တၢ်သးဟးဂီၤ

အ​​နွံ ၁၁ တၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အါလံ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယွၤဧၢ, ဟံးထီၣ်ယသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတဂ့ၤန့ၢ်ဘၣ်ယပၢ်တဖၣ်ဘၣ်. ၁စီၤပၤ ၁၉:၄ခ ကီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢကတဲဖျါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအအဲၣ် ဘၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, […]

Read more →

၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၀ ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း ထာ၀ရဘုရား၌ မွေ့လျော်ခြင်းရှိလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ စိတ်နှလုံး အလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်။ ဆာလံ ၃၇း၄ ကျွန်ပ်သည်အသင်းတော်၊ ဆေးရုံနှင့် သာသနာတာ၀န်များနှင့်အ လုပ်များသောအခါ ဘုရားရှင်၏မျက်မှောက်တော်၌ ၀မ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ရန် ခက်ခဲသောအချိန်များရှိခဲ့ပါသည်။ “သေသည့်တိုင် အောင်ဘုရားရှင်အတွက် […]

Read more →