တၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်သးအုးဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးအဂ့ၢ် ~ Reflections on Grief

၃ နွံတနွံ တၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤတၢ်သးအုးဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးအဂ့ၢ် ရိမ့ၤ ၁၂:၁၅ – ‘‘ပှၤလၢအသးခုတဖၣ်န့ၣ်, သးခုဃုာ်ဒီးအီၤတက့ၢ်, ဒီးပှၤလၢအဟီၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဟီၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤတက့ၢ်.’’                                                             ပဝဲအါဂၤပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်လီၤမၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ယဆိကမိၣ်ပှဲၤဘျီ ဘၣ်ဃးဒီး ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢယအဲၣ်အီၤအတၢ်လီၤမၢ်တဖၣ် လၢအမၤသူၣ်အုးသးအုးယၤ, မၤသ့ၣ်ဖးမၤလီၤကလဲကွံာ်ယသးန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတၢ်လၢကဒုးကတဲာ်ကတီၤပှၤဒ်သိးပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢပှၤလၢပအဲၣ်အီၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. […]

Read more →

ယွၤသူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖး ~ God Uses Broken People

၂​ နွံတနွံ ယွၤသူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၁:၄ – ‘‘အဝဲဒၣ်မၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ, ဒ်သိးပကမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တမံၤမံၤ, လၢတၢ်မုာ်လၢယွၤမၤမုာ်ပသးန့ၣ်လီၤ.’’ မုၢ်တနၤ, ယဆိကမိၣ်လၢမနုၤအဃိ ယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤကဟုကယာ်ကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဘၣ်တဲတီတီအဃိ, ယအိၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်အတယၢၢ်အဃၢတဖၣ်လၢအတဲယၤလၢယတကြၢးကဲထီၣ် ပှၤကဟုကယာ်ကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤဘၣ်န့ၣ် လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်လၢဟံၣ်ကိၢ်ဟံၣ်ဂီၤအပူၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သးလီၤ. […]

Read more →

ယွၤအသးတအိၣ်မၤဖှီၣ်မၤနးပှၤကညီဘၣ် ~ God Takes No Joy in Our Suffering

အခီၣ်ထံးကတၢၢ် ၁ တနွံ ယွၤအသးတအိၣ်မၤဖှီၣ်မၤနးပှၤကညီဘၣ် သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၃ – ‘‘ယွၤအသးတအိၣ်မၤဖှီၣ်မၤနးပှၤကညီဘၣ်.’’ တၢ်တနံၤဖဲန့ၣ်န့ၣ်, ယတံၤသကိးတဂၤဘၣ်ဒိလၢစုမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးယဆ့ၣ်နီၤလၢအကပၤလီၤ. အဝဲသွံၣ်ထီၣ်ဒီဂၤညါ ဒီး အတၢ်အိၣ် သးဖျါတဂ့ၤနီတစဲးဘၣ်. မ့ၣ်ပိၢ်အက့အခီတဖၣ်ခးထူၣ်ဖျိအီၤဒီတဂၤညါ ဒီး အခီၣ်တခီတအိၣ်လၢၤဘၣ်. ယကိးလၢပှၤအဂၤ တဖၣ်ကဟဲမၤစၢၤဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟဲတုၤလီၤ. ယတံၤသကိးအံၤစံးဝဲ, […]

Read more →