ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်မဲာ် ~ God’s Favor

လါမာ်ၡး ၁၂, ၂၀၂၁

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်မဲာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၂၅, ၃မိၤၡ့ ၂၆:၁-၁၃, မၢ်ကူး ၁၆:၁-၂၀, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၁-၁၁

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယကကွၢ်မဲာ်သု ယကဒုးသၣ်ထီၣ်သု ဒီး မၤအါထီၣ်သု, ဒီး ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤယတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးသုလီၤ.’’ 
၃ မိၤၡ့ ၂၆:၉

လၢအပူၤကွံာ်နံၣ် ယဝဲၢ်သရၣ်စီၤခွါဟဲဟးအိၣ်သကိးယၤ ဖဲကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်လီၤ. အဝဲမံအိၣ်သကိးယၤ, ဒီး တထံၣ်လိာ်ဘၣ်ပသးယံာ်အဃိ ပကတိၤကီၣ်ကးသကိးတၢ် တုၤဒၣ်လဲာ်ပသးပ့ၤနီၣ်မံလီၤ. ပကတိၤသကိးတၢ် တုၤလၢဂီၤခီခံနၣ်ရံၣ်တခီ ယယီၣ်ဘၣ်အီၤအဃိ, ယတဲအီၤ, ‘‘သရၣ်ဧၢနဘၣ်ဟဲနီၣ်သိလ့ၣ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဖးယံၤအဃိ နကလီၤဘှံးလီၤ. မံအိၣ်ဘှံးစၢ်ခီ.’’ အဝဲကတိၤဆၢယၤလၢတၢ်ကတိၤလိာ်လ့, ‘‘ယဆိကမိၣ်နသါတဒုးမံလၢၤယၤ ဘၣ်ခီ, နသးဆးဒံးကစီဒီ.’’ ပနံၤသကိး, ဆၢဂ့ၤလိာ်သးဝံၤ, ဒီးပမံသကိးမုာ်မုာ်လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိလီၤ. 

မုၢ်ဆ့ၣ်ဝါထီၣ်ပအီၣ်သကိးဂီၤတၢ်အီၣ်, အီၣ်တခီခီ, ကတိၤတၢ်တခီခီ, မုာ်ဘၣ်ပှၤဒိၣ်မးလီၤ. ပကတိၤသကိးတၢ် အါထံၣ်အါဘီအကျါ တၢ်ကတိၤလၢအဝဲတဲယၤဒီးယသးပ့ၤနီၣ်တန့ၢ်ဘၣ်တထံၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘ယထံၣ်လၢနမၤန့ၢ် ယွၤ အတၢ်ကွၢ်မဲာ်နၤလီၤ.’’ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤ ယတၢ်အိၣ်မူ, တၢ်လဲၤခီဖျိပှဲၤမးဒီး တၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်, တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ် ယွၤသးကညီၤယၤဒီးအဲၣ်တခီတၢၤယၤ, ဒုးမၤဒံးယၤအတၢ်သးခု ကစီၣ်အတၢ်မၤတုၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤဒံးလီၤ. ယအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဒီးနာ်စဲဃဲၤ ဒ်သိးယဝဲၢ်သရၣ်စီၤခွါတဲယၤ ‘‘ကစၢ်ယွၤကွၢ်မဲာ်ယၤလီၤ.’’ တမ့ၢ်ယတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, ယတၢ်တီတၢ်လိၤ, ယတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအဃိနီတမံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီမ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ, အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤခဲလၢာ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်ဖဲ လံာ်မၢ်ကူး ၁၆:၁၄-၁၅, ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဂဲၤထၢၣ်က့ၤလၢတၢ်သံဝံၤအလီၢ်ခံ ဒုးနဲၣ်အသးလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ,  ဒူအဝဲသ့ၣ်အလိၤလၢ တနာ်ဘၣ်တၢ်အဃိလီၤ. ဝံၤဒီးဟ့ၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ် တၢ်မၤဖးဒိၣ်လၢ ကလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိတဖၣ်ဃ့ၢ်သဒၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. ဖဲ အဝဲဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအခါဒၣ်လဲာ်, အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီလၢကနာ်အဝဲအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်ခွဲးဟ့ၣ်ယာ်, သူဒံးအဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်မၤဖးဒိၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်တခီတၢၤ, အတၢ်ကွၢ်မဲာ်အဖိအလံၤ, ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤ တဖၣ်လီၤ. ပမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်လၢအဆိတမ့ၢ်ဘၣ်, ယွၤမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ. ပလၢပပှဲၤအဃိကစၢ်ယွၤသူပှၤ တမ့ၢ်ဘၣ်. အဝဲလၢပှဲၤအဃိ သးကညီၤဒီးသူပှၤလီၤ. တနံၤအံၤပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤနသး, ဆီၣ်လီၤနသး, ဒီးဟဲက့ၤဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်တက့ၢ်. နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အတၢ်ကွၢ်မဲာ်နၤသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နမၤန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်မဲာ်နၤဒ်လဲၣ်. ပာ်သူၣ်ပာ်သး, ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်, ဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပၢ်ကစၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနအဲၣ်တခီတၢၤယၤ, ကွၢ်မဲာ်ယၤ ဒီးဆိးကါဒံးယၤလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအ ပူၤအဃိလီၤ. ဟ့ၣ်လီၤဘၣ်ယၤသးမုၢ်စီဆှံ, မၤကဆှီယၤ, မၤဂၢၢ်ကျၢၤယၤ ဒီးသူလၢ်ဘၣ်ဒံးယၤဒ်နတၢ်ဘၣ်သး အသိးတက့ၢ်. လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ် 

သရၣ်ဒ့လူစံၣ်စိၤသီ 
လဲၤဆူညါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်,
စတိမီထ့န်, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၢ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

March 12, 2021

GOD’S FAVOR

Bible in A Year: Leviticus 25, Leviticus 26:1-13; Mark 16:1-20; Psalm 33:1-11 

“I will have respect for you, make you fruitful, multiply you, and will establish my covenant with you.”  
Leviticus 26:9  WEB

Once, my friend, Brother Saw Kwa, visited me in Georgia. He spent the night. Since we had not seen each other for a long time, we talked and talked and forgot to sleep. When it was 2:30 am in the morning, out of respect for him, I said, “Teacher, you must be tired having driven a long distance. You should probably sleep.” He teased me back, “I thought you would never allow me to sleep. You are thoughtful after all.”  We laughed, said goodbye, and slept well by God’s grace. In the morning when we had breakfast, we ate and talked and talked again. We had a great time. Among many things exchanged, one thing he said that I could never forget was, “God looks on you with favor.”  I reflected on my life and experiences. Although I have many weaknesses and shortcomings, God mercifully loves me one-sided and uses me in the work of the Gospel up to this point. I accept and admit what Brother Saw Kwa said, “God looks on me with favor.” It is not because of my goodness, righteousness, or perfection, but because of God’s goodness, righteousness, and perfection. We learned from Mark 16:14-15 that when Jesus appeared to His disciples after the resurrection, He had to rebuke them for their lack of faith.  Yet, He still gave them a mighty job of preaching the Gospel to the entire world. When Jesus was arrested, the disciples deserted Him. When Jesus arose from death, the disciples were still doubtful. Yet, Jesus returned to them, gave them the opportunity, and used them for His kingdom work. This is a testament of God’s one-sided love, looking with favor on His children, those of us who believe in Christ. We do not serve God first, but He first serves us. He uses us not because of our perfection, but because of His perfection and mercy. Today, repent, humble yourself, and return to God. He will look on you with favor. 

Reflection

How has God looked on you with favor? Notice and count His favors.  Praise God!

Prayer

Dear Father God, thank you for loving me one-sided, looking on me with favor, and using me in your work. Give me your Spirit, sanctify me, keep me grounded, and use me as you wish. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Dae Loo Si So Thaw
Go Forward Karen Baptist Church
Stone Mountain, Georgia