တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်

အနွံ ၁၆ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ပျၢ်လၢ်ပကမၢ်ဒ်ပပျၢ်ကွံာ်ပှၤဂၤအကမၢ်အိၣ်ဒီးပှၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. မးသဲ ၆:၁၂ ယပၢ်အိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်အီသံးလီၤ. ယမိၢ်အသးဘၣ်ဟးဂူၤဟးဂီၤဒိၣ်မး လီၤ. မုၢ်နၤခီမ့ၢ်ဟဲဘူးထီၣ်န့ၣ် ယပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဖဲယနၢ်ဟူ ယပၢ်သီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကဆှီထီၣ်အကိာ်ယူၢ်အကလုၢ် ဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤဘၣ်ယၤ ဒ်မ့ၣ်အူအီၣ်လၢယသးအပူၤလီၤ. မီကိာ်, အဝဲမၤဟးဂီၤ နၤဘှ့ၣ်ဘှီီၣ် […]

Read more →