ဒ်နဖှံတၢ်အသိးနကကူးဘၣ်က့ၤ ~ You Will Reap What You Sow

လါယနူၤအါရံၤ ၂၇, ၂၀၂၁

ဒ်နဖှံတၢ်အသိးနကကူးဘၣ်က့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယိၤဘး ၄, ယိၤဘး ၅, ယိၤဘး ၆, ယိၤဘး ၇,
မးသဲ ၁၉:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ရ:၁-၅ 

‘‘ဒ်ယထံၣ်တၢ်အသိးန့ၣ်ပှၤလၢအထဲၣ်တၢ်အၢ, ဒီးဖှံလီၤတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ​န့ၣ်ကူးတၢ်န့ၣ်တမံၤဃီလီၤ. ဟးဂီၤဝဲလၢယွၤအသါသဖှိ, ဒီးလၢာ်ကွံာ်ဝဲလၢအနါဒ့သါန့ၣ်လီၤ.’’
ယိၤဘး ၄:၈-၉

အပူၤကွံာ် ၃၀ နံၣ်, ယဝဲၢ်မုၢ်လၢအအိၣ်ဝဲလၢသဝီအဂၤတဖျၢၣ်တဂၤ ဒီးဒၢဝဲအဖိသၢဂၤတဂၤန့ၣ်,  လၢတၢ်ကရီ ကဒးအပူၤ, ဟဲက့ၤဃ့ၢ်လီၤဆူယမိၢ်အအိၣ်ဒီးတဲဝဲ ‘‘မိမိဧၢ, ပါပါတအိၣ်လၢၤဘၣ်.’’ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ဒီးပမိၢ်, ပသးအုးသးဘၣ်ဒိဒီးပဟီၣ်သကိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ ပနၢ်ဟူဘၣ်လၢ ပပၢ်တဂၤ စူးကွံာ်သးအဃိ ပတဲလၢအဂ့ၢ်တဘၣ်ဘၣ်. ဖဲအလဲၤတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါမနုၤမး တဘၣ်အီၤ မးလဲၣ်. ယမိဒီး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တနီၤကတဲာ်တတီၤထီၣ်ပသးဒီး ပလဲၤလီၤဝဲဆူ သဝီလၢပပၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်တဖျၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ပလဲၤတုၤ လၢသဝီတဖျၢၣ်န့ၣ်ကဘၣ်လၢဟါခီလွံၢ်နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် ဒီးပထံၣ်ဘၣ်လၢပပၢ်တဂၤဘၣ်တၢ်မၤ ကဆှဲကဆှီအီၤဝံၤ ခဲလၢာ်ခဲဆ့ဒီးတၢ်ဒၢနုာ်ဃာ်အီၤလၢတလါအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤမၤန့ၢ်ပှၤ ခဲလၢာ်ခဲဆ့လံအဃိ ပတသံကွၢ် တၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်. ပှၤဟဲဆိးသီတဖၣ်အကျါ တနီၤတဲလိာ်သးတၢ်ကသွံသွံကဖးဖးဒီး ပနၢ်ဟူအစံး လိာ်အသး ‘‘တဘၣ်တဲတဂ့ၤ. ခဲကိာ်ပှၤကဒီၣ်တဲာ်ပကိာ်.’’ လၢခံပသ့ၣ်ညါဘၣ်က့ၤလၢ ပပၢ်အတၢ်သံအံၤမ့ၢ် တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤ တမံၤမံၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်သူၣ်လီသးကွံအဃိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲပှ့ၤဆါကျီၢ်ပနၢ်ဒီး ပှၤဆိကမိၣ်အီၤ လၢအကအိၣ် ဒီးကျိၣ်စ့လၢအစုပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယဝဲၢ်မုၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ အဲၣ်ဒိးဃုသ့ၣ်ညါထံ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဟဲကဲထီၣ် အသးဒ်လဲၣ်, မတၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကူၣ်လဲၣ်, ဒီးကဘၣ်လဲၤဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒ်လဲၣ် န့ၣ်လီၤ.  ဘၣ်ဆၣ် ယမိၢ်တဲအီၤလၢ ပမ့ၢ်မၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢအသံတဂၤဟဲက့ၤတသ့ဘၣ်. ယတအဲၣ်ဒိးဒုးကဲထီၣ်တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါ လၢတဂၤဒီးတဂၤအဖီိခိၣ်ဘၣ်. တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်လၢယွၤအစုပူၤလီၤ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ   

မ့ၢ်နဖှံလီၤတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအချံ မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုအချံဧါ. ဒ်စီၤယိၤဘးစံးဝဲအသိးပှၤလၢအဖှံလီၤတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအချံန့ၣ်ကကူးဘၣ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. အဃိယွၤအကလုၢ် ကထါအံၤမ့ၢ်ဝဲတီဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဖှံလီၤတၢ်ချံ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အဖီခိၣ်လၢယပာ်ဖျါထီၣ်တဖၣ် ကူးဘၣ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. အဃိ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, နၤဒီးယၤ, မ်ပကဖှံလီၤသကိးတၢ်သူၣ်ခုသးခုအချံ, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအချံ, ဒ်သိးပကကူးဘၣ်က့ၤအီၤပှဲၤဒီးယွၤအလၤကပီၤတက့ၢ်.   

တၢ်ထုကဖၣ်   

ကစၢ်ဧၢ, ဟ့ၣ်လီၤယၤလၢနသးစီဆှံအစိအကမီၤဒ်သိးယကပၢၤယတၢ်အိၣ်မူအံၤလၢတၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. ဒုးနၢ်ပၢၢ် ယၤဒ်သိး တၢ်ချံလၢယဖှံလီၤအီၤတနံၤဘၣ်တနံၤတဖၣ်, မ်ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ချံလၢမူခိၣ် ဒီးကဒုးသးဖှံနစုအတၢ်ဘၣ်တ့ တဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့​နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်န့ၢ်ဘူၣ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       

January  27, 2021

YOU WILL REAP WHAT YOU SOW

Bible in A Year: Job 4, Job 5, Job 6, Job 7; Matthew 19:1-15; Psalm 17:1-5  

“According to what I have seen, those who plow iniquity, and sow trouble, reap the same. By the breath of God they perish. By the blast of his anger are they consumed.”  
Job 4:8-9 WEB

Thirty years ago, my sister who lived in another village and was pregnant with her third child, came running back to our home. While trying to catch her breath, she said, “Mother, Father is gone.” We were shocked and heart-broken in tears. Out of the blue, we heard our father died and there were no words to express how we felt.  When my father left home, he did not have any illness.  My mother and siblings got ready to go to the village where my father passed away.  Once we got there, his body was already washed, clothed, and placed in a coffin. We did not ask many questions as a lot of work was already done. At night, we heard those, who attended my father’s wake, whispering, “Don’t tell them. We would get our heads cut off.” Later, we found out that our father was murdered because of greed. My father bought and sold buffalos for a living and those people thought he had money. My sister wanted to find out how the killing happened, who killed him, and how justice could be sought.  But, my mother said, “No matter what we do, it will not bring back the dead. I do not want to create trouble and hostility among us. I put everything in God’s hands.” 

Reflection

Do you sow seeds of trouble or joy? Just as Job said, those who plow evil and sow trouble will reap it. The word of God is the truth. Those who plowed evil and sowed trouble, mentioned above, reaped evil and trouble. Brothers and sisters, let us sow seeds of joy and blessings, so we may reap joy and blessings filled with God’s glory. 

Prayer

God, please grant me the power of Your Holy Spirit so I will live my life according to your will. Help me understand, so the seeds I sow come from above and bring joy to your creation.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Nay Boo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona