သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဂ့ၤ ~ Do Not Be Anxious

လါမာ်ၡး ၉, ၂၀၂၁

သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ
တဂ့ၤ                               

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၉, ၃မိၤၡ့ ၂၀, မၢ်ကူး ၁၄:၄၃-၇၂,
ကတိၤဒိ ၆:၃၀-၃၅

‘‘…ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်သံကွၢ်ကဒီးအီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, နမ့ၢ်ခရံာ်, တၢ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဂၤအဖိခွါန့ၣ်ဧါ. ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲဒၣ်, ယမ့ၢ်လီၤ. ဒီးသုကထံၣ်ပှၤကညီဖိခွါအံၤဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အစိကမီၤအစုထွဲတခီ, ဒီးဟဲလီၤဝဲအိၣ်ဒီးမူခိၣ်အတၢ်အၢၣ်တဖၣ်လီၤ.’’
မၢ်ကူး ၁၄:၆၁-၆၂                                                                                  

ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆံၣ်လူတၢ်ဆါ (Diabetes Insipidus) ဖဲ လါမာ်ၡး ၂၀၀၉ နံၣ် လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်ယၤ ကသံၣ်ဒီး ယဘၣ်အိအီၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၀, ၂၀၂၀ န့ၣ်,  ယစးထီၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မံတန့ၢ်တၢ်ဆါဒီးကဖုတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. လါမ့ၤ ၃, ၂၀၂၀ န့ၣ်, ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တူၢ် ဘၣ်တၢ်ဆါအံၤအပူၤ, မံတန့ၢ်, ကဖုဆါ, ဆံၣ်လူ, တကးဘၣ် သးနါပှၢ်ကိၢ်အူကိၢ်ကဖး, တၢ်သဝါထီၣ်ယၤ, ဒီးတၢ်ဘှံးယသးနးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ယလဲၤထံၣ်လိာ်ယသးဒီးကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဘျီ, ဟ့ၣ်ယၤကသံၣ်တဘျုးမံၤ, ဘၣ်ဆၣ်ယမံတန့ၢ်ဒီးတၢ်လၢယတူၢ်ဘၣ်တဖၣ်တလီၤမၢ်ဘၣ်. ခီဖျိလၢမိၢ်ပၢ်ဖံဖု တဖၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ ယဂီၢ်အဃိ, ယတၢ်မံမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်လၢအဂၤတဖၣ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤဝဲဖဲ လါအီကူး ၂၀, ၂၀၂၀ န့ၣ်လီၤ. ပနီၢ်ခိအံၤအဂံၢ်အဘါစၢ်ဝဲလီၤ. ပပာ်ဆူၣ်ပသးဒ်သိးပကတြီဆၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်လၢဟဲဘၣ်ပှၤတဖၣ်လၢ ပဂံၢ် ပဘါဘၣ်ဆၣ်, ပမၤဘျါလီၤက့ၤပသးထီဘိတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲပတီၤလီၤလၢကစၢ်ယွၤ အခီၣ်ထံး လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ် သးဒီဖျၢၣ်ဒီးဃ့တၢ်လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအသီတဖၣ်ကအိၣ်ခိးပခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ကစၢ်ခရံာ်, ဘူးထီၣ်လၢတၢ်ကမၤသံအီၤန့ၣ်, အၢၣ်လီၤတ့ၢ်တၢ်ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် _            (၁) သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဂ့ၤ, စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤစ့ၢ်ကီးယၤတက့ၢ်. (ယိၤဟၣ် ၁၄:၁)
(၂) ယကက့ၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢသုဂီၢ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၄:၃)                                                   (၃) ယကပျဲလီၤသးစီဆှံလၢကအိၣ်ဒီးသု, ကမၤစၢၤသုတထံၣ်ဃီလီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၆)                (၄) သုမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤလၢယမံၤဒီး, ယကမၤလီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၄:၁၄)  
ပှၤမၤဘျါတၢ် ကစၢ်ခရံာ်ဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အစိကမီၤအစုထွဲတခီ ဒီး ‘‘ဃ့တၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ’’ (ရိမ့ၤ ၈:၃၄). စံးဘျုးဘၣ် ခရံာ်လၢဃ့တၢ်လၢယဂီၢ်, စံးဘျုးဘၣ် သ့တၢ်လၢာ်ယွၤ, တၢ်စိကမီၤ, လၢမၤဘျါယတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, ဒီးစံးဘျုးဘၣ် မိၢ်ပၢ်သရၣ်သမါလၢသ့ၣ်နီၣ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                                                                              
တၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒုးကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢနဂီၢ်လဲၣ်. သ့ၣ်နီၣ်လၢခရံာ်ဃ့တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                                                        
သ့တၢ်လၢာ်ယွၤ, တၢ်စိကမီၤဧၢ, ပဟ့ၣ်လီၤနၤပတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်လံ. မၤဘျါပှၤလၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဟဲၣ်ရံၣ်မူ
ဆၣ်မုၢ်ထီၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နူဘါန်, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 9, 2021

DO NOT BE ANXIOUS

Bible in A Year: Leviticus 19, Leviticus 20; Mark 14:43-72; Proverbs 6:30-35 

“But he stayed quiet, and answered nothing. Again the high priest asked him, “Are you the Christ, the Son of the Blessed? Jesus said, “I am. You will see the Son of Man sitting at the right hand of Power, and coming with the clouds of the sky.”
Mark 14:61-62  WEB

In March 2009, I was diagnosed with Diabetes Insipidus. The doctor prescribed medicine for me and I am still taking it. On February 20, 2020, I started having insomnia and stomach pain. On May 3, 2020, I contracted COVID-19. In suffering through this disease, in addition to insomnia, stomach pain, and diabetes, I also experienced hot flashes and extreme fatigue. I went to see the doctor many times and he prescribed all kinds of medicine, but I still could not sleep and my troubles did not go away. Because of the prayers of parents and grandparents, I started sleeping better and other things also got better starting August 20, 2020. Our bodies are weak. We try to take courage and fight illnesses with our own strength, but we can’t always heal ourselves. But when we kneel before God and ask with all our heart and soul in Jesus’ name, new blessings are to be found.  

Jesus Christ, before He was crucified, promised His disciples:

  1. “Don’t let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me.” (John 14:1).
  2. “I will go and prepare a place for you.” (John 14:3).
  3. “But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of all that I said to you.”  (John 14:26).
  4. “If you will ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments.”  (John 14:14).  

The Healer, Jesus Christ, is sitting at the right of the Mighty One and “making intercession for us” (Romans 8:34). Thank you, Jesus, for pleading on my behalf. Thank you, God, the Mighty One, for healing me. Thank you, friends, teachers, and pastors, for remembering me in your prayers.

Reflection

What is making you anxious? Remember Jesus is interceding for you. 

Prayer

God, the Mighty One, we hand to you our worries and anxiety. 
Please heal us in Jesus’ Name. Amen.

Pastor Harry Moo
Karen Baptist Church of New Bern
New Bern, North Carolina