တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ

အနွံ ၁၄

တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ

ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသးဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ. 

မးသဲ ၁၁:၂၈

ယမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤလိတၢ်ဘၣ်ဆၣ်ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢထံကီၢ်ဒီးသဝီဖိလၢအဖှီၣ်ယာ်တဖျၢၣ်အပူၤအဃိ ယတမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးထီၣ်ဘၣ်ကၠိတပယူၢ်ဃီနီတဘျီဘၣ်. ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဒီးတသ့ကီၤလၤဝါကျိာ်ဘၣ်. ယဘၣ်မၤတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ် လၢ ယကလုၢ်အီၣ်ယသးသမူဒီးကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဂုာ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးထီၣ်ကၠိလီၤ. လၢယတၢ်မၤလိပူၤယကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်ဘၣ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤတဘျုးဘျီလီၤ. ဖဲယဒိးစဲး General Education Development (GED) လၢယကထီၣ်ဘၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိအဂီၢ်န့ၣ်, ယလီၤတဲာ်တၢ်ဒိးစဲး ၄ဘျီဝံၤမးယဖျိယဲလီၤ. မၤကဒီးဖဲယဘၣ်ဒိးစဲး Health Education Systems, Inc (HESI) တၢ်ဒိးစဲးလၢယကနုာ်လီၤဘၣ် Nursing အကၠိအဂီၢ်ဒီး  ယလီၤတဲာ်ကဒီး ၄ဘျီလီၤ. ဒ််ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤယၤဒီးယတၢ်ကျဲးစၢး အသိး,  ယနုာ်လီၤဘၣ် Nursing အကၠိလီၤ. မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ် သူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤတီၤ အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢယဂီၢ် ဒ်သိးယကဖျိထီၣ် ဘၣ် Bachelor Science in Nursing လၢခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ယကမံ, ကအီၣ်ဘၣ်ဒီး အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါဘၣ်န့ၣ် တအိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ယနီၢ်ခိ, နီၢ်သး, ခိၣ်နူာ်တၢ်ဆိကမိၣ် လီၤသဘှံးဝဲခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ, ယဖျိထီၣ်ယဲဲဖဲလါမ့ၤ ၂၀၂၂လီၤ. ယဖျိ ထီၣ်ဝံၤ ယကျဲးစၢးကတဲာ်ကတီၤသးဒီးလဲၤဒိးစဲး National Council Licensure Examination (NCLEX) ဒ်သိးယကကဲထီၣ်ဘၣ် Registered Nurse (RN) ဒီးမၤဘၣ်တၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယလီၤတဲာ် ကဒီးန့ၣ်လီၤ. ယသးဘၣ်ဒိသးလီၤဘှံးဒီးယဂံၢ်ယဘါလၢာ်ကွံာ်စီဖ့က လ့ၤလီၤ. ယတီၤလီၤထုကဖၣ် လၢတၢ်သူၣ်တုၤလီၤသးတုၤလီၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤအိၣ်ခိးယၤလၢယကဟဲဆူအအိၣ်ဒီးဖဲယဃ့တၢ်လၢအီၤလၢ သူၣ်ဒီးသးတုၤလီၤတီၤလီၤအပူၤန့ၣ် အဝဲစံးဆၢယၤဒီးယဖျိ NCLEX တၢ်ဒိးစဲးဖဲယက့ၤဒိးစဲးကဒီးခံဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤ.

ယွၤဧၢ တၢ်ဘျုးလၢနမ့ၢ်နဲပတၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ်အဃိလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤ, ပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.