ယွၤမၤသဘျ့ယၤဒီးဒုးထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ယၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် ~ God Freed Me and Delivered Me from Satan’s Snare

အနွံ ၄၉ ယွၤမၤသဘျ့ယၤဒီးဒုးထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ယၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် ယိၤဟၣ် ၈:၃၁-၃၂ – ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်, သုမ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဆိးလၢ ယကလုၢ်ကထါအပူၤဒီး သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်ယဘီၣ်အနီၢ်အသံးလီၤ. ဒီးသုကသ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် ကမၤထူၣ်ဖျဲးသုလီၤ.’’ အဆိယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢအပာ်မူယၤ, ထုးထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဒဲးဘးအပူၤလီၤ. ယမ့မ့ၢ်တ့ၢ်ဖိလၢအလူၤအသးဒီး မၤဖဲတၢ်ဘၣ်ယသးဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီး အဘျုးအဖှိၣ်လၢအဘၣ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ်တလီၤတူာ်နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤလၢအဘျၢထံဝံၤဖဲလၢယသးစၢ်အခါလံၤလံၤတချုးယဟဲဒံးဆူကီၢ်အမဲရကၤဒံးဘၣ်လီၤ. […]

Read more →

သန့ၤနသးလၢယွၤ, တဘၣ်သန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ ~ Lean On God; Do Not Lean On Your Own Understanding

အနွံ ၄၈ သန့ၤနသးလၢယွၤ, တဘၣ်သန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ ကတိၤဒိ ၃:၅-၆ – ‘‘သန့ၤနသးလၢယွၤလၢနသးဒီဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. ဒီးသုတသန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ. သ့ၣ်ညါယွၤလၢနကျဲခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ် ကမၤလိၤနကျဲလီၤ.’’ ယမ့ၢ်ဖိတဂၤလၢအဟဲဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ပၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီးမိၢ်လၢအဲၣ်ယွၤ ဖဲဒူသဝီလၢအမ့ၢ်ပှၤကညီသဝီန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဖိသဒါတဂၤ ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ကဟုကယာ်လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးအိၣ် ၅နံၣ်န့ၣ် […]

Read more →

ယွၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်နံၤကမှံအလီအပျီၢ် ဆူတၢ်နံၤကမှံအနီၢ်ကီၢ်ဒီးဃံလၤ ~ God Turned My Fake Smiles into Real and Beautiful Smiles

အနွံ ၄၇ ယွၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်နံၤကမှံအလီအပျီၢ် ဆူတၢ်နံၤကမှံအနီၢ်ကီၢ်ဒီးဃံလၤ မးသဲ ၁၁:၂၈-၃၀ – ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံး သုလီၤ. ဟံးထီၣ်ယနီၣ်ယိးဘိလၢသုလိၤ, ဒီးမၤလိတၢ်လၢယၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသးစူၤ, ဒီးယသးဆီၣ်လီၤယသးလီၤ. ဒီးသုကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢသုအဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယနီၣ်ယိးဘိမ့ၢ်အညီ, […]

Read more →

နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ~ Hearing God’s Instruction

အနွံ ၄၆ နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ဧ့ၤဘြံ ၄:၁၂ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်မူ, ဒီးမၤတၢ်သ့, ဒီးအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်ဂ့ၤန့ၢ်နးတဘ့ၣ်လၢအကနၣ်ခံခီ လိာ်, ဒီးဆဲးဖျိတုၤအနီၤဖးပတၢ်မူဒီးပသး, ဒီးတၢ်အဆၢဒီးတၢ်အကံၢ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, ဒီးအတၢ်ကူၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’ ယဟ့ၣ်လီၤယသးဒ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်မုၣ်တဂၤအသိးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤဖဲ (Myanmar Christian Church in […]

Read more →

သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ~ Getting to Know God Better Amidst Suffering

အနွံ ၄၅ သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ဖံလံးပံၤ ၃:၈ – ‘‘အခိၣ်တလိာ် ယပာ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်မၤဟါမၢ်ယတၢ်လၢတၢ်ဂ့ၤဒၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ ယကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိလီၤ.’’                               ယန့ၢ်ဘၣ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါ ဖဲ လါယူၤလံ ၂၀, ၂၀၂၁ အဃိ ယဆၢတဲာ်လၢယကအိၣ်လီၤဖးယသး […]

Read more →

တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံ ~ Conflict is The Holy Ground

အနွံ ၄၄ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံ ၂မိၤၡ့ ၃:၅(ခ) – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲအလီၢ်လၢနဆၢထၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်စီဆှံလီၤ.’’(လံာ်စီဆှံတၢ်ဘၣ်ထွဲ…….၂မိၤၡ့ ၃:၁-၄, ၁၇) စီၤမိၤၡ့ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒီး အဝဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤလၢ သ့ၣ်တၤၡူၣ်အမ့ၣ်အူဒီး စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲ ကဲထီၣ် ပှၤစဲၣ်နီၢ်တဂၤလၢ အပှၤကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးတၢ်သဘျ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံလၢကစိာ်ထီၣ် […]

Read more →

ဟဲလၢကဟုၣ်ကဘျၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ် ~ The Thief Comes to Steal, Kill, and Destroy

အနွံ ၄၃ ဟဲလၢကဟုၣ်ကဘျၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ် ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၀ – ‘‘တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်န့ၣ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအကဟုၣ်တၢ်, ဒီးမၤသံတၢ်, ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်ဒီး, တဟဲဘၣ်၀ဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ, ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူဒီးန့ၢ်ဘၣ်အါအါကလဲာ်ဒီး, ယဟဲယဲလီၤ.’’  ပှၤလၢအလဲၤဟးတုၤဘၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအ၀့ၢ်အကျါတ၀့ၢ်လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်မါတလ့န့ၣ်, ကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢ သိလ့ၣ်အသန့ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အယီၤအဘျၣ်အိၣ်အါမးလၢတၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ် ဒ်အမ့ၢ်, […]

Read more →

တၢ်သူယသးလၢထံမူ ~ I Thirst for the Living Water

အနွံ ၄၂ တၢ်သူယသးလၢထံမူ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၃:၁ – “ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ယကစၢ်လီၤ. ယဃုနၤဂီၤဂီၤ, ယသးအံၤသူအသးလၢနၤ, ယဖံးယညၣ်ဆၢန့ၢ်နၤလၢကီၢ်လၢအဃ့, ဒီးတၢ်ဘှံးအသး, ဖဲထံတအိၣ်ဘၣ်.”                               ယဟဲတုၤယဲဒၣ်ဆူကီၢ်အမဲရကၤဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၄သီ, ၂၀၁၈ ဒ်သိးယကမၤလိတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယထီၣ်ကၠိစှၤလါ၀ံၤအလီၢ် […]

Read more →

ယကပာ်ယသးကဖၢလၢလၢယဂံၢ်စၢ်, ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပှဲၤလၢယဂီၢ် ~ I Boast About My Weakness for God’s Grace is Perfect for Me

အနွံ ၄၁ ယကပာ်ယသးကဖၢလၢလၢယဂံၢ်စၢ်, ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပှဲၤလၢယဂီၢ်  ၂ကရံၣ်သူး ၁၂:၉ – ‘‘ဒီး အဝဲဒၣ်စံးဘၣ်ယၤ, ယဘျုးယဖှိၣ်အါလံလၢနဂီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစိယကမီၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢတၢ်အဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်အပူၤလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒ်သိးခရံာ်အစိအကမီၤ ကအိၣ်ကဆိးလၢယလိၤဒီး, ယသးခုဒီး, ယကပာ်ယသးကဖၢလၢယဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိလီၤ.’’                               ဖဲ […]

Read more →

ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ် ~ God’s Time

အနွံ ၄၀ ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ် ၂ပ့းတရူး ၃:၈ – ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, တၢ်အံၤတမံၤန့ၣ်သးပ့ၤနီၣ်သုဝဲတဂ့ၤ. လၢကစၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်,  မုၢ်တနံၤမၤအသးဒ်အနံၣ်တကထိအသိး, ဒီးနံၣ်တကထိမၤအသးဒ်မုၢ်တနံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.’’ ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်, ဘၣ်ဖဲတၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသကိးယဲၢ်ဂၤဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤပှၤလၢပကဘၣ်လဲၤလီၤဆူပျီပူၤ, ဆူဒူသဝီ တဖၣ်ဒီးသုးကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, လၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်အဂီၢ်, ဒ်နံၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, […]

Read more →