တၢ်ဆီၣ်လီၤသး

အ​​နွံ ၂၁

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး

စီၤနဧၤမၣ်လဲၤလီၤဆူထံကျိယၢ်ဒ့ၣ်အပူၤ, ဘျၢလီၤအသးလၢ ထံကျိအပူၤနွံဘျီ, ဒ်စီၤအလံၤၡါနဲၣ်တ့ၢ်အီၤကျဲအသိး, ဒီးအဝဲဘၣ် တၢ်မၤဘျါက့ၤအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဖံးအညၣ် တဖၣ်ဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤဒီးကဆှီထီၣ်က့ၤဝဲ ဒ်ဖိသၣ်တဂၤ အဖံးအညၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. 

၂စီၤပၤ ၅:၁၄ (ခ့ခါကျိာ်)

ခိၣ်နၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး အိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီအါမံၤအကျါ အရ့ ဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒိကနၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢပတီခိၣ်ရိၣ်မဲ အကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. ကုၢ်ပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤဟ့ၣ်ကူၣ်စီၤနဧၤမၣ်လၢကလဲၤ ဒုးနဲၣ်အသးလၢ ကစၢ်အဝံအအိၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဝဲ သုးခိၣ်ဖးဒိၣ်တဂၤ ဘၣ်ဆၣ် အဝဲဆီၣ်လီၤအသးဒီးဒိကနၣ်ဝဲ ကုၢ်ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်တဂၤ အံၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်သတးဒီး လၢခံကတၢၢ် ဒ် ဝံအလံၤရှါ စံးဘၣ် အီၤအသိး, စီၤနဧၤမၣ်လဲၤလီၤဆူ ထံကျိယၢ်ဒ့ၣ်အပူၤ, ဘျၢလီၤ အသးလၢထံကျိအပူၤနွံဘျီ, ဒီးအဝဲ ဘၣ်တၢ်မၤဘျါက့ၤအီၤလၢာ် လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဖံးအညၣ်တဖၣ်ဂ့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤဒီးကဆှီ ထီၣ်က့ၤဝဲ ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအဖံးအညၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်လီၤ သးတမ့ၢ် တၢ်လၢအညီဝဲထီဘိဘၣ်. လီၤလီၤဆီဆီ ဖဲနအိၣ်လၢ လီၢ်လၤအထီတဖၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ ပှၤအဆံးကတၢၢ် တဂၤအဖီလာ် ကမ့ၢ်တၢ်တၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲနဆီၣ် လီၤနသးန့ၣ် မ့ၢ်နလီၤဂာ်ဒီးကစၢ်ခရံာ်လၢအဝဲအိၣ်လၢလီၢ်လၤအထီ သနာ်က့ ဆီၣ်လီၤအသး ဒီးဟဲဆူဟီၣ်ခိၣ် လၢကပှ့ၤက့ၤပှၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံးဝဲ ‘‘ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ် ယွၤကပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအီၤန့ၣ်လီၤ’’ (မးသဲ ၂၃:၁၂).  ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဟ့ၣ်ပှၤအဒိအတဲာ်ခီဖျိလၢ ပခိၣ်ခရံာ် သးဘိ ဟဲဆီၣ်လီၤအသး ဒီး ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဃိ န့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးဒီး ပကလီၤဂာ်အါထီၣ်ဒီးခရံာ် တနံၤဘၣ် တနံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.