တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သး

အ​​နွံ ၃၅ တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သး တၢ်ဒိးပၢပသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်န့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်သံန့ၣ် လီၤ. မ့မ့ၢ်, တၢ်ပျဲကစၢ်ယွၤအသးပၢပှၤန့ၣ်အကတၢၢ်မ့ၢ်တၢ်မူဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤ.  ရိမ့ၤ ၈:၆ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်သးစဲဘူးထီဃာ်သးမ့ၢ် တၢ်သးလီတဖၣ် လၢအဆူၣ် အခိၣ်ကိၤ လၢ အိၣ်လီၤဘျၢဆွံနုာ်ဆူၣ်အသး လၢပတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယအၢၣ်လီၤလၢတၢ်မဲာ်ဆှးလၢယသးစဲဘူးထီဃာ်သးလၢယလီတဲစိ န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →