တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ ~ Tears

လါမာ်ၡး ၄, ၂၀၂၁

တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ

တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁၁, ၃မိၤၡ့ ၁၂, မၢ်ကူး ၁၂:၁၃-၂၇,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၁-၇

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်သးထီၣ်အံၤအိၣ်တစိၢ်ဖိ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်အသးပူၤန့ၣ်တၢ်မူအိၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်လၢမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ်, တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. မဲာ်ထံမဲာ်နိကအိၣ်ကဆိးတနၤ, မ့မ့ၢ်လၢမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ဖှံးသးညီအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ဝ:၅

တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်ဖိလီၤ. တၢ်တစိၢ်ဖိအံၤန့ၣ်ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်အါမံၤလီၤ. လၢတၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အါမံၤအကျါအိၣ်ဝဲဒီးတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိစ့ၢ်ကီးလီၤ. တမ့ၢ်ထဲပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ခရံာ်ဒၣ်လဲာ် အမဲာ်ထံဘၣ်လီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်အမဲာ်ထံဘၣ်လီၤဝဲလၢယရူးၡလ့ၣ်အဃိ (လူၤကၣ် ၁၉:၄၁), ဒီးခရံာ်အမဲာ်ထံ ဘၣ်လီၤလၢ စီၤလါစရူးသံတ့ၢ်အသီလွံၢ်သီအဃိ (ယိၤဟၣ် ၁၁:၃၅) လီၤ. စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီးအမဲာ်ထံဘၣ်လီၤ လၢအဖိခွါ စီၤအးဘၡါလိၣ်အဃိလီၤ (၂ၡမူၤအ့လး ၁၈:၃၃). တၢ်သးဝံၣ်ဖိအိၣ်ဝဲဒၣ်တယုၢ်လၢစံးဝဲဒၣ်, ပှၤတနီၤနီၤအမဲာ်ထံ ဘၣ်လီၤလၢအဖိအလံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, တနီၤနီၤအမဲာ်ထံဘၣ်လီၤဝဲလၢမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, တနီၤနီၤမဲာ်ထံ ဘၣ်လီၤဝဲလၢဒီပုၢ်ဒီဝဲၢ်တံၤသကိးအဃိန့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤအဖီခိၣ်သးအိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ယမိၢ်သးပှၢ်ဖံသရၣ်မုၣ်ၡါရိၣ်ဖီအတၢ်လဲၤခီဖျိ တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လါမ့ၤ, ၂သီ, ၂၀၀၈, တၢ်မၤအသးအမ့ၢ်အတီလၢကီၢ်ပယီၤ, ထံထၣ်စွ့ , ဖဲဟါခီ ၄-၅ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ကလံၤမုၢ်နါကံၣ်စ်, အူတၢ်ဆူၣ်ထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, ဒီးပီၣ်လဲၣ်အထံဒိၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးလုၢ်ဘၢထီၣ်တၢ်, လပီဖးဒိၣ်တဖၣ် တပျုာ်တပျီၤထီၣ်တၢ်, အဃိ တၢ်လီၤမုၢ်လီၤပှီၢ်, တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ, တၢ်လီၤထွံလီၤယွၤ, အိၣ်ထီၣ်ဒီး, လၢတနၤ အတီၢ်ပူၤ သးသမူတဖၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, ဘၣ်ယူၤထီၣ်ကွံာ်ဝဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအကျါန့ၣ်ဖံၡါရိၣ်ဖီ အဖိအလံၤ, ဖိဒိၣ်စၣ်လံၤ, တံၤသကိးသ့ၣ်ညါသ့ၣ်ခီးလိာ်သးသ့ၣ်တဖၣ် အသးသမူဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖံအံၤစံးဝဲ ‘‘မ့ၢ်ယကဘၣ်ဟီၣ်လၢမတၤတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်.’’ ဒီးတဲအါထီၣ်ဝဲဒ်အံၤ, ‘‘ပဝဲလၢအမူတ့ၢ်တ ဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤတုၤဒၣ်လဲာ်ပတဲက့ၤလၢအဂ့ၢ်တဘၣ်လၢၤဘၣ်. ’’ လၢတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိဒီးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပူၤစံးဝဲဒ်အံၤ, ‘‘မ့ၢ်ဘၣ်လဲၤဆူညါယကလဲၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ဆူလီၢ်ခံဒု ယ တက့ၤလၢၤဘၣ်. အိၣ်ထဲတၢ်သးအုးဒီးတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်လီၤ.’’ ခဲအံၤယမိၢ်သးပှၢ်အိၣ် ၈၄ နံၣ်လံ. လၢကစၢ်ယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်အဃိယမိၢ်အိၣ်မူဘၣ်ဒံးလၢဖိလံၤတဖၣ်အကျါ, ဒီး ပဝဲဖိလံၤ ပစံးဘျုးက့ၤကစၢ်ယွၤ န့ၣ်လီၤ

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပကမ့ၢ်သကိးပှၤ လၢအသ့ထံၣ်န့ၢ်က့ၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီး မၤလၤကပီၤသကိးယွၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒ်လဲၣ်.

  တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဒီးမၤစၢၤက့ၤနဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိတၢ်သူၣ်အုးသးအုးတၢ်မိၣ် တၢ်မးတဖၣ်, ဆိၣ်ဂ့ၤမၤမုာ်မၤခုၣ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်သးမံသးမုာ်ကိးဆၢကတီၤဒဲးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ကပီၤထံ 
စံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခၠၣ်ပၢၤဟ့လ်, နီးသ်ခဲၣ်ရလါနၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 4, 2021

TEARS

Bible in A Year: Leviticus 11, Leviticus 12; Mark 12:13-27; Psalm 30:1-7 

“For his anger is but for a moment. His favor is for a lifetime. Weeping may stay for the night, but joy comes in the morning.”  
Psalm 30:5 WEB

Our life on earth is temporary. But, we encounter a myriad of experiences in this temporary life. Among many experiences, weeping is one. It is not just us who weep. Jesus Christ himself cried when He was on earth. Jesus wept over Jerusalem (Luke 19:41). Jesus wept over the death of Lazarus (John 11:35). David also wept because of the death of his son Abasalom (2 Samuel 18:33). There is a song that says, “Some cry because of their children, some cry because of their parents, and some cry because of brothers, sisters, and friends.” 

I would like to share with you a little bit about my mother, Pee Sharo Paw. On May 2, 2008, around 4 or 5 PM, Cyclone Nargis ravaged the delta area of Burma. The sea roared and the waves soared, resulting in destruction and disaster. The deadly storm took away innumerable lives. Among the dead were Pee Sharo Paw’s children, nieces, nephews, and friends. Pee Sharo Paw said, “I don’t know which one to cry for. I don’t know how to put in words how the storm left pain and misery for us.”  With deep sadness and tears, Pee Sharo Paw also said, “We will move forward. Going backward is not an option. It is just filled with sadness and tears.” Today, my mother is 84 years old. Because of God’s grace, my mother still lives with her children and grandchildren. We give thanks to God.   

Reflection

In life’s painful experiences, how can we see God’s grace and glorify Him in our lives?

Prayer

God, please help your children, who are facing tears, sadness, and tragedy. Please bless them and comfort them all the days of their lives.
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Kerpaw Htee
Zion Karen Baptist Church
Chapel Hill, North Carolina