တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢတၢ်ဘျုး

အ​​နွံ ၁၇

တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢတၢ်ဘျုး

ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါ, ယကဒုးနဲၣ်နတၢ်မၤလီၤလးခဲလၢာ်လီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁

ကစၢ်ယွၤ တဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် ပမၤတၢ်အါထဲလဲၣ်ဘၣ်. အဝဲအသးစဲ လၢပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ပသးအတၢ်ပညိၣ်တခီလီၤ. ဖဲပဆိကမိၣ် ထံထီၣ်ယွၤအသူးအသ့ၣ်အစိဒိၣ်ကမီၤထီ တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ပသး ကအိၣ်သ့ၣ်ညါဆၢအဘျုးဒီးကအဲၣ်ဒိးမၤလၤကပီၤအီၤလီၤ. ကညီဖိ လုၢ်လၢ် လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တခါ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်ဘါလၢ ဟံၣ်လၢ တၢ်အါမံၤအဖီခိၣ်, လၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ, တၢ်ထီၣ်ဟံၣ်သီ, တၢ်ဖျိကၠိ, ဒီးတၢ်ဘျါက့ၤလၢတၢ်ဆါတဖၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ နသးလၢ နကသ့ၣ်ညါဆၢယွၤအဘျုး တက့ၢ်. ကွဲးလီၤ ‘‘ယစံးဘျုးယွၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ’’ လၢလံာ်က့တဖၣ်အဖီခိၣ် ဒီးပာ်အီၤ လၢတၢ်လီၢ် လၢနကွၢ်ညီနုၢ်, အဒိကမ့ၢ်ဝဲ မဲာ်ထံကလၤ, စဲးခုၣ်ဒၢ, လီတဲစိ, ဒီး စီၢ်နီၤခိၣ် တက့ၢ်. တၢ်အံၤကဟ့ၣ်နၤ တၢ်အခွဲးအယာ်အါမံၤ လၢနကသ့ၣ်ညါဆၢ ယွၤ အဘျုးလီၤ. နထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီး စ့ၣ်စံးဘျုးအတၢ်ထုကဖၣ်သ့ဝဲလီၤ. ယစ့ၣ်စံးဘျုးတၢ်ထုကဖၣ်မ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ – ‘‘ယွၤဧၢ, တၢ်အဂ့ၤဖးဒိၣ် တမံၤလၢယကလၢၢ်ဘၣ် မ့ၢ်ယစုညါသးလၢယပာ်ဖှိၣ်အီၤ ဖဲယထုက ဖၣ်လၢနအိၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, ယအီဘၣ်လ့ၣ်ဘၣ် လၣ်ဖးထံဘဲလၢ နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိလီၤ. ကလုၢ်အဆၢလၢယနၢ်ဟူဘၣ် မ့ၢ်ထိၣ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ် အပှ့ၤထီၣ်သးဝံၣ်တၢ်အကလုၢ်လီၤ. တၢ်အနၢမူကတၢၢ် လၢယနၢဘၣ်မ့ၢ်ဖီတၤဆှုၣ်ဖိတဖၣ်လၢအိၣ်လၢကရၢၢ်အပူၤလီၤ. တၢ် အဃံလၤကတၢၢ် လၢယထံၣ်ဘၣ် တနံၤအံၤ မ့ၢ်မုၢ်ဟဲထီၣ်အတၢ် ဃံလၤလီၤ. ယစံးဘျုးနၤလၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်. 

ယွၤလၢအဘျုးဖှိၣ်ထူးတီၤဧၢ, တနံၤအံၤ, ယစံးဘျုးနၤလၢ ယကလၢၢ်ဘၣ် _, ယလ့ၣ်ကွၢ်ဘၣ် _, နၢ်ဟူဘၣ် _, နၢဘၣ် _, ထံၣ်ဘၣ် _, အဃိ န့ၣ်လီၤ. 

ယစံးဘျုးနၤလၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.