တၢ်ပျံၤ

အနွံ ၁၅

တၢ်ပျံၤ

ယွၤသ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်ဧၢ, တုၤယပျံၤတၢ်ဒီးယသန့ၤယသးလၢနၤလီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၃ (ခ့ခါကျိာ်)

တၢ်ပျံၤမ့ၢ်သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတမံၤလၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီးအဘၣ်ပှၤတမုာ်, လၢအဟဲခီဖျိ လၢတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ လၢ အအိၣ်နီၢ်ကီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အအိၣ်လၢတၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ခီဆၢလၢ အဒုးက့ၤတၢ် (မ့) အဃ့ၢ်ထွးထီၣ်ကွံာ် သ့န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ပျံၤ လၢအအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဃိ, တၢ်မၤသံကွံာ် ဂုၢ်သီလၢဘူးကဟဲနုာ်လီၤလၢ ပဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးလီၤ. ဒ်န့ၣ် အသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ လၢပယီၤသုး ဟဲဘူးလီၤလၢပသဝီအဃိ, တၢ် လၢအကြၢးမ့ၢ်ပဃ့ၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်ခဲကျါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤလၢအအိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသ့လီၤ. မ့မ့ၢ် တၢ်ပျံၤလၢ တအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တခီ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ပၢဖီၣ်ပျံၤ (တၢ်ဒုး) (မ့) တၢ်ပဒ့ၣ် (တၢ်ဃ့ၢ်) အတၢ်ခီဆၢ သ့န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢအပျံၤဝဲလၢ အစိအကမီၤကလီၤမၢ်ကွံာ်အဃိ, စီၤပၤစီၤစီလူး လူၤဃုဒုးဝဲစီၤဒၤဝံး လၢကမၤသံဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ပျံၤလၢ ပှၤကထံၣ်အီၤဒ်အံၤ ဒ်လဲၣ်အဃိ, စီၤပ့းတရူးပဒ့ၣ်ဝဲ တၢ်အီၣ်သကိးတၢ်လၢ ခရံာ်ဖိလၢ တမ့ၢ်ပှၤအံၤစရ့လးဖိ လၢပှၤအံၤစရ့လးခရံာ်ဖိတဖၣ် အမဲာ်ညါန့ၣ် လီၤ. တၢ်ပျံၤလၢတအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဃုာ်ဒီးအတၢ်ခီဆၢတဖၣ် ထီဒါဝဲ ယွၤအတၢ်ဘၣ်သးလၢနဂီၢ် ဒီးလၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်နမၤ ဘၣ် တၢ်ပၢဖီၣ်ပျံၤအတၢ်မၤ (တၢ်ဒုး) လၢအမ့ၢ် တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်က မၣ်, တၢ်မၢဆူၣ်, တၢ်စံၣ်ညီၣ်, တၢ်မၤမဲာ်ဆှး, တၢ်တဒုးပၣ်ဃုာ် ပှၤ, ဒီး တၢ်ဃုန့ၢ်အဘျုးလၢကျဲတတီတလိၤ, ဘၣ်ဧါ. မ့မ့ၢ်လၢ တၢ်ပဒ့ၣ်အတၢ်မၤ (တၢ်ဃ့ၢ်) လၢအမ့ၢ် တၢ်သုးနံၤသုးသီမၤယံာ် မၤနီၢ်သး, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကတိၤပူၤဖျဲးသးတဖၣ်, ဒီး တၢ်တတူၢ် လိာ်မူဒါတဖၣ်ခီမီၤ. ဝံသးစူၤဃ့ယွၤလၢကပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်နၤ တၢ်ပျံၤ လၢတအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢဘၣ်တဘၣ်ကအိၣ်ဒီးနၤ ဒီး နကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢ တၢ်ပျံၤအၢအံၤအတၢ်စၢဃာ်နၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.   

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤ မၤထူၣ်ဖျဲးယၤလၢ တၢ်ပျံၤလၢအတဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆိၣ်အၢ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.