တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ

အနွံ ၁၃ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ, ဒီးဃုသ့ၣ် ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ကွဲးအသးစီဆှံကိးနံၤဒဲး… မၤတၢ် ၁၇:၁၁ (ခ့ခါကျိာ်) ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးထီအပူၤ န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလိ အါန့ၢ်အနံၣ် ၁၀ လံလီၤ. တဘျီတခီၣ်, ယမ့ၢ်သံ ကွၢ်တၢ်လၢပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, […]

Read more →

စာနာခြင်း

အပတ်စဥ် – ၁၂ စာနာခြင်း အချုပ်အခြာစကားဟူမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည်စိတ်တညီ တညွတ်တည်းရှိကြလော့။ စိတ်ကြင်နာခြင်း၊ ညီအစ်ကိုချင်းကဲ့သို့ ချစ်ခြင်း၊ သနားစုံမက်ခြင်း၊ စိတ်နှိမ့်ချခြင်းရှိကြလော့။ ၁ပေ ၃း၈ ယခုအခါ ဘ၀အသက်တာတွင် တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းသည် အခြားသောအရာများထက်အရေး ကြီးကြောင်း […]

Read more →

တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး

အနွံ ၁၂ တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး မ်ပှၤခဲလၢာ်ကဲထီၣ်ပှၤသးတဖျၢၣ်ဃီ, ပှၤဒိးဃုာ်တၢ်, ပှၤအဲၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ပှၤသးကညီၤတၢ်, ပှၤဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်တက့ၢ်. ၁ပ့းတရူး ၃:၈ ခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ, ပနၢ်ဟူဘၣ်ထီဘိလၢ ပကဘၣ်ပာ်ဝဲပနီၢ်ကစၢ် အတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ် တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပကဘၣ်ကဟုကယာ်ဒီးဒုးဒိၣ်ထီထီၣ်ပသးဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးလၢပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အပူၤလီၤ. တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ် […]

Read more →