တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢတၢ်ဘျုး

အ​​နွံ ၁၇ တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢတၢ်ဘျုး ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါ, ယကဒုးနဲၣ်နတၢ်မၤလီၤလးခဲလၢာ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁ ကစၢ်ယွၤ တဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် ပမၤတၢ်အါထဲလဲၣ်ဘၣ်. အဝဲအသးစဲ လၢပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ပသးအတၢ်ပညိၣ်တခီလီၤ. ဖဲပဆိကမိၣ် ထံထီၣ်ယွၤအသူးအသ့ၣ်အစိဒိၣ်ကမီၤထီ တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ပသး ကအိၣ်သ့ၣ်ညါဆၢအဘျုးဒီးကအဲၣ်ဒိးမၤလၤကပီၤအီၤလီၤ. ကညီဖိ […]

Read more →

ခွင့်လွှတ်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၆ ခွင့်လွှတ်ခြင်း သူတစ်ပါးသည် အကျွန်ပ်တို့ကို ပြစ်မှားသော အပြစ်များကို အကျွန်ပ်တို့သည် လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ပ်တို့၏အပြစ်များကို လွှတ်တော်မူပါ။ မဿဲ ၆း၁၂ ကျွန်ပ်၏အဖေသည်အရက်သောက်ပါသည်။ အမေသည် စိတ်မ ချမ်းသာရသောသူဖြစ်ပါသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ညတိုင်းစိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ရပါသည်။ […]

Read more →