​တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ ~ Prayer Has Power

လါယနူၤအါရံၤ ၇, ၂၀၂၁

​တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၄, ၁ မိၤၡ့ ၁၅, ၁ မိၤၡ့ ၁၆, မးသဲ ၅:၄၃-၄၈, မးသဲ ၆:၁-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆

‘‘ဒီးနပၢ်လၢအထံၣ်တၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်လၢနၤလီၤ.’’ 
မးသဲ ၆:၆ခ 

ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်သးကဘၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲတမံၤလၢကအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်အမ့ၢ်အတီနီၢ်နီၢ် လၢပှၤဂၤတဖၣ်ဒီးယွၤအဂီၢ်, တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးကမျၢၢ်အတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤန့ၣ်ဘၣ်. 

ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးအမ့ၢ်အတီလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤဖဲ ၁၉၉၀ နံၣ် ယအိၣ်ဖဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢဟီၣ်ကဝီၤဒီး ယမၤယွၤ အတၢ်မၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤသဘျ့ဒံးလီၤ. ဒုၣ်ဒါဟဲထီၣ်ဒီးပဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးပသးလီၤ. ဖဲပဘှီထီၣ်ဒဲဖိပတြီာ် လၢ ထံကျိနံၤ အကတီၢ်, လၢထံကျိဝၢ်ဘးခီ နီတဂၤဟဲဆူယအိၣ်ဒီးတဲယၤ, ‘‘ဟဲပိာ်ယခံအခဲအံၤတဘျီဃီ. ဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ ယဖိအဂီၢ်.’’ ယပိာ်ထီၣ်အခံတဘျီဃီ ဒီးလၢယသးအပူၤ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်, ‘‘ကစၢ်ဧၢယမၤတၢ်တသ့နီတမံၤဘၣ်. ယဘၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်ယၤခီဖျိလၢနတၢ်မၤအဃိလီၤ. လီၣ်ဖျါထီၣ်နစိနကမီၤ, မၤတၢ်လီၤလးတက့ၢ်.’’ ယလဲၤတုၤလၢ နီအံၤအဒဲပူၤဒီး အဝဲတဲယၤလၢ သါဖိခံဂၤအဟၢဖၢလူဘှီးဒီတဟါလီၤ. ယကွၢ်ဖိသၣ်လီၤဘှါဝးတကဲဘၣ်. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤအဃိ တၢ်လီၤလးမၤအသးဖဲ ပဘါယွၤအဝံၤလီၤ. ဖိသၣ်ဃ့အီၣ်တၢ်, ဆ့ၣ်နီၤကဲ, အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ, မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဃိလီၤ. 

ယွၤအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်လၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်ဖဲပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်, တၢ်မုၢ်လၢ်အဂၤတအိၣ်လၢၤအဆၢကတီၢ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဃ့တၢ်လၢပပၢ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်န့ၣ် အဝဲကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်လၢပကြၢးဒိးန့ၢ် ဒ်တၢ်ဘၣ်အသးလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲပဃ့ဘါထုကဖၣ်တဘျီလၢ်လၢ်အခါ မ့ၢ်ပနာ်သပှၢ်တၢၢ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးတၢ်စိကမီၤလၢအမၤစၢၤပှၤသ့ ကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ယၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤလၢယကသ့ၣ်ညါစံးဘျုးမၤလၤကပီၤနၤ အဃိလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤစံးဘျုးနၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်မုၣ်အဲၣ်ရိချ့
စပိးခဲၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စပိးခဲၣ်, ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ်န်ကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 7, 2021

PRAYER HAS POWER

Bible in A Year: Genesis 14, Genesis 15, Genesis 16; Matthew 5:43-48, Matthew 6:1-24; Psalm 6

“…pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you openly.”  
Matthew 6:6b  WEB

Jesus taught his disciples to have the willingness to live out the truth for others and God, without expecting praises from people.

I would like to share a testimony about my experience in the year of 1990, when I was in a revolutionary territory working in God’s ministry.  The enemies pursued us and we had to flee for our lives. We built a make-shift hut by the river. A lady from the other side of the river came to me and demanded, “Follow me right away and pray for my children.”  I followed her immediately. In my mind, I prayed silently to God, “God, I can’t do anything. She trusts me because I work in your ministry. Please show me your power and make possible a miracle.” When I reached her hut, she told me that her sons were suffering from diarrhea all evening.  The children looked limp, dehydrated, and could not move. I prayed in the Name of Jesus. A miracle ensued when we said Amen. The children asked for food, sat down, and recovered right then. It was all by God’s grace this miracle happened.

God has a plan for all of us when we reach the end of ourselves and there is no other hope but in God alone. If we pray to our Heavenly Father, He will grant us what we should get according to His will.  

Reflection

Everytime we pray, do we really have faith that God has the power to help us?

Prayer

Father God, thank you for giving me faith just so I will know you and honor you.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Eh Ro Clay
Spokane Karen Baptist Church
Spokane, Washington