ယွၤအဖိကဘၣ်အိၣ်မူစီဆှံလၢယွၤအဂီၢ် ~ God’s Children Must Lead A Holy Life For God

လါမာ်ၡး ၁၀, ၂၀၂၁

ယွၤအဖိကဘၣ်အိၣ်မူစီဆှံလၢယွၤ အဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၃မိၤၡ့ ၂၁, ၃မိၤၡ့ ၂၂, မၢ်ကူး ၁၅:၁-၃၂,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၁၉-၂၄

‘‘ဒီးတုၤသုလုၢ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအတၢ်လုၢ်လၢယွၤအဂီၢ်ဒီး လုၢ်အီၤလၢအကဘၣ်တၢ်အသးတက့ၢ်.’’
၃မိၤၡ့ ၂၂:၂၉

စံးဘျုးယွၤလၢပၢဆှၢပတၢ်အိၣ်မူလၢအလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်, ယွၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ အခွဲးအယာ်ဒ်သိးပကလီၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်အလၤကပီၤလၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. လံာ် (၃မိၤၡ့ ၂၂:၂၉) ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ဒ်ပမ့ၢ် ယွၤအဖိ, ပဘၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီးဟ့ၣ်ကၣ်က့ၤယွၤလၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်ဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဖးဘၣ်ဖဲ (၃မိၤၡ့ ၂၂:၃၃), ‘‘ယဲဒၣ်အံၤယမ့ၢ်ယွၤလၢအမၤစီဆှံထီၣ်သု လၢအဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်သုလၢကီၢ်အဲၤကူပတူးဒ်သိး ယကမ့ၢ်သုကစၢ်လီၤ. ယဲဒၣ် အံၤယမ့ၢ်ယွၤလီၤ.’’ ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်ထဲတဂၤဧိၤလၢအတ့လီၤပှၤဒီးမၤစီဆှံပှၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤလီၤ. လၢပကကြၢးဒီး အတၢ်ဆိကမိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်, ပဘၣ်ပာ်စီဆှံက့ၤပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီး, ပနီၢ်ခိအတၢ်မၤလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. 

ယွၤအဖိကဘၣ်ပာ်စီဆှံအသးဒီးအတၢ်ဆိကမိၣ်လၢယွၤအဂီၢ် – ‘‘ယွၤဧၢ, မၤက့ၤယသူၣ်ကဆှဲသးကဆှီတက့ၢ်. ဒီးမၤက့ၤယသူၣ်ဂၢၢ်ယသးကျၢၤလၢယပူၤတက့ၢ်. သုတညိကွံာ်ယၤလၢနအိၣ်တဂ့ၤ. သုတဟံးထီၣ်ကွံာ်နသးစီဆှံ လၢယၤတဂ့ၤ. ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤန့ၢ်ယၤလၢတၢ်သးခုဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, ဒီးမၤစၢၤက့ၤယၤလၢသးလၢ အမၤဒၣ်တၢ်တက့ၢ်.’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၀-၁၂) စီၤဒၤဝံးမ့ၢ်ပှၤလၢအဲၣ်ယွၤပာ်ဒိၣ်ယွၤ, ယွၤအိၣ်ဒီးအီၤဒီးဟ့ၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်မၤနၢၤလၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အသးလၢတဂၢၢ်တကျၢၤတဖျၢၣ်ဆှၢ ကမၣ်အီၤဖဲအထံၣ်ဘၣ်စီၤအူၤရံယၣ်အမါလုၢ်ထံအက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ဖျါထုးန့ၢ်အသးန့ၣ်ကူၣ်သံစီၤအူၤရံယၣ်ဒီးဟံးန့ၣ် နီၢ်ဘၤသၡ့ဘၤန့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အသးတဖျၢၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢပဘၣ်ဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤအီၤဒီးပာ်စီဆှံအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသးအကျဲန့ၣ်လီၤ. 

ယွၤအဖိကဘၣ်ပာ်စီဆှံအသးလၢတၢ်ကတိၤဒီးတၢ်မၤ, လၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ် ‘‘ကယဲၢ်သုမၤတၢ်န့ၣ်, လၢ တၢ်ကတိၤမ့ၤဂ့ၤ, လၢတၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, မၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤ,  ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤပၢ်ယွၤလၢအဝဲဒၣ် အဃိတက့ၢ်.’’ (ကလီးစဲ ၃:၁၇). အါစုအါဘျီပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ်ထံၣ်ဒီးစံးဝဲပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အတၢ်အီၣ်တၢ်အီတလီၤဆီဒီးအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကဲထီၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်လၢပကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. (၁ၡမိၤအ့လး၂၅:၁-၃၉)  ပာ်ဖျါလၢ စီၤနၤဘလး အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤအရၢၢ်အစၢၢ်အဃိ, စီၤဒၤဝံးကလဲၤမၤသံအီၤဒီး အပှၤပိာ်ခွါခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်အဘံၤကါယံးလးအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်ကတိၤ ဒီးအဝဲသ့ၣ်အသးသမူပူၤဖျဲးဝဲ ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဖးစ့ၢ်ကီး (ကတိၤဒိ ၁၅:၁, ကလၤတံ ၆:၉-၁၀) တက့ၢ်. တၢ်ကတိၤအိၣ်ဝဲ, ဒ်ပဖှံတၢ်အသိးန့ၣ်, ပကကူးဘၣ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်စံးကတိၤအိၣ်မူမၤတၢ်ဂ့ၤ ဒီးကမ့ၢ်တၢ်လၤကပီၤလၢပကစၢ်ခရံာ်သးဘိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်နမ့ၢ်ယွၤအဖိအသိး နဖှံလီၤတၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. သ့ၣ်နီၣ်လၢယွၤအဖိခွါအသွံၣ် မၤကဆှီ, ပာ်စီဆှံနၤလံန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤဒံးပှၤလၢနလၤကပီၤကဖျါထီၣ်လၢ ပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, ပတၢ်ကတိၤ, ဒီး ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပစံးဘျုးနၤဒီးပဃ့ခဲလၢာ်လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ.
အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်သးဂ့ၤ
ကပီၤစိကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘဲးစတၣ်, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 10, 2021

GOD’S CHILDREN MUST LEAD
A HOLY LIFE FOR GOD

Bible in A Year: Leviticus 21, Leviticus 22; Mark 15:1-32; Psalm 31:19-24 

“When you sacrifice a sacrifice of thanksgiving to Yahweh, you shall sacrifice it so that you may be accepted.”  
Leviticus 22:29  WEB

Praise God for guiding our lives for His glory! No matter how many troubles we have, God blesses us with the opportunities to glorify Him in many ways. Leviticus 22:29 reminds us that we are God’s children and we are to sacrifice a thank offering of our best to Him. We read in Leviticus 22:33, “Who brought you out of the land of Egypt, to be your God. I am Yahweh.” God is the only Creator and Sanctifier of our lives. To respond appropriately to Him, we are to sanctify our mind and body for His glory.  

God’s children should sanctify their heart and mind for God’s glory – “Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Don’t throw me from your presence, and don’t take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit” (Psalm 51:10-12). David loved and revered God, who cared for him and granted him success in life. However, the worldly flesh enticed him when he saw Uriah’s wife, Bathsheba, taking a bath. He plotted Uriah’s death and took Bethsheba. The worldly flesh needs to be restrained and the heart needs to be sanctified to obey God. 

God’s children should sanctify their word and deed for God’s glory – “Whatever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father, through him.” (Colossians 3:17). Often, non-believers look at Christians and see no difference in our word and deed. Christ is criticized because of our word and deed.         1 Samuel 25:1-39 tells us that Nabal was rude in word and deed. Consequently, David was going to kill him and his followers. However, because Abigail’s prudent word and deed, they were spared. Also read Proverbs 15:1 and Galatians 6:9-10. There is a saying, “We will reap as we sow.”  If we lead a holy life in word and deed, we will glorify God. 

Reflection

As a child of God, what do you sow? Remember the blood of God’s son cleansed you and made you holy. 

Prayer

Dear Father God, bless our mind, word, and deed to glorify you. We thank you and ask you in Jesus’ Name. Amen.

Rev. Tha Hgay
Vesta Karen Baptist Church
Vesta, Georgia