တၢ်ဃူတၢ်မုာ်

အ​​နွံ ၃၇ တၢ်ဃူတၢ်မုာ် ကဘၣ်ဖဲဖးဖီမုၢ်အကတီၢ်န့ၣ်, စီၤပီလူးဒီးစီၤစံလၤဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးသးဝံၣ်ထါစံးထီၣ် ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, ဒီးပှၤဃိာ်ဖိအဂၤတဖၣ်ဒိကနၣ်တၢ်လီၤ.  မၤတၢ် ၁၆:၂၅ (ခ့ခါကျိာ်) မ့ၢ်လၢတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ အဃိပဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဃ့လိၢ်ပှၤအစ့ဒီးပဘၣ် ပှ့ၤအီၣ်ဟုသးလီၤ. မ့ၢ်လၢဝၤသးဘိတဂၤတၢ်မူၤတၢ်ဘှီး မၤတံာ်တာ် အီၤ တုၤဒၣ်လဲာ်အကဲထီၣ် လုၢ်လၢ်စဲထီအဃိ အဝဲတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖှိၣ် အသးလၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိ […]

Read more →