မာန

အပတ်စဥ် ၃၈ မာန မာနကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားစက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏။ သူတို့သည်အသင်းဖွဲ့သော်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရကြ။သုတ္တံ ၁၆း ၅ မာနသည်ကျွန်ပ်တို့စိတ်ထဲသို့နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ပ်တို့သည် အကူအညီလိုအပ်သော်လည်း နှိမ့်ချလိုစိတ်မရှိသောကြောင့်အကူအညီမတောင်းချင်ပါ။ ထိုအရာ သည်မာနထားခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူများသည် မိမိ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ အဆင့်အတန်း၊ ပညာတို့ကြောင့်မာန ထားရှိတတ်ကြပါသည်။ အသင်းတော်တွင်လည်းကျွန်ပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာမာနထားရှိခြင်းကိုသတိထားဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီး […]

Read more →

တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး

အ​​နွံ ၃၈ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး ယွၤသးဟ့ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသးဒီးတပျဲပူၤကွံာ် အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်နီတစုဘၣ်. ကတိၤဒိ ၁၆:၅ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ် ဟဲဘၣ်ပှၤသ့ဝဲ လၢကျဲအမၠိမၠိလီၤ. တဘျီဘျီ ဟဲဘၣ်ပှၤသ့ လၢပလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤသနာ်က့ ပတအဲၣ်ဒိးဆီၣ် လီၤသးလၢပှၤဖီလာ်အဃိ ပတအဲၣ်ဒိးဃ့တၢ်မၤစၢၤဘၣ်. အအံၤ မ့ၢ် […]

Read more →

ငြိမ်းချမ်းခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၇ ငြိမ်းချမ်းခြင်း သန်းခေါင်အချိန်၌ ပေါလုနှင့်သိလတို့သည်ပဌနာပြု၍ဘုရားသခင် ကိုချီးမွမ်းလျက်သီခြင်းဆိုလေ၏။ ထောင်ထဲမှာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကို ခံရသော သူတို့သည်နားထောင်ကြ၏။တမန်တော် ၁၆း၂၅ ကျွန်ပ်၏မိသားစုသည်ငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲကြပ်တည်းပါသည်။ ဆန်ဝယ်စားရန်အခြားသူများထံမှငွေချေးယူရပါသည်။ ကျွန်မ၏ ခင်ပွန်းသည်အရက်သေစာစွဲနေသောကြောင့် မိသားစုဝတ်ပြုစည်း ဝေးတွင်မပါဝင်နိုင်တော့ပါ။ သို့သော်ကျွန်မသည် မနက်တိုင်းစော စောထပြီး“ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ […]

Read more →

တၢ်ဃူတၢ်မုာ်

အ​​နွံ ၃၇ တၢ်ဃူတၢ်မုာ် ကဘၣ်ဖဲဖးဖီမုၢ်အကတီၢ်န့ၣ်, စီၤပီလူးဒီးစီၤစံလၤဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးသးဝံၣ်ထါစံးထီၣ် ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, ဒီးပှၤဃိာ်ဖိအဂၤတဖၣ်ဒိကနၣ်တၢ်လီၤ.  မၤတၢ် ၁၆:၂၅ (ခ့ခါကျိာ်) မ့ၢ်လၢတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ အဃိပဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဃ့လိၢ်ပှၤအစ့ဒီးပဘၣ် ပှ့ၤအီၣ်ဟုသးလီၤ. မ့ၢ်လၢဝၤသးဘိတဂၤတၢ်မူၤတၢ်ဘှီး မၤတံာ်တာ် အီၤ တုၤဒၣ်လဲာ်အကဲထီၣ် လုၢ်လၢ်စဲထီအဃိ အဝဲတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖှိၣ် အသးလၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိ […]

Read more →

ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၆ ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဥ်တော်သည်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီး။ အနန္တ တန်ခိုးရှင်၏အသက်တော်သည် ငါ့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ယောဘ ၃၃း ၄ အဘိဓာန်စာအုပ်တွင်ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်းကို “ရုတ် တရက်ထိန်းသိမ်းမရအောင်ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်း”ဟုဖွင့်ဆိုပါ သည်။ ကြောက်စိတ်ဝင်သောစိတ်မူမမှန်ခံစားရသောသူများသည် ကြောက်စရာများဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သောအခါ နှလုံးခုန်မြန် ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ စိတ်ထိန်းချုပ်မရခြင်း […]

Read more →

တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်

အ​​နွံ ၃၆ တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ် ယွၤအသးတ့လီၤယၤ, ဒီးတၢ်သ့တၢ်လၢာ်အသါန့ၣ်ဒုးမူထီၣ်ယၤလီၤ. ယိၤဘး ၃၃:၄ လံာ်ခီယ့ၤပာ်ဖျါလၢတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဟဲပၢၢ်ထီၣ် လၢပပူၤလၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီးအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီနးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအတူၢ်ဘၣ်သးအ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်တဖၣ်န့ၣ်, ဖဲတၢ်ပျံၤဖုး ဟဲမၤတံာ်တာ်အီၤ တဘျီဃီန့ၣ် အသးစံၣ်ချ့တလၢ, အခိၣ်မူၤတယူၤ, အကနိးကစုာ်, အသါတလၢသါ, ဒီး […]

Read more →

တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သး

အ​​နွံ ၃၅ တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သး တၢ်ဒိးပၢပသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်န့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်သံန့ၣ် လီၤ. မ့မ့ၢ်, တၢ်ပျဲကစၢ်ယွၤအသးပၢပှၤန့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်မူဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤ.  ရိမ့ၤ ၈:၆ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သးမ့ၢ် တၢ်သးလီတဖၣ် လၢအဆူၣ် အခိၣ်ကိၤ လၢ အိၣ်လီၤဘျၢဆွံနုာ်ဆူၣ်အသး လၢပတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယအၢၣ်လီၤလၢတၢ်မဲာ်ဆှးလၢယသးစဲဘူးထီဃာ်သးလၢယလီတဲစိ န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →