တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ်

ဃိး​​နွံတနွံ တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ် ဒီးယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်လၢဝံဧိၤမီၣ်ဧိၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်အလၤအကပီၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. အလၤကပီၤတအိၣ်ဘၣ်ထဲလၢ အထံအကီၢ်ဒၣ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဧိၤလီၤ. မၢ်ကူး ၆:၄ တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးတပာ်ကဲတၢ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအထံၣ် တၢ်တမံၤမံၤ (မ့) ပှၤတဂၤဂၤလၢအပတီၢ်ဖုၣ်, အလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်, အလီၤကွၢ်တလီၤ, အလီၤသးဘၣ်အၢန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်တၢ် ထံၣ်ဆံးအီၤ […]

Read more →

ရဲရင့်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၇ ရဲရင့်ခြင်း သင်သည်အားယူ၍ရဲရင့်သောစိတ်နှင့်လုပ်ဆောင်လော့၊ မစိုးရိမ်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်။ ငါ၏ဘုရားသခင်ထာ၀ရ အရှင်ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်။ ၁ရာ ၂၈း၂၀ တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားကိုယုံကြည်သူတစ်ယောက် အနေဖြင့် ကျွန်ပ်တို့သည်ဘယ်တုန်းကမှတစ်ဦးတည်း မဟုတ်သောကြောင့် နှစ်သိမ့်မှုခွန်အားရရှိပြီး ရဲရင့်သော၊ ခွန်အားရှိသော၊ သတ္တိရှိသော အသက်တာကို […]

Read more →