တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢယွၤအပူၤ ~ Rest In God

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၃, ၂၀၂၁

တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢယွၤအပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၃၃:၇-၂၃, ၂ မိၤၡ့ ၃၄, မၢ်ကူး ၇:၁-၃၀, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၈-၁၅

‘‘ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယမဲာ်ကလဲၤတၢ်ဒီးနၤ, ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးနၤလီၤ.’’
၂ မိၤၡ့ ၃၃:၁၄

ပကြၢးစံးဘျုးယွၤလၢ ပတအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဝံဃၢ, လၢပဘၣ်တီဃာ်အီၤထီဘိ လၢပတၢ်အိၣ်မူဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လါအီကူး ၂၀၀၆, အခါ, ယဘၣ်အိၣ်လီၤဖးကွံာ် ဒီးယမိၢ်, ယပၢ်, ယဒီပုၢ်ဝဲၢ် တဖၣ်ခီဖျိတၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲ ဆူထံကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်အဃိလီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ထီဘိပအိၣ်တပူၤဃီဒီး ပတအိၣ်လီၤဖးလိာ်ပသး လၢတၢ်လီၢ်ယံၤဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်ထၢထၢအပူၤ နီတဘျီဘၣ်. အအံၤမ့ၢ်အဆိ ကတၢၢ်တဘျီလၢယဂီၢ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် ဒ်သိးယကထံၣ်လိာ်ဘၣ်က့ၤ ဒီးယမိၢ်, ယပၢ်, ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဒီး အိၣ်ဘၣ်က့ၤတပူၤဃီလၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးလၢစှၤလါအတီၢ်ပူၤ, ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ အိၣ်ဘၣ်က့ၤတပူၤဃီလီၤ. ဃုလါပှဲၤထီၣ်ဒီးယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလၢ ပှၤထုးထီၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်ပီးတၢ်လီတၢ်မၤလီၢ်လီၤ. ဘၣ်မၤတၢ်လၢမုၢ်နၤ, တၢ်သီၣ်ကအူးကအီ, တၢ်နၢတမုာ်, ဒီးဘၣ်မၤတၢ်ချ့ချ့, လီၤဘှံးဒိၣ်မးလီၤ. ပှၤကလုာ်အဂၤ လၢအမၤတ့ၢ်တၢ်ဖဲန့ၣ် ဖဲယမၤတၢ်မ့ၢ်ကဘှၢ မ့ၢ်ကမၣ်အခါ, ဒူယၤ, အ့န့လၢယလိၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်, ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ဝံဃၢဖးဒိၣ်တခါလၢယတဝံဘၣ်နီတဘျီဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးဘျီဒဲးဖဲယလဲၤနုာ်လီၤဆူတၢ်မၤလီၢ် အပူၤ, တချုးယစးထီၣ်တၢ်မၤ, ဒီးဖဲယဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးအခါ, ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢယွၤ ဒီးတဲဘၣ်အီၤ, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယနာ်လၢနဆှၢလီၤယၤဖဲတၢ်လီၢ်အဝဲအံၤလီၤ. တၢ်မၤဒ်အံၤယတမၤဘူဘၣ်နီတဘျီဒံးဘၣ်. တၢ်အိၣ်မူလၢဘၣ်အိၣ် လၢပှၤဂၤအတၢ်ကွၢ်တလီၤ, အ့န့ပှိၤပှီၢ်ဒ်အံၤ ယတလဲၤခီဖျိဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤဒ်သိး ပှၤမၤသကိး တၢ်ဒီးယၤဖဲအံၤ သုတအ့န့ပှိၤပှီၢ်လၢယလိၤတဂ့ၤ, ဒီးမ့ၢ်သ့, ဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်ယၤလၢ တၢ်လီၢ်ဖဲအံၤဒီးဒုးထံၣ်န့ၢ်ယၤ လၢတၢ်လီၢ်တတီၤလၢအဂ့ၤန့ၢ်အအံၤ လၢယဂီၢ်အဆိအချ့တက့ၢ်.’’ မ့ၢ်ဘၣ်တဲလၢ အဖုၣ်န့ၣ်, ယမၤတၢ်ဖဲတၢ်လီၢ် အံၤတချုးပှဲၤထီၣ်ဃုလါန့ၣ်, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်မၤလၢအသီတတီၤ, မ့ၢ်တၢ်လီၢ် လၢအကဆှဲကဆှီ ဒီးခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့ၢ်ပှၤသူၣ်ဂ့ၤသးဝါခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံတဆီဘၣ်တဆီ, ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်, ဒီးဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်, ဒီးခဲအံၤမၤဘၣ်တၢ်လၢအဖှံ ဒီးမုာ်သူၣ်မုာ်သး ခုၣ်ခုၣ် မုာ်မုာ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၁၁:၂၈က) စံးဝဲ, ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်.’’ ဒီး (မးသဲ ၁၁:၂၉) အကတၢၢ်တဒ့စံးလၢ ‘‘ဒီးသုကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢသုသးအဂီၢ်လီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ယသ့ၣ်ညါနီၢ်နီၢ်လၢထီဘိန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကွဲမုာ်ဒီးအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ယၤ လၢယကဟဲဆူအအိၣ်, ပာ်လီၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဝံဃၢတဖၣ်လၢယတီဃာ်လၢယပျိၢ်အလိၤ ဒီးအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ, သူၣ်ဖှံးသးညီ လၢအပူၤလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, စံးဘျုးနၤလၢနဝံစၢၤယိးစၢၤ ယတၢ်ဝံဃၢတဖၣ် ဒီးနဟ့ၣ်ယၤတၢ်အိၣ်ဘှံးလီၤ. မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဒီးဟဲဆူနအိၣ် ဒ်သိးယတၢ်ဝံဃၢတဖၣ် ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢယလိၤဒီး အိၣ်ဘှံးဘၣ်လၢနပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့လီၤ, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်န့ၢ်ဘျုး
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 23, 2021

REST IN GOD

Bible in A Year: Exodus 33:7-23, Exodus 34; Mark 7:1-30; Psalm 25:8-15

“He said, “My presence will go with you, and I will give you rest.””  
Exodus 33:14  WEB

We should thank God for not having worries, hardship, and burdens constantly on our shoulders. In August, 2006, I had to leave my mother, my father, and my siblings because of relocating into the third country. Our family always lived together, and never had to separate far apart or long-term. This was the very first time. I prayed that I would get to see my mother, my father, and my siblings and live together in no time. God answered my prayer and within a few months, my family reunited and lived together in one place. After six months, I got a job in a furniture factory. I had to work the night shift. It was very noisy and smelly. I had to work fast and got very tired. Other people who had been working there complained against me when I could not catch up or made a mistake. I felt a very heavy burden that I had not carried before. Everytime I went to work, I prayed before starting work and during the break. I told God, “I believe you sent me here. I had never been in this type of work condition before. Please help me so my coworkers would not complain so much against me. If possible, please help me to leave here and find a job at another place that is good for me, as fast as possible.” To make the story short, after working there for approximately six months, I got another job. The work place was clean and my manager and co-workers were nice. Gradually, I got another job that was even better. Things got easier and worked out for me. I am happy and content. Matthew 11:28a says, “Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest.” The last line of Matthew 11:29 tells us, “…you will find rest for your souls.”

Reflection

Do I know that God always invites me and waits for me to come to Him, give Him the burden heavy on my shoulders, and rest in Him in gladness?

Prayer

God, thank you for carrying my burden and giving me rest. Help me to remember to come to you, so my burdens will depart from me and I will get to rest in You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Nay Blut
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York