တၢ်ဆီၣ်လီၤသး

အ​​နွံ ၂၁ တၢ်ဆီၣ်လီၤသး စီၤနဧၤမၣ်လဲၤလီၤဆူထံကျိယၢ်ဒ့ၣ်အပူၤ, ဘျၢလီၤအသးလၢ ထံကျိအပူၤနွံဘျီ, ဒ်စီၤအလံၤၡါနဲၣ်တ့ၢ်အီၤကျဲအသိး, ဒီးအဝဲဘၣ် တၢ်မၤဘျါက့ၤအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဖံးအညၣ် တဖၣ်ဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤဒီးကဆှီထီၣ်က့ၤဝဲ ဒ်ဖိသၣ်တဂၤ အဖံးအညၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.  ၂စီၤပၤ ၅:၁၄ (ခ့ခါကျိာ်) ခိၣ်နၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး အိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီအါမံၤအကျါ အရ့ ဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ […]

Read more →

မျှော်လင့်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၂၀ မျှော်လင့်ခြင်း ထိုမျှမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ အ‌ ကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည် သည်းခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏။ သည်းခံခြင်းသည်လည်း သက်သေထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏။ သက်သေထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမြော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏။ရောမ ၅:၃-၄ ၂၀၂၁ဇန်နဝါရီလတွင်စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးနောက်မင်္ဂလာဆောင် ရန်အတွက် စတင်အစီအစဥ်ရေးဆွဲသောအခါ အဆင်မပြေမှုများ  ဖြစ်သောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ တွင် မင်္ဂလာဆောင်ရန်စီစဥ်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်မှမိဘများလာရောက်၍ […]

Read more →

တၢ်မုၢ်လၢ်

အ​​နွံ ၂၀ တၢ်မုၢ်လၢ် မ့ၢ်ပသူၣ်ဖှံသးညီလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်မၤအိၣ် ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤ, ဒီးတၢ်ဝံသးစူၤန့ၣ်မၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အုၣ်အသး, ဒီးတၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အုၣ်အသးန့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ.  ရိမ့ၤ ၅:၃-၄ ဖဲ လါယနူၤအါရံၣ် ၂၀၂၁, ပအၢၣ်လီၤသးလၢပကဒိးတ့ဒိးဖျီသးဝံၤ ယစးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤထီၣ်တၢ်လၢပတၢ်ဖျီအဂီၢ်လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါလၢ ကျဲခါဆူညါကမၤသး […]

Read more →

Hope

Week 20 Hope  We also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, […]

Read more →

အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၉ အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်ခြင်း သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်မရွေ့နိုင်သောမြော်လင့်ခြင်းရှိ၏။ သင်တို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆက်ဆံသကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူသက်သာ ခြင်းကိုဆက်ဆံကြ၏ ဟုငါတို့သိကြ၏။ကောရိန်သုသြ၀ါသစာဒုတိယစောင် ၁း၇ အကူအညီမဲ့သောအခါသင်ဘာလုပ်သနည်း။ ၂၀၂၁ခုမြန်မာပြည် တွင် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်ပ်သည်အားကိုးရာမဲ့ဖြစ် သည်ဟုခံစားရပါသည်။ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးများပြောသောအရာမှာ “ယခုဘယ်နေရာမှမလုံခြုံပါ။ အခြေအနေဆိုးပြီးမြော်လင့်ချက်မရှိ၊ ကမ္ဘာကြီးကလျစ်လျူရှုနေပါသည်” […]

Read more →

တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်

အ​​နွံ ၁၉ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ် အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါဒ်သုဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အသိးန့ၣ်, သုဘၣ်ဃးစ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. ၂ကရံၣ်သူး ၁:၇ ဖဲနကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢနဂီၢ်အခါန့ၣ် နမၤတၢ်မနုၤ လဲၣ်. ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤတအိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်သး လၢယထံကီၢ်, ကီၢ်ပယီၤ, စးထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ် ကမီၤ […]

Read more →

တၢ်သူၣ်လီသးကွံ

အနွံ ၁၈ တၢ်သူၣ်လီသးကွံ ပှၤဖှီၣ်ဖိလၢအလဲၤတၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ပှၤလၢအထူးအတီၤ, လၢအကျဲက့ၣ်န့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၂၈:၆ ယထံၣ်ဘၣ်မုၣ်ကမဲတဂၤအတၢ်အိၣ်မူဒီးကဲထီၣ်တၢ်ကွၢ်လိလၢယဂီၢ်လီၤ. အမံၤမ့ၢ်ဖံနီၢ်ဆၢ, အသးအိၣ် ၇၈နံၣ်, အဝၤသံသဒၣ်အီၤ ဖဲအသးအိၣ်သၢဆံအဃိ, ကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိမုၣ်ခံဂၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ အပူၤလီၤ. အဝဲဆါတၢ်ကစဲးကစီးဖိ, ဘုၣ်ထိၣ် ဘုၣ်ဆီ ဘုၣ်ထိးဖိ […]

Read more →