ယဟိဝၤယံၤရၤ ~ Jehovahjireh

လါယနူၤအါရံၤ ၁၀, ၂၀၂၁

ယဟိဝၤယံၤရၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၂၁, ၁ မိၤၡ့ ၂၂, ၁ မိၤၡ့ ၂၃, မးသဲ ၈:၂၃-၃၄, 
မးသဲ ၉:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၁၀-၁၇

‘‘ဒီးအလီၢ်န့ၣ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်ယုၢ်အမံၤလၢယဟိဝၤယံၤရၤ, ဒ်ပှၤစံးတုၤမဆါတနံၤအံၤအသိးန့ၣ်, လၢယွၤအကစၢၢ်တဖျၢၣ်အလိၤန့ၣ်တၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်လီၤ.’’ 
၁ မိၤၡ့ ၂၂:၁၄ 

စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢအတၢ်နာ်ဒီးဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်လီၤ. လၢအဖိခွါအလီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤ သိဖါတဒုလၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးစီၤအၤဘြၤဟၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤလးအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. အန့ၣ်သတး, အစံးဝဲ ယဟိဝၤယံၤရၤ, အခီပညီမ့ၢ် ‘‘ယွၤထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်’’ န့ၣ်လီၤ. 

ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်, ဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤလါအပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢဒုၣ်ဒါဟဲ ဒီးပသုးထီၣ်ပသးဆူ မဲာ်သမံၣ်ခံ သုးက့(၄)လီၤ. အိၣ် တနၤဝံၤ, မ့ၢ်လၢပအိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်အဃိ ပဘၣ်​နုာ်လီၤဆူယိၤကီၢ်အပူၤ ဆူတၢ်လီၢ်လၢပှၤကိးလၢကၠၣ်ဖိၣ်မဲလီၤ. ပတုၤဃီၤဖဲန့ၣ်အါဂၤဒီး ယိၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကိးဖှိၣ်ဝဲပဝဲပိာ်ခွါခဲလၢာ် ဒီး စံးဝဲလၢပိာ်ခွါလၢအသးစၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဖဲအံၤ တသ့ဘၣ်, ဒီး ထဲဒၣ်ပိာ်ခွါသးပှၢ်အိၣ်ဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ပဖိပမါတဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆှၢက့ၤပှၤဆူ မဲၣ်သမံၣ်ခံတဟါဃီလီၤ. ပတသ့ၣ်ညါတၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးလၢပဖိပမါဘၣ်. ပတသ့ၣ်ညါတၢ်မနုၤအိၣ်ခိး ပှၤလၢပမဲာ်ညါဘၣ်. မ့ၢ်ယကသံဧါ, မ့ၢ်ယကမူဧါ. မ့ၢ်ယဖိယမါကသံဧါ. မ့ၢ်ယဖိယမါကမူဧါ. တုၤပက့ၤတုၤလၢ မဲၣ်သမံၣ်ခံန့ၣ် ခီဖျိလၢဒုၣ်ဒါဟဲဘူးထီၣ်ဒီးပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ပကဝံစၢၤကျိချံကျိသၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်လီၤယၤစဲးလးကျိအချံခံပျံၤ, ဒီးပဟးထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီလီၤ. ခံသီအတီၢ်ပူၤန့ၣ် တနၢ်ဟူဘၣ် ဖိမါအတၢ် ကစီၣ်ဘၣ်. တၢ်ဝံတၢ်ယိးဃၢလၢပဖံဘၣ်ခိၣ်သနာ်က့ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအတယၢၢ်လၢ အဃၢလၢပသး အပူၤ မ့ၢ်တၢ်ဃၢဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ဝံတၢ်ယိးလၢပဖံဘၣ်ခိၣ် အဆးတဖၣ်အဆးလီၤ. တုၤလၢပလဲၤတုၤ ဖဲသိလ့ၣ်ကျဲဖျိဒီး ပှၤပျၢ်ကွံာ်ပှၤလီၤ. ပကဘၣ်လဲၤဖဲလဲၣ်ပတသ့ၣ်ညါလီၤတံၤလီၤဆဲးဘၣ်. ပထုကဖၣ်ဒီးဖဲန့ၣ် ပလူၤသံကွၢ်ပဖိပမါ အတၢ်ကစီၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ပလဲၤထံၣ်က့ၤ ပဖိပမါဖဲ ထီမးဖၠိ ဖဲယိၤလဲၤဆှၢပာ်အဝဲသ့ၣ် ဖဲယိၤကညီကီၢ်ဆၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ပှၤဟၢဖၢတမုာ်ပှၤသံအါဂၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ ပဒူၣ်ဖိထၢဖိထူၣ်ဖျဲးဘၣ်လၢ တၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤလီၤ. ဒုၣ်ဒါဘူးထီၣ်အါထီၣ်အဃိ ပဘၣ်နုာ်လီၤဆူယိၤကီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤ တဆီ ဘၣ်တဆီ, ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်တဆီဘၣ်တဆီလီၤ. ပသုးပသးဆူ တၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်တစိၢ်တလီၢ်, ဒီးဆူဒဲကဝီၤ, တုၤဆူကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤအၣ်ဘြၤဟၣ်ထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလးအသိး ပထံၣ်ဘၣ်ပဝဲစ့ၢ်ကီး ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ် တၢ်လီၤလးလီၤ. ယဟိဝၤယံၤရၤ, ယွၤထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပတၢ်အိၣ်မူတမ့ၢ်တၢ်လၢအဘျ့အဆှီဘၣ်. သနာ်က့ယွၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်တဆီဘၣ်တဆီလီၤ. ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ၅ မံးနံးဒီးဂံၢ်ထီၣ်ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢနဂီၢ်တဖၣ်တက့ၢ်. ဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အိၣ်အါမံၤသနာ်က့, နတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအါန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်အဃိ, ယစံးဘျုးနၤလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်သးဆၢထိ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 10, 2021

JEHOVAHJIREH

Bible in A Year: Genesis 21, Genesis 22, Genesis 23; Matthew 8:23-34, Matthew 9:1-13;  Psalm 7:10-17

“And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen.”  
Genesis 22:14 KJV

Abraham’s faith was tested and he was obedient. In the place of his son, a ram was provided for the sacrifice. Abraham saw God’s miraculous provision. And, he called the name of the place Jehovahjireh, meaning “The Lord will provide.” 

In February, 1997, the enemy approached nearer and we moved to Methamee Kee in District (4). After an overnight, it was too dangerous to stay so we went to a place on the Thai-Burma border called Kya Po Meh. Soon after many of us arrived in Kya Po Meh, Thai authorities said to us that younger men could not stay there and must return. Older men could stay. We also had to leave our wives and children. They took us back to Methamee Kee. We did not know what would happen to our wives and children. We did not know what was waiting for us ahead. Will I die or will I live? Will my wife and kids die, or will they live?

The enemy was now too close. Some leaders asked us to help carry weapons. They gave me two bullet strands quite heavy for my short frame. We left at night. For two days we had not heard anything about our wives and children. The load on my shoulders was heavy, but the weight of the worries in my heart was many times heavier. After passing a car road, we were released. We did not know where exactly to go. We prayed. We just walked and asked around. By the grace of God, we found our wives and kids at Taw Ma Phyo, a place on the Thai-Burma border where the Thai authorities placed them. Unfortunately, we witnessed many deaths due to dysentery. My family, however, did not perish. God carried us step by step. He provided for us step by step. We moved from temporary shelters to refugee camps, and finally to a third country. Just as Abraham saw God’s miraculous provisions, we too see God’s miraculous provisions. Jehovahjireh! God will provide. 

Reflection

Our life journey is not smooth. But, God provides for us step by step. Take five minutes to count how God provides to meet your needs. Then share with your family members. 

Prayer

God, we face so many experiences. But, your provisions are greater than our experiences. For that, we thank you.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Tha Hser Tun
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona