တၢ်ဃူတၢ်မုာ်

အ​​နွံ ၃၇

တၢ်ဃူတၢ်မုာ်

ကဘၣ်ဖဲဖးဖီမုၢ်အကတီၢ်န့ၣ်, စီၤပီလူးဒီးစီၤစံလၤဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးသးဝံၣ်ထါစံးထီၣ် ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, ဒီးပှၤဃိာ်ဖိအဂၤတဖၣ်ဒိကနၣ်တၢ်လီၤ. 

မၤတၢ် ၁၆:၂၅ (ခ့ခါကျိာ်)

မ့ၢ်လၢတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ အဃိပဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဃ့လိၢ်ပှၤအစ့ဒီးပဘၣ် ပှ့ၤအီၣ်ဟုသးလီၤ. မ့ၢ်လၢဝၤသးဘိတဂၤတၢ်မူၤတၢ်ဘှီး မၤတံာ်တာ် အီၤ တုၤဒၣ်လဲာ်အကဲထီၣ် လုၢ်လၢ်စဲထီအဃိ အဝဲတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖှိၣ် အသးလၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ် နီတဘျီလၢၤ ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ကိးမုၢ်ဂီၤ ယပၢၢ်ထီၣ်လၢဂီၤဂီၤဒီး ယသးဝံၣ်စံးထီၣ် ပတြၢၤ ယွၤလၢတၢ်သးဝံၣ် လၢအစံးဝဲ ‘‘ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ’’ ဒီးပှၤတနီၤအဂီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢမ့ၢ်ယသးခုယဲကဲဝဲလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢယသးပူၤ ယအိၣ်ဒီး သးအတၢ်ဃူတၢ်မုာ် မ့ၢ်လၢယသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤအိၣ်ဒီးယၤအဃိလီၤ. တၢ်အံၤ ပှၤကညီ တနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်. လၢတၢ်စၢဃာ် အပူၤစီၤပီလူးဒီးစီၤစံလၤ စံးထီၣ် ပတြၢၤယွၤ ဒီး ပှၤဃိာ်ဖိဒိကနၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးသးအတၢ် ဃူတၢ်မုာ် လၢတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအပူၤဒၣ်လဲာ်လီၤ. တၢ်စၢဃာ်အံၤ စၢဃာ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သးခုသးမုာ် လၢကစၢ်ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်တသ့ ဘၣ်. နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲ ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဖဲနအိၣ်စဲဘူးဒီးကစၢ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်စၢဃာ်နသး တန့ၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ် အံၤ ပှၤလၢအအိၣ်လၢနအိၣ်တခီတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအမၤ နၢၤဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ.ကစၢ်သးဘိဧၢ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢ နမ့ၢ်ကစၢ်လၢအဒိၣ်န့ၢ် ပတၢ်ကီ တၢ်ခဲခဲလၢာ်အဃိလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကအိၣ်စဲဘူးဒီးနၤတထံၣ် ဃီ ဒ်သိး ဟီၣ်ခိၣ်အသုတဟုၣ်န့ၢ်ကွံာ် ပသးအတၢ်ဃူတၢ်မုာ်လၢ နဟ့ၣ်ပှၤအံၤတဂ့ၤအဂီၢ် တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.