စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၁ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း အိုထာ၀ရဘုရား၊ ယခုတန်ပါ၏။ အကျွန်ပ်အသက်ကို သိမ်းယူ တော်မူပါ။ အကျွန်ပ်သည်ဘိုးဘေးတို့ထက်သာ၍ မကောင်းပါ။ ဓမ္မရာဇဝင်​တတိယစောင် ၁၉း၄(ခ) စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုခံစားရသောသူများသည် ကျွန်ပ်တို့ ကရင် ယဥ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများတွင် အသရေမရှိဟုထင်မြင်တတ် သောကြောင့်မိမိအကြောင်း(သို့)သူတို့ချစ်ရသောသူ၏အကြောင်း နှင့်ပက်သက်၍ ပြောပြဖွင့်ဆိုအကူညီတောင်းရန် […]

Read more →

တၢ်သးဟးဂီၤ

အ​​နွံ ၁၁ တၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အါလံ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယွၤဧၢ, ဟံးထီၣ်ယသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတဂ့ၤန့ၢ်ဘၣ်ယပၢ်တဖၣ်ဘၣ်. ၁စီၤပၤ ၁၉:၄ခ ကီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢကတဲဖျါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအအဲၣ် ဘၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, […]

Read more →

၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၀ ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း ထာ၀ရဘုရား၌ မွေ့လျော်ခြင်းရှိလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ စိတ်နှလုံး အလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်။ ဆာလံ ၃၇း၄ ကျွန်ပ်သည်အသင်းတော်၊ ဆေးရုံနှင့် သာသနာတာ၀န်များနှင့်အ လုပ်များသောအခါ ဘုရားရှင်၏မျက်မှောက်တော်၌ ၀မ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ရန် ခက်ခဲသောအချိန်များရှိခဲ့ပါသည်။ “သေသည့်တိုင် အောင်ဘုရားရှင်အတွက် […]

Read more →

တၢ်မုာ်လၤသးခု

အနွံ ၁၀ တၢ်မုာ်လၤသးခု ဃုနတၢ်သးခုလၢယွၤအပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲကဟ့ၣ်နၤတၢ်လၢ နသးဆၢန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၄ (ခ့ခ့ါကျိာ်) အဘျီအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ယတပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုလၢယွၤအဂီၤထံး ဖဲ ယတၢ်မၤအါလၢ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ယတၢ်မၤလီၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဆါ ဟံၣ်, ဒီး ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ဟူ […]

Read more →

ရောင့်ရဲခြင်း

အပတ်စဥ် ၉ ရောင့်ရဲခြင်း ရောင့်ရဲသောစိတ်ပါလျင်၊ ဘုရား၀တ်၌မွေ့‌လျော်ခြင်းသည် ကြီးစွာ သောအကျိုးစီးပွားမှန်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ဤ လောကထဲသို့ အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍၊ ထွက်သွား လျှင်လည်း၊ အဘယ်အရာကိုမျှယူ၍ မသွားနိုင်ဟု ထင်ရှားလျက် ရှိ၏။ သို့ဖြစ်၍ စားရန်၊ […]

Read more →

တၢ်သူၣ်မံသးမံ

ခွံ​​နွံတနွံ တၢ်သူၣ်မံသးမံ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ယူးယွၤအိၣ်ဒီးသူၣ်မံသးမံန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ် ဒိၣ်မးလီၤ. ပတဟဲစိာ်တၢ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျါဝဲလၢ ပက့ၤစိာ်တၢ်တသ့စ့ၢ်ကီးဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဒီးပတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဒီ; ပကူပသိးမ့ၢ်အိၣ်ဒီး, ပကသူၣ်မံသးမံလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁တံၤမသ့း ၆:၆-၈ ယနီဒံးယသိလ့ၣ် van (၂၀၀၄ ထိၣ်ယိၣ်ထၣ် စံၣ်ယဲနၤ) အဖၢမုၢ် လီၤ. […]

Read more →

အထင်အမြင်သေးခြင်း

အပတ်စဥ် ၈ အထင်အမြင်သေးခြင်း ယေရှုကလည်း၊ ပရောဖက်သည်မိမိမြို့၊ မိမိအဆွေနေရာ၊ မိမိအိမ်မှတစ်ပါး အခြားသောအရပ်၌ အသရေရှိသည်ဟု ထိုသူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။ မာကု ၆း၄ အထင်သေးခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ယောက်(သို့) တစ်စုံတစ်ခုကိုနိမ့် ကျသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အသုံးမကျသော၊ ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော အရာကဲ့သို့ကြည့်သော၊ […]

Read more →