တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်

အ​​နွံ ၁၉

တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါဒ်သုဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အသိးန့ၣ်, သုဘၣ်ဃးစ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

၂ကရံၣ်သူး ၁:၇

ဖဲနကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢနဂီၢ်အခါန့ၣ် နမၤတၢ်မနုၤ လဲၣ်. ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤတအိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်သး လၢယထံကီၢ်, ကီၢ်ပယီၤ, စးထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ် ကမီၤ ဖဲ၂၀၂၁ န့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ဟူဘၣ်လၢယဘူးယတံၢ် ဒီးယတံၤသ ကိးတဖၣ်တဲယၤခဲအံၤခဲအံၤ, ‘‘တၢ်လီၢ်ဘံၣ်ဘၢလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ တအိၣ်နီတလီၢ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်သးနးဒိၣ်မး ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်လံ. ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်တကနၣ်ဃုာ်ပှၤဘၣ်.’’ တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးလၢ ပှၤအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤန့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်ဝဲ တမ့ၢ်ထဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ လၢပှၤကဟဲမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤလၢ နီၢ်ခိတကပၤဘၣ်. အတူၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိဒီးတၢ်မၤစၢၤ တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘၣ်ဝဲတဂၢၢ်တမုာ် ဒီး အလီၤဘှံး လီၤတီၤလၢနီၢ်ခိ, လၢသး, ဒီး လၢနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, ခရံာ်ဖိ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤသ့ၣ်တဖၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ လၢယွၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပကလဲၤခီဖျိ တၢ်တြီၤပူၤလၢ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ် ဒ်လဲၣ်. ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်မူဝဲလၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤတအိၣ် လၢအဂီၢ် ဒီး အတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ် ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်အသီအကပီၤတဖၣ် လၢသးသမူအတၢ် ခံးတၢ်နၤအဖီခိၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အတၢ်သ့တၢ် ဘၣ်, အစိအကမီၤ ဒီး အဆၢအကတီၢ် ကတၢၢ်ကွံာ်ချ့သဒံး သနာ် က့ ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီး တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအကတၢၢ် တအိၣ်နီတဘျီဘၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ်ထံၣ်တဖၣ်ထီဝဲ ဒီးအတၢ်တိာ် လၢပသးသမူအဂီၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲလီၤ. ပှၤအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤတဖၣ် မ့ၢ်ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ယနာ်သပှၢ်တၢၢ်လၢ ယွၤကဆှၢ ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်မုၢ်လၢ်သပှၢ်တၢၢ်လီၤ. 

ယွၤဧၢ, ထီဘိဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢတၢ်မၤစၢၤဟဲ လၢနအိၣ်, ယွၤလၢ အတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ပဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.