မျှော်လင့်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၂၀ မျှော်လင့်ခြင်း ထိုမျှမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ အ‌ ကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည် သည်းခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏။ သည်းခံခြင်းသည်လည်း သက်သေထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏။ သက်သေထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမြော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏။ရောမ ၅:၃-၄ ၂၀၂၁ဇန်နဝါရီလတွင်စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးနောက်မင်္ဂလာဆောင် ရန်အတွက် စတင်အစီအစဥ်ရေးဆွဲသောအခါ အဆင်မပြေမှုများ  ဖြစ်သောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ တွင် မင်္ဂလာဆောင်ရန်စီစဥ်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်မှမိဘများလာရောက်၍ […]

Read more →

တၢ်မုၢ်လၢ်

အ​​နွံ ၂၀ တၢ်မုၢ်လၢ် မ့ၢ်ပသူၣ်ဖှံသးညီလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်မၤအိၣ် ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤ, ဒီးတၢ်ဝံသးစူၤန့ၣ်မၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အုၣ်အသး, ဒီးတၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အုၣ်အသးန့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ.  ရိမ့ၤ ၅:၃-၄ ဖဲ လါယနူၤအါရံၣ် ၂၀၂၁, ပအၢၣ်လီၤသးလၢပကဒိးတ့ဒိးဖျီသးဝံၤ ယစးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤထီၣ်တၢ်လၢပတၢ်ဖျီအဂီၢ်လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါလၢ ကျဲခါဆူညါကမၤသး […]

Read more →

Hope

Week 20 Hope  We also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, […]

Read more →