တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ~ Bountiful Harvesting

လါယနူၤအါရံၤ ၂၄, ၂၀၂၁

တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၇:၁၃-၃၁, ၁မိၡ့ ၄၈, မးသဲ ၁၆:၂၁-၂၈,
မးသဲ ရ:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၃:၁-၁၀

‘‘မၤလၤကပီၤယွၤလၢနစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်, ဒီးလၢနတၢ်အါထီၣ်ခဲလၢာ်အတၤသၣ်ဆိတက့ၢ်. တုၤနုၤတစုနသိၣ်ဧိၤဖီဧိၤ ကပှဲၤဒီးတၢ်အါအါကလဲာ်, ဒီးနနီၣ်စံၢ်စပံးသၣ်န့ၣ်ကပှဲၤလုၣ်ကွံာ်ဒီးစပံးအထံအသီလီၤ.’’ 
ကတိၤဒိ ၃:၉-၁၀

ယတံၤသကိးလၢ ဝ့ၢ်ဘ့ၣ်ခၢၣ်စ်ဖံတဖၣ် ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါယၤလၢ အတၤသူတၤသၣ် တၢ်ဒိးတၢ်လၣ် လၢအသူၣ်ဒီး မဲထီၣ်လၢအကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ်သူၣ်လီၤဖျးလီၤတၢ်ဆိဆိအဃိ အခဲအံၤ ယဖီဘၣ် တၤသူ တၤသၣ်တၢ်လၣ်ကသူ ဒီး တၢ်ကပီာ်ကသူထံ, လၢအမ့ၢ်ပှၤကညီအကသူလီၤ. ယဖီလၢလူၢ်ခ့သၣ်, ထံလူၤသၣ်, ဘျိၣ်ဘျ့သၣ်, တကီၤကွဲၤသၣ်, တကီၤဆံၣ်သၣ်, ဒီး ပီၣ်စ့ဒိးအလၣ်လီၤ. ယသးခုဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လၢ ဒဲၣ်မ်စၢၤမိၢ်တိၤသၣ်, သလဲသၣ်, ဟီၣ်ဝီၤတပိၢ်, ဒီး နီၣ်ဝီၤသ့လၣ်တဖၣ် လၢယသူၣ်ဒီးမဲထီၣ်လၢ ယကရၢၢ် အပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်သူတၢ်သၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢအိၣ်အကလုာ်အါမံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤ ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့, ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဒူၣ်ဖိထၢဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဝဲဒူၣ်ဖိထၢဖိအဒိၣ်အမုၢ်တဒူၣ်, ဒီး ဒူၣ်ဖိထၢဖိဖးဒိၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်, ပှၤကညီလီၤဆီလိာ်သးအိၣ်အကလုာ်လုာ်, ဒီး ပဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ် လၢကျဲအါမံၤအါမၠိ န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပှၤလၢလီၤဆီလိာ်သး ဒီး ပဝံၣ်ပဘဲလၢပကျဲဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်လီၤ. သနာ်က့, ပဝဲခဲလၢာ်မ့ၢ်ယွၤအဖိဒ်သိးသိး ဒီး ပမ့ၢ်ဝဲခရံာ်အဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပထံၣ်ပှၤဂၤလၢဖျါလီၤဆီန့ၢ်ပှၤလၢ အဖံးအညၣ်အလွဲၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အမဲာ်အက့ၢ်အဂီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, အခါ, ပဘၣ်ထံၣ်ဒ်ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီး ပဘၣ်တူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. အအံၤမ့ၢ်တၤသၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢပဟဲစိာ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပကျဲးစၢးမၤလဲၢ်ထီၣ်ပဒူၣ်ဖိထၢဖိအကဝီၤ ဒီးတူၢ်လိာ်အိးထီၣ်ပသး လၢပှၤကလုာ်အါမံၤဧါ. 
ပဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်တူၢ်တံၤတူၢ်တမှံၤလၢပှၤခဲလၢာ် ပာ်ဃုာ်ဒီးပှၤလၢလီၤဆီဒီးပှၤဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, သိၣ်လိပှၤလၢပကအိးထီၣ်ပသးဒီးပတၢ်ဆိကမိၣ် ဒ်သိး ပသုတပာ်ကပာ်ကွံာ်ပှၤလီၤဆီန့ၢ်ပှၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ,  ပကတူၢ်လိာ်ဒုးပာ်ဃုာ်ပှၤအဂၤ န့ၣ်တက့ၢ်. ဘှီပှၤဒ်သိးပကအဲၣ်အါထီၣ်ယွၤအဖိတဖၣ်, ဒီး တူၢ်လိာ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်, ဒ်နအဲၣ်ဒီးတူၢ်လိာ်ပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအပူၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်နၤမ့ၤစ့ဖး
ဘ့ၣ်ခၢၣ်စ်ဖံကညီဘျၢထံတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်
ဘ့ၣ်ခၢၣ်စ်ဖံ, ခဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 24, 2021

BOUNTIFUL HARVESTING

Bible in A Year: Genesis 47:13-31, Genesis 48; Matthew 16:21-28,
Matthew 17:1-13, Proverbs 3:1-10

“Honor Yahweh with your substance, with the first fruits of all your increase: so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine.”   
Proverbs 3:9-10 WEB

My friends in Bakersfield have been blessing me with the fruits and vegetables from their gardens.  They started planting early so I am already making vegetable curries and talapaw, a Karen stew, with pumpkin, gourd, okra, eggplant, tomatoes and basil.  I was happy to return their favor with Damson plums, pomegranates, lemongrass and mint from my garden.

The abundance and varieties of fruits and vegetables remind me of the diversity of God’s creation of the human family.  We are an immense family of many different kinds of people and we flower and fruit in different ways.  We are special and flavorful in our own unique ways.  Yet all of us together are God’s children and part of the family of Jesus.  When we look at someone very different from us in skin color and face and see a sister or brother and accept her or him unconditionally, that is the bountiful harvest we bring to God.

Reflection

Do we try to expand our family circle and be accepting and open to different kinds of people?  Do we provide hospitality to all regardless of their differences from us?

Prayer

Dear God, teach us to open our hearts and minds to move beyond exclusion to inclusion.  Make us more loving of all God’s children, loving and accepting them as you love and accept each one of us. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Dr. Anna May Say Pa
Bakersfield Karen Baptist Fellowship
Bakersfield, California