:26-27, “Make the path of your feet level. Let all of your ways be established. Don’t turn to the right hand nor to the left. Remove your foot from evil.”

Reflection

What is shaking your faith these days?
The faith that does not doubt or disintegrate will not render defeat. 
Be steadfast and resolute in everything, and the victory and glory will be yours.

Prayer

God, please help me to be steadfast in my faith to the day when I see you face to face.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Day Hsi
Rochester Karen Baptist Church
Rochester, New York