တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်

အ​​နွံ ၁၉ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ် အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါဒ်သုဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အသိးန့ၣ်, သုဘၣ်ဃးစ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. ၂ကရံၣ်သူး ၁:၇ ဖဲနကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢနဂီၢ်အခါန့ၣ် နမၤတၢ်မနုၤ လဲၣ်. ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤတအိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်သး လၢယထံကီၢ်, ကီၢ်ပယီၤ, စးထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ် ကမီၤ […]

Read more →