တၢ်ဆီၣ်လီၤသး

အ​​နွံ ၂၁ တၢ်ဆီၣ်လီၤသး စီၤနဧၤမၣ်လဲၤလီၤဆူထံကျိယၢ်ဒ့ၣ်အပူၤ, ဘျၢလီၤအသးလၢ ထံကျိအပူၤနွံဘျီ, ဒ်စီၤအလံၤၡါနဲၣ်တ့ၢ်အီၤကျဲအသိး, ဒီးအဝဲဘၣ် တၢ်မၤဘျါက့ၤအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဖံးအညၣ် တဖၣ်ဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤဒီးကဆှီထီၣ်က့ၤဝဲ ဒ်ဖိသၣ်တဂၤ အဖံးအညၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.  ၂စီၤပၤ ၅:၁၄ (ခ့ခါကျိာ်) ခိၣ်နၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး အိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီအါမံၤအကျါ အရ့ ဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ […]

Read more →