တၢ်မုာ်လၤသးခု

အနွံ ၁၀ တၢ်မုာ်လၤသးခု ဃုနတၢ်သးခုလၢယွၤအပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲကဟ့ၣ်နၤတၢ်လၢ နသးဆၢန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၄ (ခ့ခ့ါကျိာ်) အဘျီအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ယတပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုလၢယွၤအဂီၤထံး ဖဲ ယတၢ်မၤအါလၢ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ယတၢ်မၤလီၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဆါ ဟံၣ်, ဒီး ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ဟူ […]

Read more →