သးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး ~ Praise God With Joy For Who He Is

လါမာ်ၡး ၁၄, ၂၀၂၁

သးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁, ၄မိၤၡ့ ၂:၁-၉, လူၤကၣ် ၁:၂၆- ၃၈,              စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၁၂-၂၂

‘‘ပှၤတကလုာ် လၢယွၤမ့ၢ်အကစၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢယွၤဃုထၢအီၤ လၢအတၢ်န့ၢ်သါအဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. လၢမူခိၣ်န့ၣ်ယွၤကွၢ်လီၤဝဲ, ထံၣ်ဘၣ်ကယဲၢ်ပှၤကညီဖိ, လၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲအလီၢ်န့ၣ်ကွၢ်ထံပှၤအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်,- တ့လီၤအသးခဲလၢာ်, ကွၢ်နီၣ်အမၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၁၂-၁၅

ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ်, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, ထုးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢတၢ်ဒဲးဘးအပူၤ, ဒီးပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤက့ၤပှၤ လၢအဖိအလီၢ်အဃိ, အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်သးခုစံးထီၣ်ပတြၢၤက့ၤယွၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ယွၤပာ်မူပှၤ, ဒီးဆှၢစိာ်ခီပတၢ်အိၣ်မူတနံၤဘၣ်တနံၤလီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူတဘျီဘျီမုာ်, ဒီးတဘျီဘျီဖှီၣ်န့ၣ်လီၤ. မုာ်ဂ့ၤဖှီၣ်ဂ့ၤ, ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤဒီး ယွၤဘၣ်အသးလၢ ပသးခုစံးဘျုးက့ၤအီၤလီၤ. တၢ်သးခုနီၢ်ကီၢ်ဟဲလၢတၢ်သ့ၣ်ညါလၢယွၤအိၣ် ဒီးပှၤ, ဒီးတမ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်အသးအဖီခိၣ်ဘၣ်.

ပမ့ၢ်တစံးဘျုးယွၤဒီးကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်န့ၣ်တဘၣ်ယွၤအသးဘၣ်. ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယွၤတမ့ၢ်လၢၤတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအကစၢ်လၢၤဘၣ်. ယွၤန့ၣ်မ့ၢ်မ့ၣ်အူလၢအအီၣ်ကွံာ်တၢ်လီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ ဟးထီၣ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးပူၤ အသးအိၣ် ခံဆံဆူအဖီခိၣ်အိၣ်ဝဲ, ပှၤဃုကလီၢ်ဒီး သၢကထိဒီးယဲၢ်ကယၤဒီး ယဲၢ်ဆံဂၤလီၤ (၄မိၤၡ့ ၁:၄၅). ဘၣ်ဆၣ်နုာ်လီၤဘၣ်ကီၢ်တၢ်စံးပာ်ထဲပှၤခံဂၤဧိၤလီၤ. တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဒုးဘျီၣ်ကွံာ် အမဲာ်ချံလၢယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤဆှၢစိာ်ခီ ပတၢ်အိၣ်မူ ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤတ့ၢ်လံပှၤ, ဒီး ပမ့ၢ်တသးခုစံးပတြၢၤယွၤလၢအမၤဘၣ်ပှၤ လၢတၢ်ဂ့ၤအါန့ၢ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ပှၤန့ၣ်, ပသးကယံၤဒီးအီၤဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်ကမၤဟးဂီၤပှၤဒီးပသးသမူကတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤလီၤ. ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ, ပှၤတကလုာ်ဘၣ်တကလုာ်, ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်, စီၤပၤတဖၣ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အတၢ် စံၣ်စိၤတဲစိၤအံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢကွၢ်ထီၣ် ဆူယွၤတဖၣ်ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးခုစံးပတြၢၤယွၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး ဒီး တၢ်သန့ၤသးလၢအတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤ မ့ၢ်တၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဆိၣ်ဝါ လၢအမၤလၢပှဲၤ ပတၢ်အိၣ်မူလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်, တၢ်သးလီဃုယွၤအါထီၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

လၢတနံၤအတီၢ်ပူၤ နကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်ပှဲၤဘျီလဲၣ်န့ၣ် ဂံၢ်ကွၢ်တက့ၢ်. နပလၢၢ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်. သးခုစံးဘျုးယွၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိးတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                     
ကစၢ်ယွၤဧၢ, လၢပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ, လၢတၢ်ပာ်သူာ်ပာ်သးခဲလၢာ်အပူၤ, မ်ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးလၢအဂ့ၤအဂီၢ်မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်နံမရိၢ်
ရဃိဘိးကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒံၣ်ခ့ထၢၤ, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 14, 2021

PRAISE GOD WITH JOY FOR WHO HE IS

Bible in A Year: Numbers 1; Numbers 2:1-9; Luke 1:26-38; Psalms 33:12-22

“Blessed is the nation whose God is Yahweh, the people whom he has chosen for his own inheritance. Yahweh looks from heaven. He sees all the sons of men. From the place of his habitation he looks out on all the inhabitants of the earth,  he who fashions all of their hearts; and he considers all of their works.”  
Psalm 33:12-15  WEB

God is the creator of everything. He saved us, redeemed us from our sins, and called us his children. Therefore, we are to praise God with joy for who He is. God lets us live and cares for us each day. Sometimes life is comfortable and sometimes life is hard. Regardless, God is with us and it is His will that we praise Him with joy. Joy comes from knowing God is with us, and not from our circumstances. 

It is not God’s will that we complain with ungratefulness. Complaints blind our eyes from seeing God as a loving God. Instead, God is viewed as only a consuming fire. When the Israelites  left Egypt, there were about 603,550 who were over twenty years old. However, only two of them were allowed to enter the Promised Land. Complaints blinded their eyes from seeing great things God had done for them. 

God is with us and always blessing us. If we do not praise His name and recognize His goodness that exceeds all the bad things that happened to us, our hearts will be far from Him, opening a door for Satan to come in and destroy us.  The future of all peoples, all nations, and all kings are in God’s hands. Those who turn to Him will be blessed. Praising God with joy for who He is and depending on His perfection will bring blessings that fill our lives with hope and the desire to seek God more.

Reflection

Count how many times you complain each day. How does that make you feel? Praise God with joy for who He is.

Prayer

Dear God, I pray that You will help us to be cautious with our words, actions, and attitudes. In Jesus’s Name I pray. Amen. 

Tharah Ne Mroe
Rehoboth Karen Christian Church
Decatur, Georgia