ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ်~Chosen by God to Go and Bear Fruit

အနွံ ၂၇ ယွၤအတၢ်ဃုထၢပာ်လီၤယၤလၢယကလဲၤသၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၆ – ‘‘သုဃုထၢလံယၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ယဃုထၢလံသုဒီးပာ်လီၤသု, ဒ်သိးသုကလဲၤသၣ်ထီၣ်, ဒီၤသုတၤသၣ်ကအိၣ်ကဆိး, ဒ်သိးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤလၢပၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲဒၣ်ကဟ့ၣ်လီၤသုလီၤ.’’ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဃုထၢထီၣ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလၢနကမၤန့ၣ်, နဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးနသးတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. စးထီၣ်လၢ ယဖိခွါအဒိၣ်အိၣ်တဆူၣ်တုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, ယအၢၣ်လီၤကစၢ်ယွၤလၢဖဲတၢ်သ့ဒီး တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီး ယၤန့ၣ်ယကမၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးမၤယဲယွၤအတၢ်မၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤသနာ်က့ […]

Read more →

ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ~ God’s Promise

အနွံ ၂၆ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၃ – ‘‘ဒီးသုကဃုယၤ, ဒီးတုၤသုဃုယၤလၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး, သုထံၣ်န့ၣ်ယၤလီၤ.’’   ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်ယထူၣ်ယပျၢ်တဖၣ် ဆါနး နးကလဲာ်စးထီၣ်လၢယခိၣ်တုၤလီၤလၢယစုထွဲတခီလီၤ. တၢ်အံၤဆါဒိၣ်မးအဃိဖဲမုၢ်နၤအခါယမံတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်တနၤတၢ်ဆါယၤ ကဲာ်ဆိးအဃိ ယတူၢ်တကဲလၢၤဘၣ်. အဃိယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ ယဘၣ်ကီၤအုးနးနးကလဲာ် […]

Read more →

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အစု, အခီၣ် ဒီး အကလုၢ် ~ The Hands, Feet and Voice of Jesus

အနွံ ၂၅ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အစု, အခီၣ် ဒီး အကလုၢ်  မးသဲ ၂၅:၄၀ – ‘‘ဒီးစီၤပၤကစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, မ့ၢ်သုမၤပှၤအဆံးကတၢၢ်တဂၤ လၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါအံၤဒီး, မ့ၢ်သုမၤယၤလီၤ.’’                               အပူၤကွံာ်စှၤနံၣ် စးထီၣ်ဖဲယကွၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် […]

Read more →

ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ~God Makes Things in Ways We Do Not Understand and They Are Beautiful

အနွံ ၂၄ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၆:၂ – ‘‘တုၤနုၤတစုပထးခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်နံၤတၢ်အ့, ဒီးပပျ့ၤပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဝံၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစုအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံးလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်တုၤလၢ ယသးအိၣ် ၂၀နံၣ် အကတီၢ်န့ၣ် ယမ့ၢ်ယဲပှၤမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်(အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး )ဖိတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဂၤဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤလိၢ်လီၤလးမးလီၤ. ယမ့တမ့ၢ် […]

Read more →

တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် ~ There is Nothing Impossible with God

အနွံ ၂၃ တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် လူၤကၣ် ၁၈:၂၇ – ‘‘…တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’                              လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဃိဒီးယတတုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒီးယအိၣ်မူဘၣ်ဒ်တုၤခဲအံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်လၢ  ယသဝီအခါ, ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်န့ၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ, ဒီးဘူးစ့ၢ်ကီးဒီးပပှၤကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ထီဘိပယီၤသုး ဟဲကိးဆူၣ် ပှၤဘၣ်ဝံဘၣ်ယိးတၢ် (ပေါ်တာ) […]

Read more →

ယွၤစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးမၤပူၤဖျဲးယၤလီၤ ~ The Lord Answered My Prayer and Delivered Me

အနွံ ၂၂ ယွၤစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးမၤပူၤဖျဲးယၤလီၤ  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၅ – ‘‘လၢယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤန့ၣ် ယကိးထီၣ်ယွၤလီၤ. ယွၤစံးဆၢယၤဒီးပာ်ယၤလၢ အလီၢ်ဖးလဲၢ်အပူၤလီၤ.’’                               ဖဲ ၂၃.၂.၁၉၉၇နံၣ် န့ၣ်, လၢထံကီၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိဒီးဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်ဝဲလၢပဒူပသဝီဒီးပတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢအဆိ အချ့, လၢပှၤသ့ၣ်ညါတချုး, ဒီးဟဲဝဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →

ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနအိၣ်ဒီးယၤလီၤ. ~ I Fear No Evil, for You Are With Me

အနွံ ၂၁ ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနအိၣ်ဒီးယၤလီၤ.                            စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄ – ‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ယတပျံၤတၢ်ဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ.’’ စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ် ပဝဲပှၤကညီဖိလၢအအိၣ်လၢ ဘျံးဒဝဲၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤ အတၢ်ထီၣ်ဒုးန့ၢ်ကွံာ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢအလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်လီၢ်တဖၣ် ဒီးကီၢ်ရ့ၢ်လီၤကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

နီၢ်သးကသံၣ်သရၣ် ~ A Spiritual Doctor

အနွံ ၂၀ နီၢ်သးကသံၣ်သရၣ် ယၡါယၤ ၆:၈ – ဒီးယနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်စံးဝဲဒၣ်, ယကမၢလီၤမတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးမ့ၢ်မတၤကလဲၤလၢပဂီၢ်လဲၣ်. ဒီးယစံး, ကွၢ်ကွၢ်, ယၤလီၤ. မၢလီၤယၤတက့ၢ်.                   ယဒိၣ်ထီၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအသူၣ်ထီၣ်အသးလၢခရံာ်အပူၤ, ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤလီၤ. ယဖံယဖု, ယမုၢ်ဂၢ်, ဖါ တံၢ်, […]

Read more →

ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ~ God’s Special Calling for Me

အနွံ ၁၉ ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ယံးရမံယၤ ၁:၄-၅ – ‘‘လၢယတချုးတ့လီၤဒံးဘၣ်နၤလၢပှၤဟၢဖၢပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယသ့ၣ်ညါနၤ, ဒီးနတချုးဟးထီၣ်ဒံး ဘၣ်လၢပှၤဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယပာ်နၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်, ဒီးပာ်နၤလၢဝံတဂၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အစၢၤအသွဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲကစၢ်ယွၤကိးအီၤလၢကမၤအတၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲ, ‘‘အၣ်လါ, ကစၢ်ဧၢ, ကွၢ်ကွၢ်, ယကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလီၤ.’’ […]

Read more →

မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ ~ Hope in the LORD

အနွံ ၁၈ မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၇ – ‘‘မ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်အုၣ်တၢ်ခီၣ်အလၢအပှဲၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ.’’                               ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအဒိၣ်အမုၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤတမံၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယာ်ဖိသၣ်တဖၣ် လၢ တအိၣ်ဘၣ်ဒီးမိပါ […]

Read more →