တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်

အ​​နွံ ၃၆ တၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ် ယွၤအသးတ့လီၤယၤ, ဒီးတၢ်သ့တၢ်လၢာ်အသါန့ၣ်ဒုးမူထီၣ်ယၤလီၤ. ယိၤဘး ၃၃:၄ လံာ်ခီယ့ၤပာ်ဖျါလၢတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဟဲပၢၢ်ထီၣ် လၢပပူၤလၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီးအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီနးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအတူၢ်ဘၣ်သးအ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပျံၤဖုးသတူၢ်ကလာ်တဖၣ်န့ၣ်, ဖဲတၢ်ပျံၤဖုး ဟဲမၤတံာ်တာ်အီၤ တဘျီဃီန့ၣ် အသးစံၣ်ချ့တလၢ, အခိၣ်မူၤတယူၤ, အကနိးကစုာ်, အသါတလၢသါ, ဒီး […]

Read more →