တၢ်သူၣ်မံသးမံ

ခွံ​​နွံတနွံ တၢ်သူၣ်မံသးမံ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ယူးယွၤအိၣ်ဒီးသူၣ်မံသးမံန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ် ဒိၣ်မးလီၤ. ပတဟဲစိာ်တၢ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျါဝဲလၢ ပက့ၤစိာ်တၢ်တသ့စ့ၢ်ကီးဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဒီးပတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဒီ; ပကူပသိးမ့ၢ်အိၣ်ဒီး, ပကသူၣ်မံသးမံလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁တံၤမသ့း ၆:၆-၈ ယနီဒံးယသိလ့ၣ် van (၂၀၀၄ ထိၣ်ယိၣ်ထၣ် စံၣ်ယဲနၤ) အဖၢမုၢ် လီၤ. […]

Read more →