တၢ်သူၣ်လီသးကွံ

အနွံ ၁၈

တၢ်သူၣ်လီသးကွံ

ပှၤဖှီၣ်ဖိလၢအလဲၤတၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ပှၤလၢအထူးအတီၤ, လၢအကျဲက့ၣ်န့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.

ကတိၤဒိ ၂၈:၆

ယထံၣ်ဘၣ်မုၣ်ကမဲတဂၤအတၢ်အိၣ်မူဒီးကဲထီၣ်တၢ်ကွၢ်လိလၢယဂီၢ်လီၤ. အမံၤမ့ၢ်ဖံနီၢ်ဆၢ, အသးအိၣ် ၇၈နံၣ်, အဝၤသံသဒၣ်အီၤ ဖဲအသးအိၣ်သၢဆံအဃိ, ကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိမုၣ်ခံဂၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ အပူၤလီၤ. အဝဲဆါတၢ်ကစဲးကစီးဖိ, ဘုၣ်ထိၣ် ဘုၣ်ဆီ ဘုၣ်ထိးဖိ ဒီးအိၣ်မူသံၣ်ခွဲၣ်ကတီၤအစ့ဟဲနုာ်ထွးထီၣ်ဖိလီၤ. နမ့ၢ်ကွၢ်အီၤဒီးခွံ ခိၣ်ဖှူမဲာ်ကဆှဲကဆှီထီဘိလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤပှၤမ့ၢ်ယၢၤထီၣ်စ့စရီ ဒီးအမံၤဖျါထီဘိ လၢသနၢၢ်ဒၣ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်ကွဲမ့ၢ်အိၣ်ဒီးလဲၤဝဲ ဒီးလံာ်ဒၢဖိတဖၣ်ထီဘိလီၤ. တဲဝဲလၢမ့မ့ၢ်တၢ်သံတခီ မ့ၢ်လၢလီၢ်ခံ ကတၢၢ်အဃိသါဒၢနုာ်အါတစဲးလီၤ. သါဟ့ၣ်လံာ်ဒၢမ့ၢ်တန့ၢ်အဃိ သါကျဲၤလၢထိၣ်ဖိဆီဖိလီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးခိထၣ်တဖၣ် ဒုသါဘုၣ်ဃးထိးဖိတနံၣ်တဒုလီၤ. ယသံကွၢ်အီၤလၢ, မ့ၢ်အတအဲၣ် ဒိးပာ်ဖှိၣ်တၢ် ဒီးကတဲာ်ကတီၤတၢ်အိၣ်မူအပတီၢ်ဒ်အံၤဒ်နုၤဘၣ်ဧါ. အဝဲတဲဆၢက့ၤယၤ, ‘‘ဖိဒိၣ်မုၣ်ဧၢ, ကိၣ်မၤနၤကနၢအုၣ်နံပှၤ’’ န့ၣ် လီၤ. လၢသါဂီၢ်ဒု သါသးလီလၢသါနၢ်ဃၢကကိညၣ်လီၤဒီး သါက နၢ်ဟူဘၣ်ထူကလုၢ်ယွၤကထါန့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဂၢ်အံၤ ဖှီၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သးကွံတအိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပှၤကဲဒိၣ်တနီၤတခီ အတၢ်သူၣ်လီသး ကွံတကတၢၢ်နီတခီၣ်ဘၣ်. ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်လီသးကွံ အါတလၢအဃိကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဒိၣ်ဘၢတၢ်, တၢ်လီၤနံၤလီၤကျံး, တၢ်တကြၢး တဘၣ်အလီၢ်တဖၣ်ဒီးပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢပထံပကီၢ်, ပပှၤကလုာ်, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ပဒူသဝီ, ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပဝဲတဂၤဘၣ်တဂၤအပူၤ န့ၣ်လီၤ. မ်ပတၢ်သးကွံကမ့ၢ် တၢ်ဂီၤအက့ဖိတခါ (Jigsaw Puzzle) လၢအမၤပှဲၤတၢ်ဂီၤဃံလၤဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်. 

ယွၤဧၢ, ယတၢ်သူၣ်လီသးကွံတဖၣ်မ်အသုတလုၢ်ဘၢယတၢ်အိၣ်မူ တဂ့ၤ. ဒ်နတိာ်ပာ်တၢ်လၢယဂီၢ်အသိး ဒုးလဲၤယၤဒီးပၢၤဘၣ်ယၤ တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.