တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ~ Sureness

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၅, ၂၀၂၁

တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၇, ၂ မိၤၡ့ ၃၈, မၢ်ကူး ၈:၁၄-၃၈, မၢ်ကူး ၉:၁, 
ကတိၤဒိ ၆:၁-၁၁

‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, မ့မ့ၢ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုစံးလၢယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. စီၤပ့းတရူးစံးဆၢတၢ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, နမ့ၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ.’’
မၢ်ကူး ၈:၂၉

အပူၤကွံာ် ၃၆ နံၣ်, ယကဘၣ်လဲၤလီၤကဒါက့ၤဆူလံာ်စီဆှံကၠိ အကတီၢ်ဘူးထီၣ်လံ. ဘၣ်ဆၣ်, ကျိၣ်စ့တလၢပှဲၤ လၢဒီတနံၣ်ညါ တၢ်မၤလိအဂီၢ်ဒံးဘၣ်. ယပါအိၣ်ဒီးအပနၢ်ထဲတဒုဧိၤလီၤ. တနံၣ်ဘၣ် တနံၣ်, ယပါထူစံာ်ကွးစံာ်ဒၣ် လၢပနၢ်တဒုအံၤလီၤ. ဘၣ်တနံၤ, ဖဲယပါဆ့ၣ်နီၤမၤတၢ်လၢစံာ်ဒဲခီၣ်ထံးအခါ, ပှၤဟဲပၢၢ် ထီၣ်ခံဂၤ, ဒီးပှၤခံဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤလူၤဃုပှ့ၤကျီၢ်ပနၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဟဲထံၣ်ယပါအပနၢ်ဖါတဒုအံၤ ဒီးဘၣ်သူၣ် ဘၣ်သးဝဲအဃိ, ဃ့ပှ့ၤဝဲလီၤ. ယပါ တခီဘၣ်ဖဲလိၣ်ဘၣ်စ့လၢ ယကလဲၤလီၤကဒါက့ၤဆူ လံာ်စီဆှံကၠိအဃိ, မၤသးဒ်အလိၤလၢအနၢ်ပူၤလီၤ. ပနၢ်တဒုအံၤ အပှ့ၤကြၢးမ့ၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် တယာ်ဝဲတဘၣ်ဘၣ်, ခီဖျိလၢတဆါ ညီနုၢ်တၢ်အဃိလီၤ. ဖဲန့ၣ်, ပှၤခံဂၤ စံးကဟ့ၣ်အီၤ ခံမၢယဲၢ်ပီၢ် (၂၅၀၀) ဘးလၢစ့ပယီၤလီၤ. ယပါတတဲအါတၢ်ဘၣ်. အၢၣ်လီၤဝဲညီကဒၣ်လီၤ. အဒွးဝဲ လၢယကလဲၤထီၣ်ကၠိအဂီၢ်, ဟ့ၣ်လီၤထွဲယၤစ့မ့ၢ်န့ၢ်ဒၢးဝံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤခံဂၤအံၤ တဲယပၢ်လၢသါစ့တပာ် ဒံးဘၣ်. တသီခံသီအတီၢ်ပူၤကဟဲဟ့ၣ်လီၤက့ၤပနၢ်အပှ့ၤလီၤ. ပှၤခံဂၤအံၤမိၤထီၣ်ပနၢ်တဒု အံၤစးထီၣ်လၢလါမ့ၤ ၁၉၈၄ နံၣ်, ဒီးတုၤခဲအံၤ, ပနၢ်တဒုအံၤအပှ့ၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်. ပနၢ်တဒုလဲၤတုၤဖဲလဲၣ်တသ့ၣ်ညါ လၢၤဘၣ်. တုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ် ဒီးယဘၣ်လဲၤလီၤဆူကၠိလီၤ. ယဖျိထီၣ်ကၠိ ၃၃ နံၣ်လံ. ပနၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်. ယပါသနာ်က့တအိၣ်မူလၢၤဘၣ်.

‘‘တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး’’ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးအပူၤလီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါလၢ်လၢ်န့ၣ်, မ့မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ပဆိကမိၣ်တဲဝဲ, ပတယာ်တဲဝဲ, ပှၤတဲဝဲအဃိန့ၣ်, အါဘျီကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်သ့ဝဲလီၤ. ဖဲကစၢ် ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်သံကွၢ်ဝဲလၢ,‘‘ပှၤကညီစံးဝဲလၢယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်’’ န့ၣ်, တၢ်စံးဆၢအိၣ်ဝဲလၢ, ‘‘…ပှၤဘျၢတၢ် စီၤယိၤဟၣ်လီၤ. အဂၤတနီၤနီၤစံးဝဲလၢစီၤအ့ၤလံယၤ, အဂၤတနီၤနီၤစံးဝဲလၢဝံတဂၤဂၤလီၤ.’’ (မးသဲ ၈:၂၈). တၢ်စံးဆၢတဖၣ်အံၤ တလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်. ထဲဒၣ်စီၤပ့းတရူးအတၢ်စံးဆၢလၢအစံးဝဲ ‘‘နမ့ၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ’’ န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. လၢတၢ်အံၤ အဃိ, ‘‘ယတၢ်သ့ၣ်ညါခရံာ်, ယတၢ်နာ်ခရံာ်, မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒ်စီၤပ့းတရူးအတၢ်စံးဆၢဧါ’’ န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၢ်အိၣ်ဒီးအကါဒိၣ်ဝဲဒၣ်ဒိၣ်မးလၢပကမၤလီၤတံၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယတၢ်သ့ၣ်ညါကစၢ်ခရံာ်, ယတၢ်နာ်ကစၢ်ခရံာ်, မ့ၢ်အလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ယွၤယကစၢ်ဧၢ, မ်ယသးတဒ့ဒီလၢနပူၤတဂ့ၤ. ပျဲနသးစီဆှံပၢဘၣ်ယၤဒ်သိးယကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ လၢယတၢ်သ့ၣ် ညါကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, ယတၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, လၢတၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢယသးသမူတစိၤအံၤတုၤတၢ်  လၢတၢ်ပှဲၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ထံဂ့ၤ  
ရိမ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရိမ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 25, 2021

SURENESS

Bible in A Year: Exodus 37, Exodus 38; Mark 8:14-38, Mark 9:1;
Proverbs 6:1-11

“He said to them, “But who do you say that I am?” Peter answered, “You are the Christ.””
Mark 8:29 WEB

Thirty six years ago, it was about time for me to go back to the Bible school, but I did not have the school fees for the entire academic year. My father had a buffalo. A buffalo was all he had. Each day, he and his buffalo worked hard in the field. One day, two men approached him. These men bought and sold cows and buffalos. They saw my father’s buffalo, liked it, and asked to buy it. My father had never sold a buffalo before so he did not know the proper price of the buffalo. They offered 2,500 Kyats. My father did not haggle. He easily agreed as his mind was focused on being able to pay for my school fees. Then, the two men said they did not have the money with them. They would come back in a day or two to pay for the buffalo. They took the buffalo in 1984, and since then, no payment has been made. We do not know where the buffalo was taken. When the time came, I went to school. It has been 33 years since I graduated from the Bible school. The buffalo’s price has not been paid. My father no longer lives. 

In everything, “sureness” is indispensable. With anything, if we just think, or guess, or “someone tells me,” problems or confusions are likely to arise. When Jesus asked, “Who do you say I am?,” the answers were, “They told him, “John the Baptizer, and others say Elijah, but others, one of the prophets” (Mark 8:28). These answers lack sureness. Only Peter’s answer, “You are the Messiah,” was an answer with sureness. Therefore, it is all-important to ascertain that our knowing Christ and our trust in Him have the sureness that Peter’s answer had. 

Reflection

Does my knowing Christ and my trust in Him have sureness?

Prayer

God, may I not waiver in knowing and trusting you. Let your Holy Spirit govern me so I can be resolute in my knowing and trusting you, with sureness, to the end. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Htee Gay
Rome Karen Baptist Church
Rome, New York