တၢ်သူၣ်လီသးကွံ

အနွံ ၁၈ တၢ်သူၣ်လီသးကွံ ပှၤဖှီၣ်ဖိလၢအလဲၤတၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ပှၤလၢအထူးအတီၤ, လၢအကျဲက့ၣ်န့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၂၈:၆ ယထံၣ်ဘၣ်မုၣ်ကမဲတဂၤအတၢ်အိၣ်မူဒီးကဲထီၣ်တၢ်ကွၢ်လိလၢယဂီၢ်လီၤ. အမံၤမ့ၢ်ဖံနီၢ်ဆၢ, အသးအိၣ် ၇၈နံၣ်, အဝၤသံသဒၣ်အီၤ ဖဲအသးအိၣ်သၢဆံအဃိ, ကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိမုၣ်ခံဂၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ အပူၤလီၤ. အဝဲဆါတၢ်ကစဲးကစီးဖိ, ဘုၣ်ထိၣ် ဘုၣ်ဆီ ဘုၣ်ထိးဖိ […]

Read more →

ကျေးဇူးတင်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၇ ကျေးဇူးတင်ခြင်း အိုထာ၀ရဘုရား၊ အကျွန်ပ်သည်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါမည်။ အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြညွှန်ပါမည်။ ဆာလံ ၉း၁ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမရေတွက်  ပါ။ သူသည်ကျွန်ပ်တို့၏စိတ်နေစိတ်ထားရည်ရွယ်ချက်ကိုသာမှတ် ထားပါသည်။ သူ၏အုပ်စိုးခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုလက်ခံသောအခါ စိတ်နှလုံးထဲမှကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်အတူ သူ့ကိုအမြဲကိုးကွယ်ချီး မြှောက်ချင်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်များ၏တန်ဖိုးရှိသောဓလေ့များမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအိမ်တွင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းအရာများဖြစ်သော မွေးနေ့မင်္ဂလာ၊ […]

Read more →