တၢ်ပျံၤ

အနွံ ၁၅ တၢ်ပျံၤ ယွၤသ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်ဧၢ, တုၤယပျံၤတၢ်ဒီးယသန့ၤယသးလၢနၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၃ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်ပျံၤမ့ၢ်သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတမံၤလၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီးအဘၣ်ပှၤတမုာ်, လၢအဟဲခီဖျိ လၢတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ လၢ အအိၣ်နီၢ်ကီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အအိၣ်လၢတၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ခီဆၢလၢ အဒုးက့ၤတၢ် (မ့) အဃ့ၢ်ထွးထီၣ်ကွံာ် […]

Read more →