တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး

အ​​နွံ ၃၈ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး ယွၤသးဟ့ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသးဒီးတပျဲပူၤကွံာ် အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်နီတစုဘၣ်. ကတိၤဒိ ၁၆:၅ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ် ဟဲဘၣ်ပှၤသ့ဝဲ လၢကျဲအမၠိမၠိလီၤ. တဘျီဘျီ ဟဲဘၣ်ပှၤသ့ လၢပလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤသနာ်က့ ပတအဲၣ်ဒိးဆီၣ် လီၤသးလၢပှၤဖီလာ်အဃိ ပတအဲၣ်ဒိးဃ့တၢ်မၤစၢၤဘၣ်. အအံၤ မ့ၢ် […]

Read more →