တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ

အနွံ ၁၄ တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသးဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ.  မးသဲ ၁၁:၂၈ ယမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤလိတၢ်ဘၣ်ဆၣ်ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢထံကီၢ်ဒီးသဝီဖိလၢအဖှီၣ်ယာ်တဖျၢၣ်အပူၤအဃိ ယတမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးထီၣ်ဘၣ်ကၠိတပယူၢ်ဃီနီတဘျီဘၣ်. ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဒီးတသ့ကီၤလၤဝါကျိာ်ဘၣ်. ယဘၣ်မၤတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ် လၢ ယကလုၢ်အီၣ်ယသးသမူဒီးကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဂုာ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးထီၣ်ကၠိလီၤ. လၢယတၢ်မၤလိပူၤယကွၢ်ဆၢၣ် […]

Read more →